Programa PREPARA

Les ajudes per al programa de requalificació professional (PREPARA) es van establir en el Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional de les persones aturades. Aquest programa va introduir, de manera conjuntural, un programa de qualificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur, basat en accions de polítiques actives d'ocupació i en la percepció d'una ajuda econòmica de suport.

El Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur estableix que es podran beneficiar d'aquest programa les persones desocupades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació a les oficines d'ocupació que, dins el període comprès entre el 16 d'agost de 2017 i el 30 d'abril de 2018, ambdós inclosos, hagin esgotat o esgotin la prestació d'atur de nivell contributiu i no tinguin dret a cap dels subsidis d'atur establerts en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les pròrrogues. En el moment de la sol·licitud, aquestes persones hauran de complir, a més, alguna de les condicions següents:

 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació durant dotze dels últims divuit mesos com a mínim.
 • Tenir responsabilitats familiars, tal com es defineix aquest concepte en l'article 275.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

El creixement sostingut de l'economia i de l'ocupació ha propiciat que la taxa d'atur sigui inferior al 18%. No obstant això, i malgrat aquest descens, hi continua havent un alt percentatge de persones pertanyents al col·lectiu d'aturats de llarga durada que han esgotat la protecció per atur.

A la LXVI Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals es va considerar necessari recuperar de forma extraordinària i limitada en el temps el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur. En aquesta taula sectorial es va acordar atribuir excepcionalment al Servei Públic d'Ocupació Estatal les funcions de concessió i pagament de l'ajuda econòmica d'acompanyament.

 

 • Descripció de l'ajuda

  El programa actual es redefineix i centra la seva funció protectora en el col·lectiu dels aturats que, havent esgotat i no tenint dret a prestacions o subsidis, presentin càrregues familiars o siguin aturats de llarga durada:

  • S'incrementa l'ajuda, del 75% al 85%, de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a aquells beneficiaris que acreditin tres o més persones al seu càrrec.
  • Se centra el col·lectiu de beneficiaris en els aturats de llarga durada (més de dotze dels últims divuit mesos a l'atur) o aturats amb càrregues familiars i es mantenen la resta de requisits d'accés previstos en programes anteriors.
  • Per determinar la condició de beneficiari, es manté la vinculació del requisit de reduïdes rendes del sol·licitant a les de la unitat familiar, incloent-hi ara les rendes dels pares en cas de convivència.
  • En compliment de les recomanacions del Tribunal de Comptes, es corregeixen els solapaments que tenien lloc entre el programa i algunes rendes assistencials.
  • S'exigeix que el sol·licitant acrediti haver buscat feina activament durant almenys 30 dies des de la pèrdua d'altres prestacions durant el termini de sol·licitud, amb l'objectiu de reforçar el seguiment del compromís d'activitat. Aquesta obligació es manté durant tot el programa i determinarà la permanència del beneficiari.
  • En el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals es proposarà que el grau d'eficàcia i eficiència en l'execució del programa s'introdueixi com una de les variables de repartiment dels fons destinats a polítiques actives per a les comunitats autònomes.

  Persones beneficiàries

  Es podran beneficiar d'aquest programa les persones desocupades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació a les oficines d'ocupació que, dins el període comprès entre el 16 d'agost de 2017 i el 30 d'abril de 2018, ambdós inclosos, hagin esgotat o esgotin la prestació d'atur de nivell contributiu i no tinguin dret a cap dels subsidis d'atur establerts en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les pròrrogues. En el moment de la sol·licitud, aquestes persones hauran de complir, a més, alguna de les condicions següents:

  • Estar inscrites com a demandants d'ocupació durant dotze dels últims divuit mesos com a mínim.
  • Tenir responsabilitats familiars, tal com es defineix aquest concepte en l'article 275.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

  No tenir rendes de cap naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. A aquest efecte, encara que el sol·licitant no tingui rendes en els termes establerts anteriorment, si conviu amb els pares i/o el cònjuge i/o fills menors de 26 anys o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o menors acollits, només s'entendrà que es compleix el requisit de manca de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar formada així, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la formen, no superi el 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

  No es podran acollir a aquest programa les persones que hagin percebut la prestació extraordinària del programa temporal de protecció per atur i inserció (PRODI), ni les persones que hagin estat o puguin ser beneficiàries del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur (PREPARA) en els termes establerts en el Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, incloses les pròrrogues, ni les que hagin esgotat o puguin tenir dret a la renda activa d'inserció, ni les que hagin esgotat la renda agrària o el subsidi d'atur, ambdós a favor dels treballadors eventuals del sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris inclosos al règim general de la Seguretat Social.

  Si no teniu dret a l'ajuda inclosa al programa PREPARA, sol·liciteu informació sobre les rendes d'inserció o les rendes socials a la vostra comunitat autònoma de residència.

  Drets de les persones beneficiàries

  • Fer un itinerari individualitzat i personalitzat d'inserció que prevegi el diagnòstic sobre la seva ocupabilitat, així com les mesures de polítiques actives d'ocupació dirigides a millorar-la.
  • Participar en mesures de polítiques actives d'ocupació encaminades a la requalificació i/o reinserció professional necessàries perquè es puguin incorporar a nous llocs de treball, especialment les dirigides a l'obtenció de les competències professionals més necessàries per a la seva col·locació estable.
  • Rebre una ajuda econòmica d'acompanyament del 75% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual, fins a un màxim de sis mesos.

  En cas que aquesta persona tingui al seu càrrec, en el moment de la sol·licitud, tres membres de la unitat familiar com a mínim, l'ajuda serà equivalent al 85% de l'IPREM. A aquest efecte, s'entendrà com a familiar a càrrec el cònjuge i/o els fills menors de 26 anys, o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o menors acollits, i que no tinguin individualment rendes pròpies superiors al 75% del salari mínim interprofessional en còmput mensual, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

  Quan el sol·licitant o qualsevol membre de la seva família tingui dret a percebre els salaris socials, les rendes mínimes d'inserció o les ajudes anàlogues d'assistència social concedits per les comunitats autònomes i les entitats locals, l'ajuda econòmica que preveu el número anterior sumada a l'import d'aquells no podrà superar el 75% del salari mínim interprofessional. Si se supera aquest límit, es descomptarà de l'ajuda regulada en el número anterior l'import que ultrapassi aquesta quantitat.

  Obligacions de les persones beneficiàries

  • Les persones beneficiàries estaran obligades, al llarg de tota la durada del programa, a participar en les accions de polítiques actives d'ocupació i de recerca de feina que els proposin els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes i el Servei Públic d'Ocupació Estatal en l'àmbit de les seves respectives competències. Aquests serveis públics en podran exigir l'acreditació en qualsevol moment i la seva realització és un requisit imprescindible per continuar obtenint l'ajuda econòmica.
  • Així mateix, estaran obligades a acceptar l'oferta de feina adequada, d'acord amb el que estableix l'article 301 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, tant si prové dels serveis públics d'ocupació com de les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en el seu àmbit de col·laboració, excepte en el cas de causa justificada.
  • Igualment, hauran de comunicar, si escau, que s'han deixat de complir els requisits necessaris per accedir al programa i també qualsevol modificació que pugui afectar-ne la quantia.

  Sol·licitud de l'ajuda

  La sol·licitud de l'ajuda d'acompanyament s'ha de presentar a la corresponent oficina de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal. El termini de sol·licitud és de dos mesos des de l'esgotament de la prestació o del subsidi d'atur. Durant aquest termini el sol·licitant haurà de dur a terme, durant almenys 30 dies, accions de recerca activa de feina i acreditar-les al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Documentació