Programa PREPARA

Les ajudes per al programa de requalificació professional (PREPARA) es van establir en el Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional de les persones aturades. Aquest programa va introduir, de manera conjuntural, un programa de qualificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur, basat en accions de polítiques actives d'ocupació i en la percepció d'una ajuda econòmica de suport.

 • El Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur. A més, la norma possibilita una pròrroga automàtica del programa per períodes de sis mesos quan la taxa d'atur, segons l'Enquesta de població activa (EPA), sigui superior al 20%.Aquesta mesura suposa un mecanisme de protecció addicional justificat per la situació del mercat de treball espanyol, per la qual els destinataris del programa reben un tractament individualitzat i personalitzat per a la seva inserció laboral.
 • El Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril, pel qual es prorroga el Programa d'activació per a l'ocupació, modifica la disposició addicional segona del Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, de manera que queda redactada en els termes següents: "La vigència del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la protecció per atur es prorrogarà de manera automàtica per un període de sis mesos, a partir del 16 d'agost de 2013, sempre que la taxa d'atur sigui superior al 18%, segons l'última enquesta de població activa".
 • Descripció de l'ajuda

  El programa actual es redefineix i centra la seva funció protectora en el col·lectiu dels aturats que, havent esgotat i no tenint dret a prestacions o subsidis, presentin càrregues familiars o siguin aturats de llarga durada:

  • S'incrementa l'ajuda, del 75% al 85%, de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a aquells beneficiaris que acreditin tres o més persones al seu càrrec.
  • Se centra el col·lectiu de beneficiaris en els aturats de llarga durada (més de dotze dels últims divuit mesos a l'atur) o aturats amb càrregues familiars i es mantenen la resta de requisits d'accés previstos en programes anteriors.
  • Per determinar la condició de beneficiari, es manté la vinculació del requisit de reduïdes rendes del sol·licitant a les de la unitat familiar, incloent-hi ara les rendes dels pares en cas de convivència.
  • En compliment de les recomanacions del Tribunal de Comptes, es corregeixen els solapaments que tenien lloc entre el programa i algunes rendes assistencials.
  • S'exigeix que el sol·licitant acrediti haver buscat feina activament durant almenys 30 dies des de la pèrdua d'altres prestacions durant el termini de sol·licitud, amb l'objectiu de reforçar el seguiment del compromís d'activitat. Aquesta obligació es manté durant tot el programa i determinarà la permanència del beneficiari.
  • En el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals es proposarà que el grau d'eficàcia i eficiència en l'execució del programa s'introdueixi com una de les variables de repartiment dels fons destinats a polítiques actives per a les comunitats autònomes.

  Persones beneficiàries

  Es podran beneficiar d'aquest programa les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació a les oficines d'ocupació que esgotin la prestació d'atur de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis d'atur establerts en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les pròrrogues, i, a més, hauran de complir, en el moment de la sol·licitud, alguna de les condicions següents:

  • Estar inscrites com a demandants d'ocupació durant dotze dels últims divuit mesos com a mínim.
  • Tenir responsabilitats familiars, tal com es defineix aquest concepte en l'article 215.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

  No tenir rendes de cap naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Per al còmput de rendes es tindran en compte les de la unitat familiar del sol·licitant, inclosos els pares.

  No es podran acollir a aquest programa les persones que hagin percebut la prestació extraordinària del programa temporal de protecció per atur i inserció (PRODI), ni les persones que hagin estat o puguin ser beneficiàries del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur (PREPARA) en els termes establerts en el Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, incloses les pròrrogues, ni les que hagin esgotat o puguin tenir dret a la renda activa d'inserció, ni les que hagin esgotat la renda agrària o el subsidi d'atur, ambdós a favor dels treballadors eventuals del sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris inclosos al règim general de la Seguretat Social.

  Si no teniu dret a l'ajuda inclosa al programa PREPARA, sol·liciteu informació sobre les rendes d'inserció o les rendes socials a la vostra comunitat autònoma de residència.

  Drets de les persones beneficiàries

  • Fer un itinerari individualitzat i personalitzat d'inserció que prevegi el diagnòstic sobre la seva ocupabilitat, així com les mesures de polítiques actives d'ocupació dirigides a millorar-la.
  • Participar en mesures de polítiques actives d'ocupació encaminades a la requalificació i/o reinserció professional necessàries perquè es puguin incorporar a nous llocs de treball, especialment les dirigides a l'obtenció de les competències professionals més necessàries per a la seva col·locació estable.
  • Rebre una ajuda econòmica d'acompanyament del 75% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual, fins a un màxim de sis mesos.

  En cas que aquesta persona tingui al seu càrrec, en el moment de la sol·licitud, tres membres de la unitat familiar com a mínim, l'ajuda serà equivalent al 85% de l'IPREM. A aquest efecte, s'entendrà com a familiar a càrrec el cònjuge i/o els fills menors de 26 anys, o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o menors acollits, i que no tinguin individualment rendes pròpies superiors al 75% del salari mínim interprofessional en còmput mensual, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

  Obligacions de les persones beneficiàries

  • Les persones beneficiàries estaran obligades, al llarg de tota la durada del programa, a participar en les accions de polítiques actives d'ocupació i de cerca de feina que els proposin els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes i el Servei Públic d'Ocupació Estatal en l'àmbit de les seves respectives competències. Aquests serveis públics en poden exigir l'acreditació en qualsevol moment i la seva realització és un requisit imprescindible per continuar obtenint l'ajuda econòmica.
  • Així mateix, estaran obligades a acceptar l'oferta d'ocupació adequada, d'acord amb el que estableix l'article 231.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, tant si prové dels serveis públics d'ocupació com de les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en el seu àmbit de col·laboració, excepte en el cas de causa justificada.
  • Igualment, hauran de comunicar, si escau, que s'han deixat de complir els requisits necessaris per accedir al programa, així com qualsevol modificació que pugui afectar-ne la quantia.

  Sol·licitud de l'ajuda

  La sol·licitud de l'ajuda d'acompanyament s'ha de presentar a la corresponent oficina de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal. El termini de sol·licitud és de dos mesos des de l'esgotament de la prestació o del subsidi d'atur. Durant aquest termini el sol·licitant haurà de dur a terme, durant almenys 30 dies, accions de recerca activa de feina i acreditar-les al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Documentació