Programes i iniciatives comunitàries

La decisió que estableix el Programa d'aprenentatge permanent (PPA) nou fou signada pels presidents del Parlament Europeu i del Consell el dia 15 de novembre i va aparèixer publicada al Diari Oficial el dia 24 de novembre. Va entrar en vigor el dia 14 de desembre de 2006. Aquest programa substitueix els antics Leonardo da Vinci, Sòcrates i Tempos II, que van expirar al final de l'any 2006.

Amb aquest programa nou es pretén contribuir, a través de l'aprenentatge permanent, a convertir Europa en una societat de coneixement avançat, amb un desenvolupament econòmic sostenible, més i millors llocs de treball, i una major cohesió social. També s'aspira a fomentar la interacció, la cooperació i la mobilitat entre els diferents sistemes de formació professional europeus per tal que esdevinguin un referent de qualitat a escala mundial.

El Programa d'aprenentatge permanent comprèn quatre programes sectorials: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig que es complementaran amb un programa transversal i, finalment, el programa Jean Monnet.

 • Programa Comenius

  Dins el Programa d'aprenentatge permanent, el programa Comenius atendrà les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de tots els participants en l'educació preescolar i escolar fins al final del segon cicle d'educació secundària, així com dels centres i les organitzacions que imparteixen aquesta educació.

  Programa Erasmus

  Dins el Programa d'aprenentatge permanent, el programa Erasmus atendrà les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de tots els participants en l'educació superior formal i en l'educació i formació professionals de nivell terciari, independentment de la durada de la carrera o de la qualificació i inclosos els estudis de doctorat, així com dels centres i les organitzacions que imparteixen o faciliten aquesta educació i formació.

  Programa Leonardo da Vinci

  Dins el Programa d'aprenentatge permanent, el programa Leonardo da Vinci atendrà les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de tots els participants en l'educació i formació professionals, excloses les de nivell terciari, així com dels centres i les organitzacions que imparteixen o faciliten aquesta educació i formació.

  El programa preveu una sèrie de canvis. Les places per a persones en formació augmentaran considerablement, ja que arribaran a les 80.000 anuals en acabar el programa, davant les aproximadament 45.000 actuals; es preveu un increment similar en la mobilitat dels formadors. Els projectes pilot antics són substituïts per projectes multilaterals de transferència de la innovació, la gestió dels quals recau íntegrament en les agències nacionals.

  També s'inclouen projectes de desenvolupament de la innovació i les bones pràctiques per tal de fomentar un ús correcte dels mètodes i els resultats aconseguits en altres projectes o en qualsevol altre marc d'aprenentatge.

  S'han creat xarxes Leonardo en el nou programa sobre qüestions d'interès europeu comú, de manera similar a les xarxes temàtiques Erasmus. Així mateix, hi haurà una acció Leonardo nova centrada en les associacions per promoure l'intercanvi d'experiència entre els proveïdors de formació, la qual no rebrà finançament fins a l'any 2008. I, finalment, es prosseguiran les activitats dels projectes i les mesures d'acompanyament.

  Programa Grundtvig

  Dins el Programa d'aprenentatge permanent, el programa Grundtvig se centrarà en les necessitats d'ensenyament i aprenentatge dels participants en totes les formes d'educació d'adults, així com dels centres i les organitzacions que imparteixen o faciliten aquesta educació.

  Programa transversal

  El programa transversal inclourà les quatre activitats clau següents:

  a) Cooperació política i innovació en matèria d'aprenentatge permanent.

  b) Foment de l'aprenentatge de llengües.

  c) Desenvolupament de continguts, serveis, pedagogies i pràctiques innovadors i basats en les TIC, en l'àmbit de l'aprenentatge permanent.

  d) Difusió i aprofitament dels resultats d'activitats subvencionades a l'empara del programa i d'anteriors programes afins, així com intercanvi de bones pràctiques.

  Programa Jean Monnet

  El programa Jean Monnet donarà suport a centres i activitats en l'àmbit de la integració europea. Inclourà les tres activitats clau següents:

  a) L'Acció Jean Monnet.

  b) Les subvencions de funcionament per donar suport a centres específics que tractin temes relacionats amb la integració europea.

  c) Les subvencions de funcionament per donar suport a altres centres i associacions europeus en els àmbits de l'educació i la formació.

Documentació