Estic de baixa per incapacitat temporal

Si esteu cobrant la prestació contributiva o el subsidi d'atur i esteu de baixa per incapacitat temporal (IT), es poden donar diferents situacions que afectaran la vostra prestació.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

 • Estic percebent una prestació de nivell contributiu

  En aquesta situació el Servei Públic d'Ocupació Estatal continuarà satisfent mensualment la prestació econòmica i les cotitzacions a la Seguretat Social mentre continueu sent perceptor de prestació contributiva. El període de percepció d'aquesta prestació no s'ampliarà en cap cas perquè passeu a la situació d'IT. Haureu de lliurar a l'oficina d'ocupació l'informe de baixa per IT, els comunicats de confirmació setmanals, i l'alta mèdica quan es produeixi.

  Si la situació d'IT constitueix recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball, percebreu la prestació per aquesta contingència en quantia igual a la prestació d'atur. En aquest cas i en el supòsit que continueu en situació d'IT una vegada finalitzat el període de prestació contributiva, continuareu percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que percebíeu. Per a això haureu d'anar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

  Si la situació d'IT no constitueix recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball, percebreu la prestació per aquesta contingència en quantia igual a la prestació d'atur. En aquest cas i en el supòsit que continueu en situació d'IT una vegada finalitzat el període de prestació contributiva, continuareu percebent la prestació per IT en quantia igual al 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual. (Quanties per a aquest any.) Per a això haureu d'anar a l'INSS i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

  La demanda d'ocupació se suspèn mentre estigueu de baixa, per la qual cosa no l'haureu de renovar. Tampoc no rebreu citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació. En finalitzar la prestació d'atur, heu de sol·licitar a l'INSS que us continuïn abonant la IT fins a l'alta mèdica.
  A més, en acabar l'IT podreu sol·licitar un subsidi d'atur pel fet d'haver esgotat una prestació de nivell contributiu si reuniu els requisits.

  Estic percebent un subsidi d'atur

  Encara que estigueu malalt, la quantia del subsidi que estigueu percebent no variarà; ni tampoc la seva durada. Haureu de lliurar a l'oficina d'ocupació el justificant en què s'expliqui la vostra situació mèdica. La demanda d'ocupació se suspèn mentre estigueu en aquesta situació, per la qual cosa no l'haureu de renovar. Tampoc no rebreu citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.
  En finalitzar el subsidi no tindreu dret a cap prestació econòmica per incapacitat temporal, encara que continueu malalt, ja que no us trobeu en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social per a aquesta prestació.

Documentació