M'han concedit una beca

La prestació i el subsidi d'atur són incompatibles amb:

  • La realització de pràctiques no laborals, no vinculades a un pla d'estudis, en empreses que impliquin la inclusió en el règim general de la Seguretat Social com a assimilats a treballadors per compte d'altri.
  • Amb caràcter general, amb la participació en programes de formació vinculats a estudis universitaris o de formació professional que incloguin la realització de pràctiques formatives curriculars o no curriculars que, sense donar lloc a una relació laboral, comportin una contraprestació econòmica per als participants i la seva integració en el règim general de la Seguretat Social com a assimilats a treballadors per compte d'altri.

No obstant això, sí que és possible compatibilitzar les pràctiques formatives amb les prestacions quan concorrin les circumstàncies següents:

    • Que les pràctiques en entitats públiques o privades estiguin incloses en el pla d'estudis corresponent i que es facin en el marc de col·laboració entre aquelles entitats i el centre docent de què es tracti.
    • Que la realització de les pràctiques no requereixi una dedicació exclusiva per part dels participants, ja que aquests participants han de continuar acreditant disponibilitat per cercar feina activament i per acceptar una col·locació adequada.
    • Que la contraprestació econòmica que percebin els participants es limiti a compensar-los per les despeses derivades de la participació en aquestes pràctiques: material de treball, locomoció, allotjament o manutenció.
  • En aquells casos en què les pràctiques formatives no comportin cap contraprestació econòmica, la percepció de les prestacions i els subsidis d'atur es poden compatibilitzar, sempre que continuïn complint tots els requisits exigits per a això.

Si les pràctiques formatives són compatibles amb les prestacions i els subsidis d'atur, l'alumne les continuarà percebent íntegrament sense que es faci cap deducció per les hores fetes de pràctiques. Si, al contrari, les pràctiques formatives són incompatibles amb la prestació o el subsidi, se’n suspendrà la percepció en la data d'inici de la beca.

Fins i tot sent compatibles aquestes pràctiques, l'interessat també pot suspendre, si vol, la prestació o el subsidi d'atur.

Quan la prestació estigui suspesa, l'interessat podrà sol·licitar la represa del seu dret en el termini de quinze dies hàbils a partir del dia que finalitzin les pràctiques.

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.