Em trasllado a l'estranger

 

Si esteu cobrant prestació contributiva, subsidi d'atur o la renda activa d'inserció (RAI) i us traslladeu a l'estranger, les condicions de la prestació variaran segons el motiu i la durada del trasllat. 

 

 

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

 • Em trasllado a l'estranger per motius laborals durant menys d'un any

  Si esteu cobrant la prestació contributiva o el subsidi d'atur, en el supòsit de trasllat de residència a l'estranger per a recerca o realització d'una feina, cooperació internacional o perfeccionament professional, per un període continuat inferior a dotze mesos, se suspenen, i és obligatòria la comunicació prèvia de la sortida al Servei Públic d'Ocupació Estatal i que aquest l'autoritzi. Si el període és superior a dotze mesos, aquestes prestacions s'extingeixen.

  Si el que esteu percebent és la RAI, en el supòsit de trasllat de residència a l'estranger per a recerca o realització d'una feina, cooperació internacional o perfeccionament professional, per un període continuat inferior a sis mesos, se suspèn, i és obligatòria la comunicació prèvia de la sortida al Servei Públic d'Ocupació Estatal i que aquest l'autoritzi. Si el període és superior a sis mesos, s'extingeix.

  Si no comuniqueu al Servei Públic d'Ocupació Estatal el trasllat a l'estranger, suposa una infracció que donarà lloc a l'inici d'un procediment sancionador, la sanció del qual és l'extinció del dret.

  Si en tornar a Espanya us trobeu sense feina, en el cas que fóssiu perceptor de la prestació contributiva o del subsidi d'atur, podeu sol·licitar la represa de l'abonament de la prestació que es va interrompre en marxar a l'estranger, o la reincorporació a la RAI, en el cas que en fóssiu perceptor.

  El dret es tornarà a percebre a partir de l'endemà de la tornada a Espanya, sempre que sol·liciteu la represa o reincorporació, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la data esmentada i acrediteu documentalment algun dels motius indicats. 

  Em trasllado a l'estranger per motius laborals durant un any o més, en cas de percebre prestació contributiva o subsidi d'atur, o durant sis mesos o més, en el cas de percebre la Renda Activa d'Inserció

  Si esteu cobrant prestació contributiva o subsidi d'atur i us traslladeu a l'estranger durant un any o més per treballar, cercar feina, cursar estudis per millorar la vostra preparació professional o per accions de cooperació internacional, s'extingeixen les prestacions.

  Si esteu cobrant la renda activa d'inserció i us traslladeu a l'estranger durant sis mesos o més per treballar, buscar feina, cursar estudis per millorar la preparació professional, o per accions de cooperació internacional, s'extingeix.

  Si en tornar a Espanya us trobeu sense feina, no teniu dret a percebre la prestació que es va interrompre en marxar a l'estranger.

  Si sou espanyol i torneu d'un país no pertanyent a la UE, l'EEE, o d'Austràlia o Suïssa, podríeu tenir dret a cobrar un subsidi com a emigrant retornat. O també podeu sol·licitar la renda activa d'inserció, independentment del país de procedència.

  Em trasllado a l'estranger per altres causes, no més de 15 dies

  Si esteu cobrant prestació contributiva, subsidi d'atur o la renda activa d'inserció, i us traslladeu a l'estranger per qualsevol causa, si la sortida no és superior a 15 dies naturals, per una sola vegada cada any, la prestació es manté sempre que pugueu complir amb les obligacions establertes en la llei. 

  És convenient que comuniqueu al Servei Públic d'Ocupació Estatal la sortida abans que es produeixi.

  Quan torneu de l'estranger us heu de presentar a l'oficina d'ocupació, el primer dia hàbil següent a la tornada.

  Em trasllado a l'estranger per altres causes, més de 15 dies i menys de 90

  Si esteu cobrant prestació contributiva, subsidi d'atur o la renda activa d'inserció, i us traslladeu a l'estranger per qualsevol causa, si l'estada a l'estranger és per un període continuat o no, superior a 15 dies i de fins a 90 dies naturals, com a màxim dins de cada any natural, les prestacions se suspenen, i és obligatòria la comunicació prèvia de la sortida al Servei Públic d'Ocupació Estatal i que aquest l'autoritzi.

  Si és per temps superior a 90 dies i no ho és per treballar, buscar feina, cursar estudis per millorar la preparació professional, o per accions de cooperació internacional, les prestacions s'extingeixen.

  Em trasllado a la UE, a l'EEE o a Suïssa i vull continuar cobrant la prestació

  Si sou perceptor de prestacions i heu estat inscrit com a demandant d'ocupació durant almenys quatre setmanes a Espanya i us traslladeu a cercar feina a un país de la Unió Europea (UE), l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o a Suïssa, podeu exportar aquesta prestació durant tres mesos, prorrogables per tres mesos més.

  Per a això heu de:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaçament davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Sol·licitar el document U2. Se us facilitarà un full informatiu sobre les qüestions d'interès relacionades amb el període de residència en un altre país.
  • Inscriure-us com a demandant d'ocupació al país de destinació en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixeu d'estar a disposició dels serveis públics d'ocupació espanyols.

  El pagament de la prestació es continuarà fent pel mateix sistema que durant la vostra residència a Espanya.

  Els nacionals de països no pertanyents a la UE, l'EEE o a Suïssa poden exportar la prestació per cercar feina en aquests països (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein), sempre que acreditin la possibilitat d'inscriure's en els seus serveis d'ocupació i que faran una feina legalment al país on pretenen desplaçar-se, mitjançant la corresponent autorització de residència o de treball.

  Els nacionals de països no pertanyents a la UE, l'EEE o a Suïssa que compleixin les condicions podran exportar les prestacions d'atur al Regne Unit, en aplicació del Reglament CE 859/2003, que permet l'exportació per un període de tres mesos, sense possibilitat de pròrroga.

  He tornat de l'estranger i abans del trasllat no estava cobrant prestació

  • Si no havíeu treballat a Espanya en els 6 anys anteriors a la vostra marxa a l'estranger i si sou espanyol, podríeu tenir dret a cobrar un subsidi com a emigrant retornat si torneu d'un país no pertanyent a la UE, l'EEE o Suïssa. O també podeu sol·licitar la renda activa d'inserció, independentment del país de procedència.
  • Si havíeu treballat a Espanya en els 6 anys anteriors a la vostra marxa a l'estranger i no havíeu cobrat prestació d'atur per aquestes cotitzacions, podríeu sol·licitar una prestació contributiva d'atur si reuniu 360 dies cotitzats abans de la vostra marxa, o un subsidi si abans de marxar havíeu cotitzat entre 90 i 359 dies.

   

Documentació