Tinc càrregues familiars. Subsidi d'atur

Si heu esgotat la vostra prestació contributiva i teniu responsabilitats familiars, podeu accedir a un subsidi d'atur amb responsabilitats familiars per esgotament de la prestació contributiva.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

Per sol·licitar aquest subsidi, haureu de complir les condicions següents:

 • Estar a l'atur.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, la qual sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat cap oferta de feina adequada, ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció s'ha de mantenir durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver esgotat la prestació d'atur de nivell contributiu.
 • Tenir responsabilitats familiars.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa superiors al 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per a aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per obtenir-los. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits s'hauran de complir en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no compliu els requisits de manca de rendes o, si s'escau, de responsabilitats familiars, podreu obtenir el subsidi si durant el termini d'un any, des de la data del fet causant, acrediteu que els compliu.

Es considera data del fet causant aquella en què es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral o la de l'acabament de la causa de suspensió.

Si teniu dret al subsidi d'atur per a treballadors més grans de 52 anys, percebreu aquest subsidi.

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania.

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

La durada serà de 6 mesos prorrogables per períodes semestrals, en funció de la durada de la prestació d'atur que hàgiu esgotat i de la vostra edat, sempre que ho sol·liciteu en termini i mantingueu els requisits, d'acord amb el següent:

 • Si sou menor de 45 anys i heu esgotat una prestació contributiva d’almenys 4 mesos, tindreu dret a totalitzar 18 mesos.
 • Si sou menor de 45 anys i heu esgotat una prestació contributiva d’almenys 6 mesos, tindreu dret a totalitzar 24 mesos.
 • Si sou major de 45 anys i heu esgotat una prestació contributiva de 4 mesos, tindreu dret a totalitzar 24 mesos.
 • Si sou major de 45 anys i heu esgotat una prestació contributiva d'almenys 6 mesos, tindreu dret a totalitzar 30 mesos.

Heu de tenir l'edat esmentada en la data d'esgotament de la prestació contributiva d'atur. Pel que fa als treballadors fixos discontinus, la durada serà equivalent al nombre de mesos cotitzats durant l'any anterior a la sol·licitud.

La quantia mensual del subsidi d'atur és igual al 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (quanties per a aquest any).

En el supòsit que la relació laboral que va donar dret a la prestació contributiva que s'ha esgotat hagués estat a jornada parcial, l'import del subsidi es veurà reduït del mateix percentatge.

Per a les persones treballadores fixes discontínues majors de 52 anys, s'ingressarà la cotització per la contingència de jubilació durant tot el període de percepció del subsidi.

El pagament del subsidi es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

 

Documentació necessària

La documentació que cal aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació del sol·licitant, del seu cònjuge i dels fills que conviuen o són al seu càrrec i que figuren a la sol·licitud (només cal mostrar-lo per verificar-ne les dades):
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
  • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'identitat d'estranger/estrangera (TIE) en què consti el NIE, i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigueu TITULAR i on vulgueu percebre la prestació.
 • Llibre de família o un document equivalent en el cas d’estrangers o estrangeres.
 • En el supòsit que l'entitat gestora ho requereixi, heu de presentar el justificant de rendes.

Més informació sobre la documentació que cal aportar

 

Quan, on i com ho tramito

El termini per presentar la sol·licitud és de 15 dies hàbils a partir del compliment del mes d'espera. El mes d'espera comença a comptar a partir de l'endemà de l'esgotament de la prestació contributiva.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà d'aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini esmentat, el dret naixerà a partir de l'endemà de la sol·licitud i la durada es reduirà en la quantitat de dies que hi hagi entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret si s'hagués sol·licitat en temps i forma i aquella en què efectivament s'hagi formulat la sol·licitud.

Podreu presentar la sol·licitud a través de:

 

Documentació