Tinc més de 45 anys i no tinc càrregues familiars

Subsidi adreçat a persones treballadores que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars al seu càrrec.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

 • Estar a l'atur.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, la qual sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat cap oferta de feina adequada, ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció s'ha de mantenir durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver esgotat la prestació d'atur de nivell contributiu.
 • Tenir 45 anys quan s'esgota la prestació contributiva.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per obtenir-los. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits s'hauran de complir en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, de les represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no compliu el requisit de manca de rendes, podreu obtenir el subsidi si durant el termini d'un any, des de la data del fet causant, acrediteu que el compliu.

Es considera data del fet causant aquella en què es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'acabament de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora té dret al subsidi d'atur per a persones treballadors majors de 52 anys, percebrà aquest subsidi.

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

Durada

 • Sis mesos.
 • En el cas de persones treballadores fixes discontínues, la durada serà equivalent al nombre de mesos cotitzats per atur durant l'any anterior a la sol·licitud.

Quantia

La quantia mensual del subsidi d'atur és igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). (Quanties per a aquest any)

En el supòsit que la relació laboral que va donar dret a la prestació contributiva que s'ha esgotat hagués estat a jornada parcial, l'import del subsidi es veurà reduït del mateix percentatge.

Per a les persones treballadores fixes discontínues majors de 52 anys, s'ingressarà la cotització per la contingència de jubilació durant tot el període de percepció del subsidi.

El pagament del subsidi es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

 

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació de la persona sol·licitant (només cal ensenyar-lo per comprovar-ne les dades):
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
  • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigueu TITULAR i on vulgueu percebre la prestació.
 • Només si l'entitat gestora ho sol·licita, cal presentar el justificant de rendes.

Quan, on i com ho tramito

El termini per presentar la sol·licitud és de 15 dies hàbils a partir del compliment del mes d'espera. El mes d'espera comença a comptar a partir de l'endemà de l'esgotament de la prestació contributiva.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà d'aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini esmentat, el dret naixerà a partir de l'endemà de la sol·licitud i la durada es reduirà en la quantitat de dies que hi hagi entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret si s'hagués sol·licitat en temps i forma i aquella en què efectivament s'hagi formulat la sol·licitud.

Podreu presentar la sol·licitud a través de:

 

Documentació