Programa d'activació per a l'ocupació

Heu esgotat la vostra protecció per atur i ni el PREPARA ni cap de les vies s'adequa a la vostra situació?

Informeu-vos sobre el Programa d'activació per a l'ocupació

Es tracta d'un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada que comprèn polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels serveis públics d'ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball i ofereix un ajut econòmic d'acompanyament gestionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, vinculat a la participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

Per ser admesos al programa i obtenir el reconeixement de l'ajut econòmic d'acompanyament, les persones aturades hauran de presentar, prèvia cita, la sol·licitud d'incorporació al programa, en model oficial, a l'oficina de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal entre el 15 de gener de 2015 i el 15 d'abril de 2017.

Només s'hi podrà accedir una vegada.

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

Podran ser beneficiàries del programa les persones aturades que, en la data de presentació de la sol·licitud d'incorporació, compleixin els requisits següents:

 • Haver transcorregut almenys sis mesos des de l'esgotament d'algun dels ajuts o prestacions següents: la renda activa d'inserció (RAI), quan s'hagi esgotat el tercer dret a aquesta renda, el Programa temporal de protecció per atur i inserció (PRODI); o el Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur (PREPARA). A més, si posteriorment s'ha percebut la prestació d'atur o el subsidi d'atur, han d'haver transcorregut almenys sis mesos des de l'esgotament. No es considerarà esgotament l'extinció derivada d'una sanció o baixa en el dret per causa imputable al beneficiari.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació competent en data 1 de desembre de 2014 o 1 d'abril de 2017. Aquest requisit s'entendrà complert en els supòsits que el treballador, tot i no estar inscrit com a demandant d'ocupació en aquestes dates, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte hagi estat per un temps inferior a 90 dies.
 • Haver romàs inscrit com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa.
 • Mancar del dret a la protecció contributiva o assistencial per atur o a la renda activa d'inserció.
 • Haver cessat involuntàriament en un treball per compte d'altri prèviament a l'esgotament de l'últim dret dels que es preveuen en el primer punt. A més, si s'ha treballat després de l'esgotament d'aquest dret, haver cessat de manera involuntària en l'últim treball.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, i acreditar responsabilitats familiars. A aquest efecte no es tindran en compte les rendes derivades de les activitats compatibles amb l'ajut.

Pel que fa a l'accés al programa, no es considerarà aturat qui en la data de sol·licitud d'incorporació a aquest programa estigui treballant per compte d'altri a temps parcial.

 

 

Obligacions d'activació

Per incorporar-se i mantenir-se en el programa, les persones aturades hauran de complir les obligacions següents:

 • Subscriure en el moment de la sol·licitud un compromís d'activitat en virtut del qual duran a terme les diferents actuacions afavoridores de la seva inserció laboral . 
 • Acreditar el fet d'haver dut a terme tres accions de recerca activa de feina davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud.
 • Participar en les accions de millora de l'ocupabilitat i recerca activa de feina previstes en l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació que, amb caràcter previ a l'inici del programa, els hagin assignat els serveis públics d'ocupació.

Altres obligacions 

 

 

 

Durada i quantia

Els treballadors, com a conseqüència de l'admissió i el manteniment en el programa, podran percebre un ajut econòmic d'acord amb el que estableixen els apartats següents:

Durada

La durada màxima de l'ajut econòmic serà de sis mesos, si bé les accions d'inserció previstes en el programa es podran continuar fent després d'aquest termini.

Import

La quantia de l'ajut serà igual al 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual vigent en cada moment (dades per a aquest any)

L'ajut es començarà a meritar una vegada transcorregut el termini d'un mes des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, sempre que el sol·licitant acrediti, en els deu dies hàbils següents de la finalització del període assenyalat, que durant aquest període ha fet la recerca activa de feina i que el servei públic d'ocupació competent li ha assignat l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació.
Si transcorregut aquest període d'un mes, el servei públic d'ocupació competent no ha elaborat l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, la meritació de l'ajut només es produirà a partir de la data en què quedi acreditat que el sol·licitant té assignat aquest itinerari.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal farà el pagament durant el mes següent del mes en què correspongui la meritació, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular.

Documentació necessària

La documentació que haureu d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud
 • Document d'identificació del sol·licitant (només cal ensenyar-lo per comprovar-ne les dades):
  • Espanyols: Document nacional d'identitat (DNI).
  • Estrangers residents a Espanya:
   Comunitaris: Targeta d'identitat d'estrangers (TIE) o número d'identitat d'estrangers amb el passaport.
   No comunitaris: Targeta d'identitat d'estrangers (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sigueu titular i on vulgueu percebre la prestació.
 • Només si l'entitat gestora ho sol·licita, justificant del fet que compliu els requisits d'accés al programa.
 • Formulari de declaració de recerca activa de feina, amb les accions a dur a terme durant el mes següent de la sol·licitud i que s'haurà de lliurar a l'oficina corresponent durant els deu dies hàbils següents del transcurs d'aquest mes.

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania 901 119 999 i cita prèvia al 901 010 210.

 

Quan, on i com ho tramito

La sol·licitud d'incorporació al programa s'haurà de presentar entre el 15/01/2015 i el 15/04/2017, en el model oficial de sol·licitud, a què s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa del fet que es compleixen els requisits exigits.

La sol·licitud inclourà, així mateix, el compromís d'activitat subscrit pel sol·licitant.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal resoldrà la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació. Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat resolució, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

Contra la resolució adoptada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal es podrà interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en el termini de trenta dies des de la notificació de la resolució.

Podeu presentar la sol·licitud:

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania 901 119 999.

Documentació