Impresos

En aquesta pàgina podeu baixar els impresos oficials en format PDF per sol·licitar una prestació d'atur. N'hi ha un d'específic per a cada tipus de prestació. Recordeu que emplenar la sol·licitud per aquest mitjà no implica que l’hàgiu presentat al Servei Públic d'Ocupació Estatal; per a això, heu d'anar a la vostra oficina de prestacions prèvia petició de cita a la Seu electrònica del SEPE. 

També la podeu presentar a qualsevol oficina de registre públic, enviar-la per correu administratiu o al web del SEPE a través de la pàgina https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede_virtual/sv00A.html.

Estan disponibles, en aquesta mateixa pàgina, les carpetes informatives que contenen la informació bàsica necessària per emplenar les sol·licituds de prestacions, organitzades segons el tipus de prestació. 

Si us plau, llegiu les sol·licituds atentament abans d'emplenar-les. En cas de dubte, podeu contactar amb el SEPE al telèfon 901 119 999.

Programa d'activació per a l'ocupació

 • Sol·licitud d'admissió al programa d'activació per a l'ocupació i de l'ajut econòmic d'acompanyament (emplenable)
 • Declaració de recerca activa de feina (Ceuta i Melilla) (emplenable)
 • Acreditació de recerca activa de feina (serveis públics d'ocupació de la comunitat autònoma)
 • Full informatiu del programa d'activació per a l'ocupació

Prestació contributiva d'atur

 • Sol·licitud de prestació contributiva d'atur (emplenable)
 • Full informatiu sol·licitud contributiva

Pagament únic de la prestació contributiva

 • Sol·licitud de pagament únic o capitalització (emplenable)
 • Carpeta informativa pagament únic
 • Plantilla de memòria explicativa del projecte per a pagament únic o capitalització

Subsidi d'atur

Programa de renda activa d'inserció

 • Sol·licitud de renda activa d'inserció (emplenable)
 • Full informatiu sol·licitud renda activa d'inserció
 • Declaració de recerca activa de feina (emplenable)
 • Sol·licitud d'ajut suplementari de tres mesos de renda activa d'inserció per canvi de residència. Emplenable

Subsidis per a treballadors eventuals agraris a Andalusia i Extremadura

 • Sol·licitud de subsidi d'atur per a treballadors eventuals agraris (emplenable)
 • Carpeta informativa sol·licitud subsidi agrari

Renda agrària per als treballadors eventuals agraris a Andalusia i Extremadura

 • Sol·licitud de renda agrària per a treballadors eventuals agraris (emplenable)
 • Carpeta informativa sol·licitud renda agrària

Abonament acumulat i anticipat per a estrangers no comunitaris

 • Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat per a estrangers no comunitaris (emplenable)

Simplificades de prestacions d'atur

 • Sol·licitud simplificada de prestacions d'atur (emplenable)
 • Sol·licitud simplificada de represa del subsidi SEASS i de la renda agrària (emplenable)

Compareixença davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal

 • Compareixença davant el SEPE després de la nova inscripció com a demandant d'ocupació (emplenable).

Concessió de l'ajut per compensar la disminució a la cotització de la Seguretat Social

 • Sol·licitud de concessió de l'ajut per compensar la disminució a la cotització de la Seguretat Social (emplenable)

Desistiment o renúncia del dret o de la modalitat de pagament de les prestacions d'atur

 • Sol·licitud de desistiment o de renúncia del dret o de la modalitat de pagament de les prestacions d'atur (emplenable)

Abonament de prestacions d'atur meritades i no percebudes

 • Sol·licitud d'abonament de prestacions d'atur meritades i no percebudes a causa de la defunció del titular (emplenable)

Continuïtat de percepció de prestacions per ingrés a la presó

 • Sol·licitud de continuïtat de percepció de prestacions per ingrés a la presó (emplenable)

Declaració de rendes

 • Declaració de rendes. Subsidi per a majors de 52/55 anys i la resta de prestacions (emplenable)

Baixa o canvi de situació en les prestacions d'atur

 • Comunicació de baixa o canvi de situació en les prestacions d'atur (emplenable)

Certificats d'empresa

 • Certificat d'empresa per al règim general (emplenable)
 • Certificat d'empresa per al sistema especial agrari (emplenable)
 • Certificat d'empresa i sol·licitud de represa agrupada de prestacions (emplenable)

Abonament mensual de les cotitzacions a la Seguretat Social amb càrrec a la prestació d'atur i presentació dels butlletins de cotització

 • Comunicació sobre l'abonament mensual de les cotitzacions a la Seguretat Social amb càrrec a la prestació d'atur i presentació dels butlletins de cotització (emplenable)

Autoritzacions

 • Autorització d'accés a dades personals (emplenable)
 • Autorització d'accés a dades de vida laboral i sol·licitud a la Tresoreria General de la Seguretat Social (emplenable)

Cobraments indeguts

 • Sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament de prestacions indegudament percebudes (emplenable)
 • Sol·licitud de compensació parcial del deute per prestacions d'atur percebudes indegudament amb un reconeixement nou (emplenable)

Documents relacionats amb l'estranger

 • Comunicació de sortida a l'estranger (emplenable)
 • Sol·licitud d'autorització per a desplaçament a un estat de la Unió Europea (emplenable)
 • Sol·licitud de pròrroga del període autoritzat per a desplaçament a un estat de la Unió Europea (emplenable)
 • Sol·licitud de represa del període autoritzat per a desplaçament a un estat de la Unió Europea (emplenable)

Declaració de carència de documentació en la sol·licitud de prestacions

 • Declaració de carència de documentació (emplenable)