M'HA AFECTAT UN ERO O UN ERTO

La prestació d'atur es percep després de la pèrdua involuntària, definitiva o temporal d'una ocupació o després de la reducció de la jornada diària de treball, acordades en el procediment corresponent.

Inclou la cotització a la Seguretat Social, que en els supòsits d'acomiadament col·lectiu, es farà per jubilació, incapacitat temporal, incapacitat permanent, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors que pateixin càncer o una altra malaltia greu. En els casos de suspensió o reducció de jornada, la cotització a la Seguretat Social es farà per totes les contingències.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

Si us veieu afectats per un ERO o un ERTO, per sol·licitar la protecció per atur, haureu de complir els següents requisits:

(Quanties per a aquest any).

 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-vos, tret que el vostre contracte s'hagi suspès o s'hagi reduït la vostra jornada diària de treball.
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-vos, tret que el vostre contracte s'hagi suspès o s'hagi reduït la vostra jornada diària de treball.
 • No exercir una activitat per compte propi o un treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment de l'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb la feina.
 • En cas de suspensió del contracte, ha d'estar acordada en el procediment corresponent, ser temporal i estar provocada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major.

En cas de reducció de jornada de treball, aquesta ha d’haver disminuït entre un 10% i un 70%, amb una reducció anàloga del salari, ser acordada en el procediment corresponent i estar provocada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

La durada de la prestació contributivaPer acomiadament col·lectiu depèn del temps que hàgiu cotitzat abans de la situació legal d'atur. Si és per suspensió del contracte o per reducció de la jornada, la durada de la prestació, a més, dependrà del temps que duri la mesura de què es tracti.

L'import diari de la prestació contributiva d'atur total depèn de la base reguladora. Aquesta es calcula tenint en compte la base per contingències professionals dels últims 180 dies cotitzats.

L’import diari de la prestació durant els primers 180 dies serà el 70% de la base reguladora; a partir del dia 181 fins al final de la prestació serà el 50%. Si l’import que en resulti és superior o inferior a les quanties màximes o mínimes establertes, percebreu aquestes quantitats màximes o mínimes segons correspongui. Si l'atur fos parcial, percebreu la part proporcional a les hores en què us trobeu aturat o aturada i el consum de la prestació es produirà per hores i no per dies.

En els casos de suspensió o reducció de jornada, l'empresa segueix obligada a ingressar el 100% de l'aportació empresarial de cotització a la Seguretat Social.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal, prèvia deducció a la persona treballadora, ingressarà a la Seguretat Social l'aportació d'aquesta persona pel que fa als dies de suspensió més els que corresponguin a descansos o respecte de les hores reduïdes de treball.

Per a temes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social us en podeu informar a través del telèfon 901 502 050 o a la pàginawww.seg-social.es.

Es pot aplicar, si s'escau, la retenció de l’IRPF. El percentatge d’aquesta retenció es pot pujar, si ho sol·liciteu mentre estigueu percebent la prestació contributiva.

Si teniu dret al subsidi pel fet d'haver cotitzat menys de 360 dies i heu treballat a jornada completa durant l’últim contracte de treball per compte d'altri, la quantia mensual serà igual al 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples vigent en cada moment (Quanties per a aquest any)..

El pagament de la prestació es farà per mensualitats de 30 dies o pel període inferior que correspongui, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud de prestació contributiva o de subsidi d’atur.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o les filles que conviuen o estan al vostre càrrec i que figurin a la sol·licitud. N'hi ha prou amb l'exhibició d’algun d’aquests documents:
  • Espanyols i espanyoles: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea:Certificat de registre de ciutadà/ciutadana de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: targeta d'identitat d'estranger/estrangera (TIE) en què consti el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigui titular i on vulgui percebre la prestació.
 • Llibre de família o document equivalent en cas de persones d'estrangeres.
 • Certificat d'empresa dels últims 6 mesos treballats (si les empreses no l'han enviat al Servei Públic d´Ocupació Estatal).

 

Quan, on i com ho tramito

Si presenteu la sol·licitud de la protecció per atur dins el termini establert legalment, el dret a la prestació naixerà l'endemà que s'extingeixi o se suspengui el vostre contracte, o l’endemà de la reducció de la vostra jornada de treball, tret que es disposi una altra data posterior o sigui per causa de força major i sempre que abans d'aquesta data l'empresa hagi comunicat la mesura corresponent a l'autoritat laboral.

Si les mesures de suspensió temporal o extinció de la relació laboral o de reducció de la jornada diària s'adopten en un procediment concursal, el dret a la prestació d'atur naixerà a partir de la data en què el jutge dicti la interlocutòria que disposi les mesures esmentades, encara que a la interlocutòria s'estableixin efectes retroactius. 

 

Podreu presentar la sol·licitud a través de:

 

Documentació