M'he vist afectat per un ERO o un ERTO

La prestació d'atur es percep després de la pèrdua involuntària, definitiva o temporal d'una ocupació o després de la reducció de la jornada diària de treball, acordades en el procediment corresponent.

Inclou la cotització a la Seguretat Social, que en els supòsits d'acomiadament col·lectiu, es farà per jubilació, incapacitat temporal, incapacitat permanent, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu i en els casos de suspensió o reducció de jornada, la cotització a la Seguretat Social es farà per totes les contingències.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

Per sol·licitar la protecció per atur en cas que us vegeu afectat per un ERO o un ERTO, haureu de complir els requisits següents:

 • Estar en situació legal d'atur.
 • Inscriure-vos com a demandant d'ocupació, mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.
 • Per percebre prestació contributiva, haver treballat i cotitzat a l'atur almenys 360 dies, durant els sis anys anteriors a la situació d'atur, i no haver utilitzat aquest període per a un reconeixement anterior. Si heu cotitzat un període inferior, podreu percebre el subsidi d'atur si, a més de complir la resta de requisits exigits, no teniu rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per a aquest any).
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-vos, tret que el vostre contracte s'hagi suspès o s'hagi reduït la vostra jornada diària de treball.
 • No exercir una activitat per compte propi o un treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment de l'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb la feina.
 • En cas de suspensió del contracte, ha d'estar acordada en el procediment corresponent, ser temporal i estar motivada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major.

En cas de reducció de jornada de treball, ha de suposar la disminució temporal d'entre un 10% i un 70% de la jornada de treball, amb una reducció anàloga del salari, ser acordada en el procediment corresponent i estar motivada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

La durada de la prestació contributiva per acomiadament col·lectiu variarà en funció del temps que hàgiu cotitzat abans de la situació legal d'atur. Si és per suspensió del contracte o per reducció de la jornada, la durada de la prestació, a més, vindrà determinada per la vigència temporal de la mesura de què es tracti.

L'import diari de la prestació contributiva d'atur total, tret que fos superior o inferior a les quanties màximes o mínimes establertes per a cada cas, serà, durant els sis primers mesos de percepció, el 70% de la base reguladora, calculada segons les bases de contingències professionals dels últims 180 dies cotitzats, excepte les hores extraordinàries, i el 50% a partir d'aquest període. Si l'atur fos parcial, percebreu la part proporcional a les hores en què us trobeu aturat i el consum del dret es produirà per hores i no per dies.

En els supòsits de suspensió o reducció de jornada, l'empresa continua obligada a ingressar el 100% de l'aportació empresarial de cotització a la Seguretat Social i el Servei Públic d'Ocupació Estatal, prèvia deducció al treballador, l'aportació d'aquest treballador pel que fa als dies de suspensió més els que corresponen a descansos o respecte de les hores reduïdes de treball.

Per a temes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social us en podeu informar a través del telèfon 901 502 050 o a la pàgina www.seg-social.es.

Es pot aplicar la retenció de l'IRPF i durant la percepció de la prestació contributiva, a petició del treballador, es pot elevar el percentatge de retenció per aquest concepte.

Si teniu dret al subsidi perquè heu cotitzat menys de 360 dies, la quantia mensual serà igual al 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples vigent en cada moment (quanties per a aquest any), sempre que hàgiu treballat la jornada completa durant tota la vigència de l'últim contracte de treball per compte d'altri.

El pagament de la prestació es farà per mensualitats de 30 dies o pel període inferior que correspongui, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud de prestació contributiva o de subsidi d'atur.
 • Identificació del sol·licitant i dels fills o les filles que conviuen amb ell o estan al seu càrrec i que figuren a la sol·licitud (n'hi ha prou amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyols: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers residents a Espanya:
   • Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   • No comunitaris: targeta d'identitat d'estranger (TIE) en què consti el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigueu titular i on vulgueu percebre la prestació.
 • Llibre de família o un document equivalent en el cas dels estrangers.
 • Certificat d'empresa dels últims 6 mesos treballats (si les empreses no l'han enviat al SEPE).

 

Quan, on i com ho tramito

Si presenteu la sol·licitud de la protecció per atur dins el termini establert legalment, el dret naixerà l'endemà que tingui lloc l'extinció o suspensió del contracte o la reducció de la jornada laboral, tret que es disposi una altra data posterior o sigui per causa major i sempre que abans d'aquesta data l'empresa hagi comunicat la mesura corresponent a l'autoritat laboral. 

Si les mesures de suspensió temporal o extinció de la relació laboral o de reducció de la jornada diària s'adopten en un procediment concursal, el dret a la prestació d'atur sempre naixerà a partir de la data en què el jutge dicti les actuacions que les acordi, encara que s'estableixin efectes retroactius. 

Podreu presentar la sol·licitud a través de:

 

Documentació