Estic en situació de maternitat / paternitat

Si el contracte finalitza mentre esteu de baixa per maternitat o paternitat, continuareu percebent la prestació econòmica de maternitat de 16 setmanes, o de 4 setmanes en cas de paternitat, fins a l'alta mèdica o fi d'aquesta situació. En aquest moment podeu sol·licitar la prestació o subsidi per atur en els 15 dies hàbils següents.

El període de baixa per maternitat o paternitat, si heu romàs d'alta a l'empresa, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per accedir a les prestacions d’atur, ja que en aquest període de descans maternal o paternal continua l'obligació de cotitzar mentre el contracte sigui vigent.

La prestació de maternitat o paternitat és abonada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

 • Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social en un règim que cotitzi a la desocupació
 • Trobar-se en una situació legal d'atur.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantenir aquesta inscripció mentre es rebi la prestació, així com complir el compromís d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
 • Per accedir a la prestació contributiva cal cotitzar a l'atur almenys 360 dies dins els 6 anys anteriors a la situació legal d'atur. Si heu cotitzat menys dies, podreu tenir dret al subsidi d'atur.
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.
 • No exercir una activitat per compte propi o un treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment de l'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb la feina.

 

Documentació necessària

Per sol·licitar la prestació d'atur, en general, necessitareu la documentació següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que apareguin en la sol·licitud, n'hi haurà prou amb l'exhibició d’un dels següents documents:
  • Espanyols i espanyoles: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/ciutadana de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'identitat d'estrangers/estrangeres (TIE) en què consti el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigui titular i on vulgui percebre la prestació.
 • Certificat d'empresa, el qual serà enviat al Servei Públic d'Ocupació Estatal per l'empresa o empreses en què hàgiu treballat en els últims sis mesos. Només en aquelles situacions en què el certificat d'empresa no sigui suficient per justificar la situació legal d'atur, el document acreditatiu que correspongui.
 • Llibre de família o document equivalent en el cas d'estrangers.

 

Quan, on i com ho tramito

El termini per presentar la sol·licitud de prestacions és de 15 dies hàbils a partir de finalitzar el període de maternitat o de paternitat, a través de:

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania 901 119 999.

 

Documentació