He sortit de presó

Si heu sortit de la presó, coneixeu quins són els requisits i tota la informació relacionada per accedir al subsidi d'alliberats de presó.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

 • Estar a l'atur.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit durant un mes, subscriure el compromís d'activitat i mantenir la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat cap oferta de feina adequada, ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • No tenir dret a la prestació contributiva d'atur.
 • Haver estat alliberat de la presó, sempre que la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.
 • També poden ser beneficiaris d'aquest subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat durant més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que en el moment del seu alliberament siguin majors de 16 anys.
  • Les persones que han finalitzat la seva privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seva drogodependència per un període superior a sis mesos.
 • Si la persona treballadora té dret al subsidi d'atur per a treballadors majors de 55 anys, percebrà aquest subsidi.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per a aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per obtenir-los. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits s'hauran de complir en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no compliu el requisit de manca de rendes, podreu obtenir el subsidi si durant el termini d'un any, des de la data del fet causant, acrediteu que el compliu.

Es considera data del fet causant aquella en què es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral o la de l'acabament de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions 

 

Durada i quantia

Durada

Sis mesos prorrogables per dos períodes més de la mateixa durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Quantia

La quantia mensual del subsidi d'atur és igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (quanties per a aquest any).

El pagament del subsidi es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

 

Documentació necessària

La documentació que cal presentar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Espanyols: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers residents a Espanya:
  • Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
  • No comunitaris: targeta d'identitat d'estranger (TIE) en què consti el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sigueu titular i on vulgueu percebre la prestació.
 • Certificació del director del centre penitenciari en què consti l'excarceració per compliment de la condemna o en règim de llibertat condicional i també les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
 • Certificat d'empresa en cas d'haver treballat durant la situació de privació de llibertat, si no es troba a les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació.
 • Només si l'entitat gestora ho sol·licita, cal presentar un justificant de rendes.

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania 901 119 999.

Quan, on i com ho tramito

El termini per presentar la sol·licitud és de 15 dies hàbils i comença a partir de l'endemà de l'esgotament del mes d'espera. Aquest comença en el moment d'inscriure's com a demandant d'ocupació després de l'alliberament de presó. El termini per inscriure-s'hi és de 30 dies des de la data de l'excarceració. 

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà d'aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini esmentat, el dret naixerà a partir de l'endemà de la sol·licitud i la durada es reduirà en la quantitat de dies que hi hagi entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret si s'hagués sol·licitat en temps i forma i aquella en què efectivament s'hagi formulat la sol·licitud.

Podeu presentar la sol·licitud a través de:

 

Documentació