Sóc una persona treballadora del camp

El sistema de protecció per atur previst per al col·lectiu del sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris presenta algunes característiques pròpies en funció de si van dirigides a les persones treballadores fixes, fixes discontínues o eventuals.

Si bé les persones treballadores fixes i fixes discontínues podran accedir a les prestacions i als subsidis d'atur en les mateixes condicions que qualsevol persona treballadora per compte d'altri no agrari del règim general de la Seguretat Social, el col·lectiu de treballadors eventuals no podrà accedir al subsidi d'atur.

Les persones treballadores eventuals que resideixin a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia podran tenir dret al subsidi per a eventuals agrícoles (sempre que n'hagin estat beneficiaris en algun dels tres anys naturals immediatament anteriors a la data de sol·licitud i compleixin la resta de requisits), o en cas de no tenir dret a aquest subsidi, podran accedir a la renda agrària.

Tanmateix, les persones treballadores fixes discontínues que resideixin i exerceixin la seva activitat a Andalusia o Extremadura, tindran consideració tant de persones treballadores fixes discontínues com d'eventuals quan es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

  1. Situació d'atur pel fet d'haver-se interromput l'activitat de temporada de l'empresa.
  2. Quan l'activitat se suspengui per causes econòmiques, tecnològiques o de força major.
  3. Quan, després de les situacions anteriors, cessin de manera involuntària en un treball eventual agrari.

En els vincles següents podreu obtenir informació específica sobre cada dret:

El pagament d’aquestes prestacions d'atur, es farà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Documentació