Sóc víctima de violència de gènere o domèstica

Es considera víctima de violència de gènere la dona que és o ha estat objecte d'actes de violència física o psicològica, agressions a la llibertat sexual, amenaces, coacció o privació de llibertat exercida pel seu cònjuge, excònjuge, parella de fet o exparella, encara que no hagin conviscut.

És víctima de violència domèstica l'home que pateixi violència exercida pel seu cònjuge, excònjuge, parella o exparella, pares o fills, i la dona que pateixi violència exercida pels seus pares o fills.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

 • Què podeu fer si esteu treballant i patiu violència de gènere?

  Sol·licitar la suspensió temporal de la vostra relació laboral amb reserva del lloc de treball o l'extinció definitiva.

  Presentant a la vostra empresa una ordre de protecció judicial o l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que esteu sent objecte de violència de gènere.

  Tant la suspensió com l'extinció es consideraran situació d'atur involuntari, cosa que us permetrà sol·licitar i cobrar la prestació contributiva o el subsidi per insuficiència de cotització, sempre que reuniu la resta de requisits exigits amb caràcter general.

  Si després d'haver rebut la prestació d'atur sol·liciteu l'extinció definitiva de la relació laboral pel mateix motiu o perquè la relació laboral ha finalitzat per qualsevol altra causa aliena a la vostra voluntat, aquest període de suspensió es considerarà d'ocupació cotitzada per al reconeixement d'un nou dret en què no es tindrà en compte el percebut en la prestació anterior.

  El període pel qual podeu sol·licitar la suspensió temporal de la vostra relació laboral amb reserva del lloc de treball és de 6 mesos, el qual es podrà prorrogar per períodes de 3 mesos fins a arribar als 18, sempre que l'autoritat judicial acrediti la necessitat de mantenir la suspensió per garantir la vostra protecció i seguretat.

  És un període de cotització efectiva per a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort o supervivència, maternitat i atur.

  Què podeu fer si sou una persona aturada i patiu violència de gènere o domèstica...

  Si sou víctima de violència de gènere o domèstica, podeu accedir al programa de renda activa d'inserció de suport a la integració laboral de col·lectius amb especials dificultats per incorporar-se al mercat de treball i en situació de necessitat econòmica.

  Comporta el pagament d'una renda mensual i ajudes suplementàries en determinats supòsits.

  És gestionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb la col·laboració dels serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes.