He treballat o vull treballar a la UE

La Unió Europea estableix una sèrie de normes comunes que protegeixen els drets de seguretat social dels seus ciutadans quan es desplacen per Europa.

Aquestes normes s'apliquen a:

 • Als nacionals de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa que estiguin o hagin estat assegurats en un d'aquests països i als membres de la seva família.
 • Als apàtrides o refugiats residents a la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa que estiguin o hagin estat assegurats en un d'aquests països i als membres de la seva família.
 • Als nacionals de països no pertanyents a la UE que resideixin legalment al territori de la UE i que s'hagin desplaçat entre els seus països membres i als membres de la seva família.

L'1 de maig de 2010 van entrar en vigor dues normes que modernitzen la coordinació: els reglaments 883/2004 i 987/2009. Accediu aquí a la informació de la Comissió Europea.

 

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

 • HE TREBALLAT EN L'ÀMBIT DE LA UE/EEE/SUÏSSA

  Treballs fets en països de l'àmbit de la UE/EEE/SUÏSSA

  Si heu treballat en un país d'àmbit comunitari, podeu fer ús dels períodes cotitzats per accedir a prestacions d'atur en altres països de la UE/EEE i Suïssa.

  Per accedir a la protecció per atur a Espanya, es tindrà en compte, a més de les cotitzacions efectuades a Espanya, el que s'ha cotitzat en altres països de la UE/EEE i Suïssa.

  Per acreditar aquests períodes heu de presentar el formulari U1 expedit per la institució competent de l'estat on vau exercir l'activitat laboral que preteneu acreditar.

  El podeu sol·licitar abans de tornar a Espanya a la institució competent del país on vau efectuar les cotitzacions o presentar la sol·licitud a través de la vostra oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal a Espanya.

  • La durada del dret que se us reconegui a Espanya es reduirà en el nombre de dies que hàgiu cobrat la prestació a qualsevol altre país de l'àmbit comunitari.
  • Els nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE o Suïssa poden fer ús dels períodes cotitzats en aquests països (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein) per cobrar prestacions d'atur, sempre que tinguin dret a residir i treballar legalment al territori de l'estat membre on sol·licitin el seu dret.

  Treballs fets a Espanya

  Podreu fer ús dels períodes cotitzats a la Seguretat Social espanyola per cobrar prestacions d'atur en un altre país de la UE/EEE o Suïssa.

  L'acreditació dels períodes cotitzats s'efectuarà mitjançant l'expedició del formulari U1 per part de l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal a Espanya a petició de l'interessat o podrà ser reclamat a Espanya per la institució competent del país on el ciutadà sol·liciti el cobrament de la prestació d'atur.

  Tramitació: 

  Per tramitar la petició del document U1 davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal, us haureu de posar en contacte amb la direcció provincial on vau fer l'últim treball a Espanya.

  Treballs fets en països no pertanyents a l'àmbit comunitari, però amb els quals hi ha un conveni per fer ús dels períodes cotitzats: Austràlia

  En el cas de països no pertanyents a l'àmbit comunitari, però amb els quals Espanya ha signat un conveni de Seguretat Social en virtut del qual es poden totalitzar períodes d'assegurança, d'ocupació o de cotització per a l'accés a prestacions d'atur, actualment es redueix a Austràlia i es tramitarà davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal la sol·licitud per a l'expedició per part de la institució competent australiana del document AUS/E1 per a l'acreditació dels períodes de cotització efectuats en aquest país.

  Per a més informació, contacteu telefònicament a través del número 901 119 999.

  Accediu aquí a una altra informació.

  VULL TREBALLAR EN UN ALTRE PAÍS DE LA UE/EEE/SUÏSSA I ESTIC COBRANT L'ATUR A ESPANYA

  Si sou perceptor de prestacions i heu estat inscrit com a demandant d'ocupació durant almenys 4 setmanes a Espanya i us traslladeu per cercar feina a un país de la UE/EEE o Suïssa, podeu exportar aquesta prestació durant 3 mesos, prorrogables per 3 mesos més.

  Per a això cal:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaçament i el document U2 a la vostra oficina de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Inscriure-vos com a demandant d'ocupació a l'altre estat membre en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixeu d'estar a disposició dels serveis públics d'ocupació espanyols.

  El pagament de la prestació se seguirà fent pel mateix sistema que durant la vostra residència a Espanya.

  Els nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE o Suïssa poden exportar la prestació per cercar feina en aquests països (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein), sempre que acreditin la possibilitat d'inscriure's en els seus serveis d'ocupació i que faran feina legalment al país on pretenen desplaçar-se, mitjançant la corresponent autorització de residència o de treball.

  Els nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE i Suïssa que compleixin les condicions podran exportar les prestacions d'atur al Regne Unit, en aplicació del Reglament CE 859/2003, que en permet l'exportació durant un període de 3 mesos, sense possibilitat de pròrroga.

Documentació