Pizgarriak eta laguntzak

Espainiako enpresen artean, ETEak eta autonomoak nabarmentzen dira, garrantzia handia baitute eta ugari baitira. Ikerketen arabera, enpresa eta ekintzaile horiek osatzen dute hain zuzen ere Espainiako ekonomia sustatzen duten motor nagusietako bat, izan ere, enplegua sortzeko ahalmen handia izateaz gain, balioa sortzen dute.

Eragile ekonomiko horiek lan-, zerga- eta finantza-giro arautuan jardun behar dute, eta horrek aldaketetara egokitzea zailago bihurtzen du. Horrez gain, mendekoak dira bankuen finantzaketari dagokionez, eta horrek, egungoa bezalako egoera bizi denean, hazteko aukerak muga ditzake.

Enpresa-jarduerak arautzen dituen erakunde-esparruak garrantzia handia du produktibitateko irabaziak areagotzeko eta baliabideak optimizatzeko orduan.

Hori dela eta, ezinbestekoa da erakunde publikoek beraiek enpresa ekintzailetza sustatzea eta horretarako erraztasunak ematea, batez ere egungo egoera ekonomikoa bizi dugunean. Giro bat sortu behar da, kultura ekintzaileaz gain enplegua eta balioa sortzen duten enpresa-proiektuen sorrera eta garapena sustatzen duena.

Ekimen ekintzaileei, enpresa-garapenari eta enpleguaren sorrerari laguntza ematea. Horiek osatzen dute atal honetan biltzen diren neurrien logika.

 • Norbere konturako lana edo Lan autonomoa

  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak, herritarrei informazioa eskaintzeko eta arreta emateko politikaren arabera garatutako Lan Gidaren bitartez, informazio zabala eskaintzen du gai hauei buruz, besteak beste: norbere konturako lana edo lan elkartua, Autonomoen Estatutua, araubide juridikoa, ezaugarriak, izapideak, laguntzak, bateragarritasunak eta kapitalizazioa.

  ICO finantza-laguntzak

  Inbertsio-proiektuetarako edo autonomo eta enpresen likidezia-beharretarako bitartekotza-ildoen katalogo bat eskaintzen du ICOk. Produktu horiek banatzeko, ICO ildo bakoitzari atxikitako kreditu-erakundeekin lankidetzan jarduten da. ICOk funtsak ematen ditu, eta erakundeek, berriz, lanak izapidetu, aztertu eta onartzen dituzte ildoetan ezarritako baldintzei jarraiki.

  Laguntzak Autonomia Erkidegoentzat Norbere konturako langileentzako edo langile autonomoentzako pizgarriak.

  Gizarte Segurantzako murrizketak eta hobariak norbere konturako langileentzat, Langile Autonomoen Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legean, hots, urriaren 24ko Langile Autonomoen Aldaketa Urgenteei buruzko Legeak aldatzen duen horretan, ezarritakoaren arabera.

   A) GIZARTE SEGURANTZAREKIKO HOBARIAK / MURRIZKETAK LANGILE AUTONOMOENTZAT

  1.- Hasierako alta egin duten langileak, edo aurreko 2 urteetan Langile Autonomoen Erregimen Berezian (RETA) altan egon ez direnak.

  (2 urteko denboraldi hori 3 urtekoa izango da Autonomoak aurreko altan hobariak/murrizketak eduki izan dituenean)

  Gutxieneko kotizazio-oinarria hautatzen dutenek

  Murrizketa hilean 50 eurora gertakizun arruntengatiko kuotagatik, aldi baterako ezintasuna barne, 12 hilabetez, altak eragina duen egunetik aurrera zenbatzen hasita.

  Gutxieneko kotizazio-oinarria baino gehiago ordaintzea hautatu dutenek

  Kuotaren %80ko murrizketa baliokidea, aldi baterako ezintasuna barne, 12 hilabetez, altak eragina duen egunetik aurrera zenbatzen hasita.

  Aurreko bi kasuetan ezartzen den 12 hilabeteko hasierako epea eta gero, berdin da aukeratu duten kotizazio-oinarria, gertakizunen arrunten kuotarako aplikatu daitezke, aldi baterako ezintasuna barne, eta 12 hilabeteko gehieneko epea, altak eragina duen egunetik aurrera zenbatzen hasita 24 hilabeteko gehieneko epera heldu arte.

  a) Kuotaren % 50eko murrizketa baliokidea, lehenengo bi kasuetan ezarritako hasierako epearen ondorengo 6 hilabeteetan.

  b) Kuotaren % 30eko murrizketa baliokidea a) atalean adierazitako epearen

  ondorengo 3 hilabeteetan.

  c) Kuotaren ehuneko 30eko hobaria b) atalean adierazitako epearen ondorengo 3 hilabetetan.

  2.- 30 urtetik beherako langileak, edo 35 urtetik beherako emakumeak, hasierako alta egin dutenak, edo aurreko 2 urteetan RETAn altan egon ez direnak.

  (2 urteko denboraldi hori 3 urtekoa izango da Autonomoak aurreko altan hobariak/murrizketak eduki izan dituenean)

  Aurreikusitako murrizketa eta hobari orokorrez gainera, beste hobari osagarri bat emango da, % 30ekoa, gertakizunen arrunten kuotarako, aldi baterako ezintasuna barne, 12 hilabetez, izaera orokorrarekin aurreikusi egin den epearen amaieratik aurrera zenbatzen hasita.

  Kasu horretan, murrizketak eta hobariak gehienez 36 hilabetez emango dira.

  3.- % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila duten langileak, genero-indarkeriaren biktimak eta terrorismoaren biktimak, hasierako alta egin dutenak, edo aurreko 2 urteetan RETAn altan egon ez direnak.

  Gutxieneko kotizazio-oinarria hautatzen dutenek

  Murrizketa hilean 50 eurora gertakizun arruntengatiko kuotagatik, aldi baterako ezintasuna barne, 12 hilabetez, altak eragina duen egunetik aurrera zenbatzen hasita.

  Gutxieneko kotizazio-oinarria baino gehiago ordaintzea hautatu dutenek

  Kuotaren %80ko murrizketa baliokidea, aldi baterako ezintasuna barne, 12 hilabetez, altak eragina duen egunetik aurrera zenbatzen hasita.

  Aurreko bi kasuetan ezartzen den 12 hilabeteko hasierako epea eta gero, berdin da aukeratu duten kotizazio-oinarria, kuotaren % 50eko hobaria aplikatu daiteke gertakizun arruntengatik, aldi baterako ezintasuna barne, 48 hilabetez, altak eragina duen egunetik aurrera zenbatzen hasita 5 urteko gehieneko epera heldu arte.

  B) BAJAN DAUDEN LANGILE AUTONOMOAK, AMATASUN EDO AITATASUNAGATIK, ADOPZIOAGATIK, ADOPZIORAKO ZAINTZAGATIK, HARRERAGATIK, HAURDUNALDIKO ARRISKUAGATIK EDO EDOSKITZARO NATURALEKO ARRISKUAGATIK.

  ZENBATEKOA:

  %100eko kuota, neurri hau aplikatu baino 12 hilabete lehenago langileak duen batez bestekoaren oinarri aplikagarriaren gainean, egiten duen jarduerari dagokion derrigorrezko kotizazio-tasarekin. Hobari hori 11/1998 Errege Dekretu Legean ezarritakoarekin bateragarria izango da.

  IRAUPENA:

   Atseden-aldian zehar iraungo du, gutxienez hilabete batez.

  ARAUDIA:

  20/2007 Legearen 38 artikulua, uztailaren 11koa, Langile Autonomoaren Estatutuari buruzkoa. Urriaren 24ko 6/2017 Legeak aldatzen du hori, autoenpleguari buruzko araudia aldatu eta eguneratzen duena eta lan autonomoa eta ekonomia soziala sustatzeko eta bultzatzeko neurriak hartzen dituena.

  C) KASU ZEHATZETAN LANERA ITZULTZEN DIREN EMAKUME AUTONOMOAK.

  ZENBATEKOA:

  Lana eten behar izan duten emakume autonomoak amatasunagatik, adopzioagatik, adopziorako zaintzagatik, harreragatik eta tutoretzagatik eta lana utzi eta hurrengo 2 urteetan beren konturako lanera itzuli behar dutenak.

  Gertakizun arruntengatik kuota finko bat izango dute, ABEa barne: 50 euro hilean.

  IRAUPENA:

  Lanera itzuli den dataren ondorengo 12 hilabeteetan zehar. 

  ARAUDIA:

  20/2007 Legearen 38 bis artikulua, uztailaren 11koa, Langile Autonomoaren Estatutuari buruzkoa. Urriaren 24ko 6/2017 Legeak aldatzen du hori, autoenpleguari buruzko araudia aldatu eta eguneratzen duena eta lan autonomoa eta ekonomia soziala sustatzeko eta bultzatzeko neurriak hartzen dituena.

  Norbere konturako langile edo autonomoentzako hobaria, kontratuari lotutako lana eta familia bateratzeagatik.

  Uztailaren 11ko 20/2007 Legearen aldaketa, Langile Autonomoen Estatutuari buruzkoa.

  A) Definizioa:

  • 30 artikulua gehitu da 20/2007 Legean, norbere konturako langile edo langile autonomoentzako hobariei buruzkoa, kontratuari lotutako lana eta familia bateratzeagatik.

  B) Ezaugarriak:

  Norbere konturako langileek edo langile autonomoek eskubidea izango dute, hamabi hilabetera arteko epean, autonomoen kuotaren ehuneko 100eko hobaria jasotzeko gertakizun arruntengatik.

  C) Kasuak:

  • Beren kargura dituzten 12 urtetik beherako adingabeak zaintzea.
  • Bere kargura mendekotasun-egoeran dagoen senide bat izatea (odol-ahaidetasunekoa edo ezkontza ahaidetasuneko bigarren mailara artekoa, hura barne), mendekotasuna behar bezala egiaztatuz.
  • Bere kargura garuneko paralisia, gaixotasun mentala edota %33ko edo hortik gorako ezgaitasun intelektuala edo %65eko edo hortik gorako ezgaitasun fisikoa edo sentsoriala duen senide bat izatea (odol-ahaidetasunekoa edo ezkontza ahaidetasuneko bigarren mailara artekoa, hura barne), desgaitasun hori behar bezala egiaztatzen bada eta senide horrek ordainduriko jarduerarik betetzen ez badu.

  D) Eskakizunak eta Betebeharrak:

  • Norbere Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian alta egina izatea.
  • Langile bat kontratatzea, lanaldi osorako nahiz partzialerako, eta kontratu hori hobariak dirauen bitartean mantentzea. Edonola ere, kontratua gutxienez hiru hilabetekoa izan beharko da, hobaria jasotzen hasten den egunetik aurrera zenbatzen hasita. Lanaldi partzialeko kontratua gutxienez pareko langile baten lanaldi osoaren %50ekoa izan beharko da.
  • Hobaria jasotzen hasten den egunean eta egun horren aurreko hamabi hilabeteetan soldatapeko langilerik ez izatea. Salbuespena izango da langilea bitarteko kontratu bidez kontratatu denean, langile autonomoak amatasunagatik, aitatasunagatik, adopzioagatik, haur bat harreran hartzeagatik edo haurdunaldian zein edoskitzean arriskua egoteagatik baja hartu eta hura ordeztu behar denean.
  • Edonola ere, hobaria jasotzen duen langile autonomoak Gizarte Segurantzako alta mantendu beharko du hobaria jasotzeko eskubidea bukatu eta hurrengo sei hilabeteetan.
  • Arestian aipatutakoa bete ezean, langile autonomoak jasotako hobaria osorik itzuli beharko du.

  E) Pizgarriak:

  • Autonomoen kuotaren ehuneko 100eko hobaria jasotzeko eskubidea gertakizun arruntengatik. Hura kalkulatzeko, langile autonomoak aurreko hamabi hilabeteetan izandako oinarrien batez bestekoa kalkulatuko da, eta horri Norbere Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Erregimen Berezian une bakoitzean ezarritako indarreko gutxieneko kotizazio-tasa aplikatuko zaio. Gizarte Segurantzako Norbere Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Erregimen Berezian langileak egindako altak 12 hilabete baino gutxiago iraun badu, batez besteko kotizazio-tasa alta egin zen egunetik aurrera kalkulatuko da.
  • Kontratazioa lanaldi partzialerako bada, hobaria %50ekoa izango da.
  • Hobaria jasotzen dutenek, behin jaso ahal izango dute hura sorrarazten duen pertsona eragile bakoitzeko (bere kargu duen 7 urtetik beherako adingabea edo mendeko senidea).
  • Hobari hori bateragarria izango da besteren konturako kontrataziorako pizgarriekin, indarreko legediaren arabera.

  F) Bestelako ezaugarriak:

  • Lan-harremana bukatzen denean, 3 hilabeteko epe horren barruan ere, langile autonomoak hobaria jaso ahal izango du 30 eguneko epean besteren konturako beste langile bat kontratatzen badu.
  • Hobaria ez da itzuliko lan-harremanaren bukaera arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko iraizpen bidez gertatzen bada, horietako bat bidezkoa dela onesten denean; ezta lan-harremana honako arrazoi hauetako batengatik gertatzen denean ere: langilearen dimisioa, heriotza, erretiroa, ezintasun iraunkor osoa edo absolutua edo baliaezintasun handia, edota probaldian hala ebazten denean. Itzuli behar denean, aurreko paragrafoetan deskribatutako kasuez bestelako egoeran bukatu den kontratuagatik jasotako hobariari dagokion zatia bakarrik itzuli beharko da.
  • Hobaria jasotzeko eskubidea sorrarazi zuen adingabeak hobaria jasotzen den bitartean 7 urte betetzen baditu, hobaria jasotzeari jarraituko zaio, gehienez hamabi hilabetez, baldin eta beste baldintzak betetzen badira.

  G) Araudia:

  20/2007 Legearen 30 artikulua, urriaren 24ko 6/2017 Legeak aldatzen duena.

   

   

Dokumentazio