PREPARA programa

Prestakuntzazko Eguneratze Profesionalaren gaineko Programarako (PREPARA) laguntzak otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege-dekretuan ezarri ziren. Horren bitartez, langabeen enplegu egonkorrerako trantsizioa eta eguneratze profesionala sustatzeko premiazko neurriak hartzen dira. Programa horrek, langabeziagatiko babesa agortzen duen pertsonen lanbide-prestakuntza programa bat sartu zuen. Programa horretan, enplegurako politika aktiboak biltzen dira, eta laguntza ekonomiko bat jasoko da.

 • Urtarrilaren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuak langabeziagatiko babesa agortzen duten pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programa luzatzen du. Horrez gain, arauak sei hilero programaren luzapen automatikoa egiteko aukera ere ematen du, Biztanleria Aktiboaren Inkestaren (BAI) arabera, langabezia tasa %20 baino handiagoa bada.Neurri horrek, beste babes-mekanismo bat ekartzen du, Espainiako lan-merkatuaren egoerarengatik. Beraz, programaren hartzaileek laneratzeko tratamendu indibidualizatua eta pertsonalizatua jasotzen dute.
 • 1/2016 Errege Lege Dekretuak, apirilaren 15ekoak, zeinaren bidez Enplegua Aktibatzeko Programa luzatzen den, urtarrilaren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria aldatzen du, jarraian ezartzen den legez: “langabeziagatiko babesa agortzen duten pertsonen lanbiderako prestakuntzazko eguneratze-programaren indarraldia automatikoki luzatuko da sei hilabetez, 2013ko abuztuaren 16tik aurrera, baldin eta, biztanleria aktiboaren azken inkestaren arabera, langabezia-tasa %18tik gorakoa bada.”
 • Laguntzaren deskribapena

  Gaur egungo programa berriz definitu dute, eta babes-eginkizuna langabeengan finkatu du, bestelako prestazio edo sorospenik jasotzeko eskubiderik ez izanda eta agortuta izanda, familia-zamak badituzte edo iraupen luzeko langabeak badira.

  • Laguntza handitzen da, Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %75etik %85era, ardurapean hiru pertsona edo gehiago dituztela egiaztatzen duten onuradunentzat.
  • Batik bat iraupen luzeko langabeentzat da (azken hamazortzi hiletatik hamabi baino gehiagotan langabezia-egoeran egon direnak), edo familia-zamak dituzten langabeentzat, eta aurreko programetan jasotako gainerako baldintzak berdinak dira.
  • Onuradun izaera ezartzeko, eskatzaileaz gain, familia-unitateak errenta murriztuak izan behar ditu. Elkarrekin bizi badira, gurasoen errentak ere barne hartzen dira.
  • Kontuen Auzitegiaren gomendioak betez, Programan eta zenbait laguntza-errentatan gertatzen ziren gainjartzeak zuzendu dira.
  • Eskatzaileak, eskaera egiteko epean beste prestazio batzuk galtzen dituenetik, gutxienez, 30 egunetan lana aktiboki bilatu duela egiaztatu behar du, jarduera-konpromisoarekin jarrai dezan. Betebehar hori programa osoan zehar mantenduko da, eta onuradunak programa horretan jarrai dezakeen zehaztuko du.
  • Enpleguari eta Lan Kontuei buruzko Sektore Konferentzian zera proposatuko da: programaren betearazpenaren eraginkortasun-maila Autonomia-erkidegoen politika aktiboetara bideratutako funtsen banaketa aldagai gisa sartzea.

  Pertsona onuradunak

  Programa hori langabetuek erabili ahal izango dute, betiere, baldintza hauek betetzen badituzte: lan-harremana bukatu izana, Enplegu-bulegoetan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea, ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa agortuta izatea eta ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean ezarritako langabeziagatiko sorospenik jasotzeko eskubiderik ez izatea, edo sorospen horietakoren bat agortu izana, horien luzapenak barne. Eskaera egiterakoan, baldintza hauetako bat ere bete beharko dute pertsona horiek:

  • Azken hemezortzi hiletatik, gutxienez, hamabi, enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
  • Familia-erantzukizunak izatea, kontzeptu hori Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 215.2 artikuluan definituta dagoen moduan.

  Eskatzaileak lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoaren %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, hileroko zenbatekoan, aparteko ordainsarien zati proportzionalaz kanpo. Errentak zenbatzeko, eskatzailearen familia-unitatearenak kontuan hartuko dira, gurasoak barne.

  Aldiz, programa honen onuradunik ezin dute izan: langabeziagatik eta laneratzeagatik aldi baterako programaren aparteko prestazioa (PRODI) jaso duten pertsonak; otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege Dekretuan ezarritako baldintzetan langabeziagatiko babesa agortzen duten pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programaren onuradun diren edo izan liratekeen pertsonak (PREPARA), haien luzapenak barne; laneratzeko errenta aktiboa agortu duten edo horretarako eskubidea izan zezaketen pertsonak; nekazaritzako errenta edo langabeziagatiko sorospena agortu duten pertsonak, biak Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregimen Bereziaren aldi baterako langileen alde.

  PREPARA programan barne hartzen den laguntza jasotzeko eskubidea ez baduzu, eskatu informazioa laneratzeko errenta edo gizarteratzeko errentei buruz bizi zaren Autonomia Erkidegoan.

  Pertsona onuradunen eskubideak

  • Laneratzeko banakako ibilbide pertsonalizatua egitea, enplegagarritasunari buruzko diagnostikoa jaso dezan, baita hau hobetzeko helburua duten enplegu-politika aktiboen neurriak ere.
  • Lanbide-prestakuntza eguneratzera eta/edo laneratzera bideratutako enplegu-politika aktiboetan parte hartzea, hauek ezinbestekoak baitira lanpostu berrietan sartzeko; bereziki kokapen egonkorra lortzeko beharrezkoak diren gaitasun profesionalak eskaintzen dituztenak.
  • Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %75eko laguntza ekonomikoa jasotzea, hilean, gehienez sei hilabetetan.

  Pertsona horrek, eskaera egiten duen unean, gutxienez familia-unitateko hiru kide baditu ardurapean, laguntza IPREMen %85aren baliokidea izango da. Xede horietarako, ardurapeko senidetzat hartuko da 26 urtetik beherako ezkontidea edota seme-alabak, edo ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten adin nagusikoak edo hartutako adingabeak, eta lanbide arteko gutxieneko soldataren %75 baino gehiagoko errenta propiorik ez badu bakoitzak, hilean, aparteko bi ordainsarien zati proportzionala alde batera utzita.

  Pertsona onuradunen betebeharrak

  • Onuradunek, programak irauten duen bitartean, Autonomia Erkidegoetako Enplegu Zerbitzu Publikoek eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak beren eskumenen barruan proposatzen dizkieten enplegu-politika aktibo eta enplegua bilatzeko politiketan parte hartu beharko dute, Zerbitzu Publikoek, edozein unetan hori egiaztatzea eska dezakete eta. Horrenbestez, ezinbestekoa izango da hau betetzea, laguntza ekonomikoa jasotzen jarraitzeko.
  • Halaber, lan-eskaintza egokia onartu beharko dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 231.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, bai Zerbitzu Publikoek eskainitakoa bai enplegu-agentziek eskainitakoa, haiei laguntzeko esparruan jarduerak egiten badituzte, justifikatutako arrazoiren bat badago izan ezik.
  • Era berean, hala badagokie, programan parte hartzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzeari utzi diotela, edo haren zenbatekoan eragin dezakeen edozein aldaketaren berri eman beharko dute.

  Laguntzaren eskaera

  Laguntzeko laguntza-eskaera Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren dagokion Prestazio Bulegoan aurkeztuko da. Eskatzeko epea bi hilabetekoa da, prestazioa edo langabeziagatiko sorospena agortzen denetik. Epe horren barruan, eskatzaileak, gutxienez 30 egunetan, enplegua bilatzeko ahalegina egin beharko du, eta ahalegin hori egiaztatu beharko du Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan.

Dokumentazio