PREPARA programa

Prestakuntzazko Eguneratze Profesionalaren gaineko Programarako (PREPARA) laguntzak otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege Dekretuan ezarri ziren. Horren bitartez, langabeen enplegu egonkorrerako trantsizioa eta eguneratze profesionala sustatzeko premiazko neurriak hartzen dira. Programa horrek, langabeziagatiko babesa agortzen duen pertsonen lanbide-prestakuntza programa bat sartu zuen. Programa horretan, enplegurako politika aktiboak biltzen dira, eta laguntza ekonomiko bat jasoko da.

Urriaren 6ko 14/2017 Errege Dekretu Legeak, hots, langabeziagatiko babesa agortzen duten pertsonentzako prestakuntzazko eguneratze profesionalaren gaineko programa ohiz kanpo eta epe mugatu baterako berriz aktibatzeko onartzen duenak, ezartzen du aipatu programaren onuradun izan daitezkeela lan-harremana amaitzeagatik langabe dauden eta Enplegu Bulegoetan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden pertsonak, 2017ko abuztuaren 16tik 2018ko apirilaren 30era arte, biak barne, langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzen duten edo agortuko dutenak eta langabeziagatiko edozein sorospen jasotzeko eskubiderik ez dutenak, hots, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege orokorraren testu bateginean ezarritakoak, edo laguntza horietako bat agortu dutenak, luzapenak barne; pertsona horiek, eskaera egiten duten unean, baldintza hauetako bat ere bete beharko dute:

 • Azken hemezortzi hiletatik, gutxienez, hamabi, enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
 • Familia-erantzukizunak izatea, kontzeptu hori Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 275.3 artikuluan definituta dagoen moduan.

Ekonomiaren eta enpleguaren hazkuntza iraunkorrari esker, langabezia-tasa ehuneko 18 baino baxuagoa da. Tasak behera egin arren, oraindik ere langabeziagatiko babesa agortu duten iraupen luzeko langabetu ugari daude.

Enplegu eta Laneko Gaien LXVI Sektore Konferentzian adierazi zen beharrezkoa zela langabeziagatiko babesa agortzen zuten pertsonentzako prestakuntzazko eguneratze profesionalaren programa ohiz kanpo eta epe mugaturako berriz aktibatzea. Sektore-mahai horretan hitzartu zen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari esleitzea diru-laguntza osagarria emateko eta ordaintzeko lanak.

 

 • Laguntzaren deskribapena

  Gaur egungo programa berriz definitu dute, eta babes-eginkizuna langabeengan finkatu du, bestelako prestazio edo sorospenik jasotzeko eskubiderik ez izanda eta agortuta izanda, familia-zamak badituzte edo iraupen luzeko langabeak badira.

  • Laguntza handitzen da, Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %75etik %85era, ardurapean hiru pertsona edo gehiago dituztela egiaztatzen duten onuradunentzat.
  • Batik bat iraupen luzeko langabeentzat da (azken hamazortzi hiletatik hamabi baino gehiagotan langabezia-egoeran egon direnak), edo familia-zamak dituzten langabeentzat, eta aurreko programetan jasotako gainerako baldintzak berdinak dira.
  • Onuradun izaera ezartzeko, eskatzaileaz gain, familia-unitateak errenta murriztuak izan behar ditu. Elkarrekin bizi badira, gurasoen errentak ere barne hartzen dira.
  • Kontuen Auzitegiaren gomendioak betez, Programan eta zenbait laguntza-errentatan gertatzen ziren gainjartzeak zuzendu dira.
  • Eskatzaileak, eskaera egiteko epean beste prestazio batzuk galtzen dituenetik, gutxienez, 30 egunetan lana aktiboki bilatu duela egiaztatu behar du, jarduera-konpromisoarekin jarrai dezan. Betebehar hori programa osoan zehar mantenduko da, eta onuradunak programa horretan jarrai dezakeen zehaztuko du.
  • Enpleguari eta Lan Kontuei buruzko Sektore Konferentzian zera proposatuko da: programaren betearazpenaren eraginkortasun-maila Autonomia-erkidegoen politika aktiboetara bideratutako funtsen banaketa aldagai gisa sartzea.

  Pertsona onuradunak

  Programa honen onuradunak izan daitezke honako hauek: lan-harremana amaitzeagatik langabe dauden eta Enplegu Bulegoetan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden pertsonak, 2017ko abuztuaren 16tik 2018ko apirilaren 30era arte, biak barne, langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu edo agortuko dutenak eta langabeziagatiko edozein sorospen jasotzeko eskubiderik ez dutenak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege orokorraren testu bateginean ezarritakoak, edo laguntza horietako bat agortu dutenak, luzapenak barne; pertsona horiek, eskaera egiten duten unean, baldintza hauetako bat ere bete beharko dute:

  • Azken hemezortzi hiletatik, gutxienez, hamabi, enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
  • Familia-erantzukizunak izatea, kontzeptu hori Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 275.3 artikuluan definituta dagoen moduan.

  Eskatzaileak lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoaren %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, hileroko zenbatekoan, aparteko ordainsarien zati proportzionalaz kanpo. Helburu horretarako, nahiz eta eskatzaileak errentarik ez izan, aurretik ezarritako baldintzetan, gurasoekin eta/edo ezkontidearekin bizi bada, eta/edo 26 urtetik beherako seme-alabak baditu, edo ehuneko 33ko desgaitasuna edo desgaitasun-maila handiagoko adinekoak, edo hartutako adingabeak, errenta ezaren baldintza betetzat hartuko da soilik familia unitateko kide guztien errentak, era horretan eratuta, eskatzailea barne, unitatea osatzen duten kide kopuruarekin zatituta, lanbide arteko gutxieneko soldataren ehuneko 75 gainditzen ez duenean, bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan hartu gabe.

  Aldiz, programa honen onuradunik ezin dute izan: langabeziagatik eta laneratzeagatik aldi baterako programaren aparteko prestazioa (PRODI) jaso duten pertsonak; otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege Dekretuan ezarritako baldintzetan langabeziagatiko babesa agortzen duten pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programaren onuradun diren edo izan liratekeen pertsonak (PREPARA), haien luzapenak barne; laneratzeko errenta aktiboa agortu duten edo horretarako eskubidea izan zezaketen pertsonak; nekazaritzako errenta edo langabeziagatiko sorospena agortu duten pertsonak, biak Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregimen Bereziaren aldi baterako langileen alde.

  PREPARA programan barne hartzen den laguntza jasotzeko eskubidea ez baduzu, eskatu informazioa laneratzeko errenta edo gizarteratzeko errentei buruz bizi zaren Autonomia Erkidegoan.

  Pertsona onuradunen eskubideak

  • Laneratzeko banakako ibilbide pertsonalizatua egitea, enplegagarritasunari buruzko diagnostikoa barne, baita hau hobetzeko helburua duten enplegu-politika aktiboen neurriak ere.
  • Lanbide-prestakuntza eguneratzera eta/edo laneratzera bideratutako enplegu-politika aktiboetan parte hartzea, hauek ezinbestekoak baitira lanpostu berrietan sartzeko; bereziki kokapen egonkorra lortzeko beharrezkoak diren gaitasun profesionalak eskaintzen dituztenak.
  • Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %75eko laguntza ekonomikoa jasotzea, hilean, gehienez sei hilabetetan.

  Pertsona horrek, eskaera egiten duen unean, gutxienez familia-unitateko hiru kide baditu ardurapean, laguntza IPREMen %85aren baliokidea izango da. Xede horietarako, ardurapeko senidetzat hartuko da 26 urtetik beherako ezkontidea edota seme-alabak, edo ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten adin nagusikoak edo hartutako adingabeak, eta lanbide arteko gutxieneko soldataren %75 baino gehiagoko errenta propiorik ez badu bakoitzak, hilean, aparteko bi ordainsarien zati proportzionala alde batera utzita.

  Eskatzaileak, edo familiako edozein kidek, gizarte-laguntzako soldatak, laneratzeko gutxieneko errentak edo Autonomia Erkidegoek edo tokiko erakundeek ematen dituzten antzeko gizarte-laguntzak jasotzeko eskubidea duenean, arestiko zenbakian aipatutako laguntza ekonomikoa gehi horien zenbatekoa ezingo da Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren ehuneko 75 baino gehiago izan. Muga hori gaindituz gero, arestiko zenbakian araututako laguntzatik kenduko da aipatu zenbatekoaren gainetik dagoena.

  Pertsona onuradunen betebeharrak

  • Onuradunek, programak irauten duen bitartean, Autonomia Erkidegoetako Enplegu Zerbitzu Publikoek eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak beren eskumenen barruan proposatzen dizkieten enplegu-politika aktibo eta enplegua bilatzeko politiketan parte hartu beharko dute, Zerbitzu Publikoek, edozein unetan hori egiaztatzea eska dezakete eta. Horrenbestez, ezinbestekoa izango da hau betetzea, laguntza ekonomikoa jasotzen jarraitzeko.
  • Halaber, lan-eskaintza egokia onartu beharko dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 301 artikuluan ezarritakoaren arabera, bai Zerbitzu Publikoek eskainitakoa bai enplegu-agentziek eskainitakoa, haiei laguntzeko esparruan jarduerak egiten badituzte, justifikatutako arrazoiren bat badago izan ezik.
  • Halaber, hala badagokie, berri eman beharko dute programan parte hartzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzeari utzi diotenean, edo haren zenbatekoan eragin dezakeen edozein aldaketa dagonean.

  Laguntzaren eskaera

  Laguntzeko laguntza-eskaera Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren dagokion Prestazio Bulegoan aurkeztuko da. Eskatzeko epea bi hilabetekoa da, prestazioa edo langabeziagatiko sorospena agortzen denetik. Epe horren barruan, eskatzaileak, gutxienez 30 egunetan, enplegua bilatzeko ahalegina egin beharko du, eta ahalegin hori egiaztatu beharko dio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari

Dokumentazio