Enplegua Aktibatzeko Programa

Langabeziagatiko prestazioa agortu eta PREPARA edo beste inolako biderik ez da zure egoerara egokitzen?

Informatu Enplegua Aktibatzeko Programari buruz

Aldi baterako programa zehatza eta berezia da, epe luzeko langabetuei zuzendutakoa. Enplegu Zerbitzu Publikoek kudeatzen dituzten enplegurako eta lan-bitartekaritzako politika aktiboak biltzen ditu. Horien helburua lan-merkatura itzultzeko aukerak areagotzea da, eta, gainera, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak diru-laguntza osagarri baten eskaintza kudeatuko du, lehen aipatutako enplegua sustatzeko politika aktiboetan parte hartzeari lotuta.

Programan onartua izateko eta diru-laguntza osagarria jaso ahal izateko, langabetuek, aurretiaz hitzordua eskatuta, programan parte hartzeko eskaera aurkeztu beharko dute (eredu ofizialean) Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren prestazio-bulegoan, 2017ko maiatzaren 1etik 2018ko apirilaren 30era bitartean.

Behin bakarrik parte hartu ahal izango da.

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

Programaren onuradunak izan daitezke pertsona langabetuak, baldin eta programan parte hartzeko eskaera aurkezten duten egunean baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Prestazio, langabeziagatiko sorospen edo laguntzaren bat agortu bada, data horretatik gutxienez hilabete bat igarotzea. Ez da agortutzat joko zigor baten ondorioz edo onuradunari lepora dakioken arrazoi batengatik honen eskubidearen baja dela eta iraungitzen bada.
 • Enplegu Zerbitzu Publikoan 2017ko maiatzaren 1ean enplegu-eskatzaile gisa erregistraturik egotea, edo 2014ko abenduaren 1ean edo 2016ko apirilaren 1ean erregistraturik egon izana. Baldintza hori betetzen dela ulertuko da langileak, besteren konturako lan bat dela eta, izen-ematea etenda badu, eta aipatutako data horietako batean enplegu-eskatzaile gisa izena emanda ez badu, betiere kontratuaren iraupena 90 egun baino gutxiagokoa izan bada.
 • Programan parte hartzeko eskaera aurkeztu aurreko hemezortzi hilabeteetan, 270 egun enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egon izana.
 • Ordaindutakoaren araberako babesa, langabeziagatiko prestazioa edo laneratzeko errenta aktiboa jasotzeko eskubidea ez izatea.
 • Lehen puntuan bildutako azken eskubidea agortu baino lehen, langileak bere borondatearen aurka besteren konturako lan bat bukatu izana. Horrez gain, eskubide hori agortu ondoren ere lan egin badu, bere borondatearen aurka bukatu behar izan da burututako azken lana.
 • Hilean lanbide arteko gutxieneko soldataren ehuneko 75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, edozein motatakoa (aparteko bi ordainsariei dagokien zati proportzionala kenduta), eta familia-erantzukizunak dituela egiaztatzea. Helburu horietarako, ez dira kontuan hartuko diru-laguntzarekin bateragarriak diren jardueretatik eratorritako errentak.
 • Atal honen lehenengo puntuan adierazitako prestazio edo laguntzaren bat agortu ondoren, gutxieneko errenta, soldata sozial edo edozein Administrazio Publikok eskainitako gizarte-laguntza edo antzeko laguntzaren bat jaso izanez gero, hauek jasotzeari uzten zaion momentutik programa honen eskaera egin arte gutxienez hilabete bat igaro behar izango da.
 • Abenduaren 19ko 16/2014 Errege Lege Dekretuan ezarritako aktibatzeko betebeharrak betetzea.

Programan parte hartzeari dagokionez, ez da langabetutzat joko programan parte hartzeko eskaera aurkezten duen egunean besteren konturako lanaldi partzialeko kontratua duen pertsona.

 

 

Aktibatzeko betebeharrak

Programan sartu eta geratu ahal izateko, pertsona langabetuek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Eskaera egiten den unean, jarduera-konpromisoa sinatzea; horren arabera, pertsonaren laneratzea hobetzera bideratutako jarduerak burutuko dira. 
 • Autonomia-erkidegoko Enplegu Zerbitzu Publikoan izena eman duen enplegu-eskatzaileak, erakunde horri eskaera aurkeztea eta gutxienez hilabeteko epean enplegua aktiboki bilatzeko hiru ekintza burutu izana egiaztatzea. Arestian aipatutako hilabeteko epea igaro eta 10 egun balioduneko epean egiaztatu beharko dira, eskuratutako ereduaren bitartez. Enplegu-agentziek ere enplegua aktiboki bilatzeko ekintzak burutu izana egiaztatzen duen ziurtagiria igor dezakete.
 • Enplegagarritasuna eta enplegu-bilaketa aktiboa hobetzeko jardueretan parte hartzea. Jarduerok programa hasi aurretik Enplegu Zerbitzu Publikoak esleitutako enplegurako ibilbide indibidual eta pertsonalizatuan jasotzen dira.

Beste betebehar batzuk

 

 

 

Iraupena eta zenbatekoa

Programan parte hartzeko edo bertan mantentzeko baimena dutenean, diru-laguntza bat jasotzeko eskubidea izango dute langileek, hurrengo ataletan ezarritakoari jarraiki:

Iraupena

Diru-laguntzaren iraupena gehienez ere sei hilabetekoa izango da. Hala ere, programan aurreikusitako laneratzeko jarduerek epe horretatik aurrera ere jarrai dezakete.

Zenbatekoa

Diru-laguntzaren zenbatekoa une bakoitzean indarrean dagoen ondorio askotarako errenta adierazle publikoaren hileko zenbatekoaren ehuneko 80koa izango da. (Aurtengo urterako zenbatekoak). 

Laguntza jasotzeko eskubidea programan sartzeko eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik hilabete bat igarotakoan hasiko da, baldin eta eskatzaileak enplegua aktiboki bilatzeko ekintzak burutu dituela egiaztatzen badu.

Hilabeteko epe hori igaro ondoren enplegu zerbitzu publiko eskudunak enplegurako ibilbide indibidual eta pertsonalizatua egin izan ez balu, diru-laguntza ez da ordainduko eskatzaileak ibilbide hori esleituta duela egiaztatzen den egunera arte.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak diru-laguntzaren sortzapen eguna igaro eta hilabeteko epean ordainduko du adierazitako finantza-erakundeko kontuan, betiere kontuaren titularra bazara.

Beharrezko dokumentazioa

Hauek dira eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak:

 • Eskaera-eredu ofiziala
 • Eskatzailearen nortasun-agiria (aurkeztea nahikoa da, datu horiek baieztatzeko):
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Identifikazio Txartela (AIT) eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Erakunde kudeatzaileak hala eskatzen badu, programan sartzeko baldintzak betetzen dituzula egiaztatzen duen agiria.
 • Enplegu-bilaketa aktiboa egiaztatzeko inprimakia.

Informazio gehiago lortzeko, herritarrei arreta emateko telefonora (901 119 999) dei dezakezu, edo hitzordua eska dezakezu 901 010 210 telefonoan.

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Programan parte hartzeko eskaera 2017/05/01 eta 2018/04/30 bitartean aurkeztu beharko da, eskaera egiteko eredu ofizialean. Horri, gainera, baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentuak gehitu beharko zaizkio.

Eskaerak, halaber, eskatzaileak sinatutako jarduera-konpromisoa jaso beharko du.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak gehienez ere hiru hilabeteko epean ebatziko du eskaera, hura egin zen egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epea igarota ebatzi ez bada, eskaera atzera bota dela ulertuko da.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren ebazpenarekin ados ez egotekotan, erreklamazioa jarri ahal izango da, jurisdikzio-bide soziala baino lehen, ebazpena jakinarazi eta hogeita hamar eguneko epean.

Eskaera aurkeztu dezakezu:

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarren arretarako telefonoan: 901 119 999

Dokumentazio