52 urte baino gehiago ditut

52 urte edo gehiago izaki, langabeziagatiko prestazioa edo sorospena agortu baduzu, jakin zeintzuk diren bete behar dituzun baldintzak eta zer informazio behar duzun 52 urtetik gorakoentzako langabeziagatiko sorospena eskatzeko.

52 urtetik gorakoentzako langabeziagatiko sorospenari buruzko informazio-oharra

55 urtetik gorakoentzako langabeziagatiko sorospenaren onuradunentzako informazio-oharra

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabea izatea.
 • 52 urte edo gehiago beteta izatea langabeziagatiko prestazioa edo langabeziagatiko sorospena agortzen zaion egunean, edo adin hori beteta izatea sorospena jasotzeko baldintzak bete behar diren unean, honako sorospenen bat jasotzeko: ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzeagatiko sorospena, itzulitako emigratzailea izateagatiko sorospena, baliaezintasun baten hobekuntzaren ondoriozko ikuskapenagatik jaso daitekeen sorospena, espetxetik ateratzeagatiko sorospena, edo ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko behar adina kotizatu ez izanagatik jaso daitekeen sorospena; hauek jasotzen dituzun bitartean 52 urte betetzen badituzu ere jaso ditzakezu.
 • Aurreko ataletan aurreikusten diren edozein kasutan bazaude eta oraindik 52 urte ez badituzu bete baina, data horretatik, etengabe enplegu-eskatzaile izena emanda egon bazara enplegu zerbitzu publikoetan, adina betetzean sorospena eskatu ahal izango duzu.

 • Etengabe izena emanda egoteko baldintza betetzat joko da enplegu-eskatzaile inskripzioan egon daitezkeen etenaldiek hiru hilabete baino gutxiagoko iraupena izan dutenean. Ez dira kontuan hartuko norbere edo besteren konturako lanaldiak. Azken kasu honetan, langileak ezin izango du sorospena jaso azken lana borondatez utzi badu.
 • Enplegu-eskatzaile izena emanda egotea, hilabete batez, jasotzen ari zinen prestazioa amaitu zaizun datatik (prestazioa kobratu den azken aldia baino lehen izango da beti) eta, hilabete horretan zehar, lanpostu-eskaintza egokirik ez errefusatzea, eta sustapen-, prestakuntza-, edo birmoldaketa-ekintzetan parte hartzeari uko ez egitea, bidezko arrazoirik ez bada. Izen-emateak sorospena jasotzen den aldi osoan zehar jarraitu beharko du.
 • Eskaeran datorren jarduera-konpromisoa betetzea.
 • Bere lan bizitzan zehar gutxienez 6 urtez langabeziagatik kotizatu izana.
 • Eskaera egiterakoan Espainiako Gizarte Segurantzaren Sisteman erretiroagatik ordaindutakoaren araberako edozein motatako pentsioa jasotzeko baldintza guztiak betetzea, adina izan ezik - 15 urte kotizatuta izatea erretirorako eta, horietako bi, azken 15 urteetan -.
 • Honako egoera hauetako batean egotea:
   • Sorospena jasotzen egotea edo hori jasotzeko eskubidea izatea.
   • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa edo sorospena agortu izana.
   • Espainiara itzulitako emigratzailea izatea (gutxienez atzerrian 12 hilabetez lan egin behar izan duzu, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikokoak ez diren herrialdeetan,Espainiatik azken aldiz atera zarenetik), eta langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestaziorik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
   • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestaziorako eskubiderik gabe espetxetik ateratakoa izatea, askatasun-gabetzea 6 hilabete baino gehiagokoa izan denean.
   • Ohiko lanbiderako baliaezintasun handiko, absolutuko edo osoko egoera baten hobekuntzagatik berrikuspen espedientearen ondorioz erabateko gai edo baliaezin partzialtzat aitortzea.
   • Legezko langabezia egoeran egotea eta langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestaziorako eskubiderik ez izatea gutxieneko kotizazio epea ez betetzeagatik (12 hilabete), gutxienez 3 hilabete kotizatu badituzu.
 • Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren %75 baino goragokoak diren edozein motatako errenta propioak ez izatea,bi aparteko ordainen zati proportzionala kenduta.
 • Sorospen hau jasotzeko, beste herrialdeetan egindako kotizazioak ere hartuko dira kontuan, soilik Europako Esparru Ekonomikoko herrialdeetan edo langabezia babesteko kotizatutako aldiak batzeko hitzarmena duten herrialdeetan gauzatu badira; aldi horiek hitzarmenak indarrean sartu ondorengoak zein aurrekoak badira ere.
 • Baldintzak gertaera eragilea gertatzen den unean bete beharko dira eta, gainera, sorospena eskatzen den unean, horren berriz hasteak eskatzen diren unean, errenten urteko aitorpena aurkezten denean, eta sorospena jasotzen den epe osoan zehar ere.

  Gertaera sortzailearen data zein den zehazteko, honako hauek hartuko dira kontuan: hilabeteko itxarote epea betetzen den eguna, legezko langabezia egoera gertatzen den eguna, edo sorospena eteteko arrazoia desagertzen den eguna.

  Errentarik ez jasotzearen baldintza bete ezean, sorospena jaso ahal izango duzu urtebeteko epean (gertaera sortzailea gertatzen den egunetik zenbatean hasita) baldintza hori betetzen duzula egiaztatzen baduzu.

  Sorospen hau ez da jarraitutasunik gabeko langile finkoengan aplikatuko baldintza hori betetzen duten bitartean.

  Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

Honen iraupena Gizarte Segurantzaren Sisteman erretiroagatik ordaindutakoaren araberako pentsioa jasotzeko eskubidea izateko adinera iritsi arte luzatuko da.

Zenbatekoa

Langabeziagatiko sorospenaren hileko zenbatekoa ondorio askotarako errenta adierazle publikoaren (IPREM) %80koa da. (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Erakunde kudeatzaileak (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa edo Itsasoko Gizarte Institutua) erretiroari dagozkion Gizarte Segurantzaren kotizazioak ordainduko ditu. Erretiroagatiko kotizazio-oinarria une bakoitzean indarrean dagoen gutxieneko mugaren %125a izango da.

Sorospena hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Hori, salbuespenak salbuespen,banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

 

Beharrezko dokumentazioa

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskari-eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen identifikaziorako dokumentua; datuak egiaztatzeko honako dokumentu hauen bat erakustea nahikoa izango da:
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Europako Batasuneko nazionalak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • Titularra zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia daraman edozein banku-agiri.
 • Bakarrik Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak halaxe eskatuko balu, errenten frogagiria.

Sorospena jasotzeko eskubidea mantentzeko, errenta propiorik ez izaten jarraitzen duzula egiaztatu beharko duzu. Horretarako, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan aurkeztu beharko duzu errenten aitorpena hamabi hilabetean behin, sorospena jasotzeko eskubidea sortzen den egunetik edo eskubidea berriz hasi zen azken egunetik hasita. Aitorpen hau aurkezteko epea 15 egunetakoa izango da, hamabi hilabete betetzen diren egunetik hasita.

Adierazitako epean aitorpena aurkezten ez baduzu, sorospenaren eta kotizazioaren ordainketak eten egingo dira.

Aitorpena epez kanpo aurkezten baduzu, sorospenaren kobrantza berriz hasiko da, baina aitorpena aurkezten den datatik aurrera izango du eragina.

52 urtetik gorakoentzako sorospena jasotzen duten langileek, Hitzarmen Berezia izenpetu ahalko dute Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Zuzendaritza Probintzialen bidez, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak egiten duen erretiroagatiko kotizazioa betetzeko.

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Aurreko baldintzetan deskribatutako edozein egoera nagusitzen denean 52 urte edo gehiago badituzu, itxarote-hilabetea igaro ondoren eskaera aurkeztu beharko duzu hurrengo 15 egun baliodunen epean. Horrela izango da lan bat utzi baduzu eta ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko eskubiderik ez baduzu izan ezik. Kasu horretan, 15 egun balioduneko epea izango da, ordaindutako eta gozatu gabeko urteko oporraldia amaitutako egunetik aurrera.

Aipatutako sorospenen bat jasotzen ari bazara eta 52 urte betetzen badituzu, 52 urtetik gorakoentzako sorospena eskatu ahal izango duzu adin hori betetakoan.

Sorospenaren hasiera-data, eskaera epe barruan aurkezten bada, hura jasotzeko arrazoiaren araberakoa izango da:

 • Ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu denean, itzulitako emigratzailea denean, espetxetik irten denean edo, ezintasun baten ondoren hobekuntza aztertzeko espedientea bide, langilea gaituta dagoela edo ezintasun partziala duela zehazten denean, kasu hauetan guztietan itxarote-hilabetea igaro eta hurrengo egunean hasiko da jasotzen sorospena.
 • Legezko langabezian egonda ordaindutakoaren araberako prestaziorik jasotzeko eskubiderik ez izateagatik bada (360 egun baino gutxiago kotizatu direlako), langileak bere borondatearen aurka lana uztean legezko langabezia egoera gertatu eta hurrengo egunean hasiko da eskubidea. Eten aurretik hartu ez dituzun oporrak abonatu badizkizu enpresak, oporrek irauten duten aldi baliokidea amaitu eta hurrengo egunean hasiko da sorospena.
 • 52 urte betetzen badituzu sorospen hauen bat jasotzen ari zaren bitartean eta 52 urtetik gorakoentzako sorospena jasotzeko baldintzak betetzen badituzu, hasierako sorospenaren ordez azken hau ezarriko zaizu. Eskatu beharko duzu. 52 urte bete eta 15 egunetako epean aurkezten baduzu, 52 urtetik gorakoentzako sorospena adina bete eta hurrengo egunean hasiko da. Eskaera epe horretaz kanpo aurkezten baduzu, eskaera egin eta hurrengo egunean hasiko da eragina.

Eskaera epez kanpo aurkezten baduzu, eskaera egin eta hurrengo egunean hasiko da eskubidea.

Eskaera aurkeztu dezakezu hemen:

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarren arretarako telefonoan.

Dokumentazio