Incentivos e axudas

Dentro do tecido empresarial español, destacan pola súa importancia cuantitativa e cualitativa as pemes e os autónomos. Os estudos demostran que precisamente este tipo de empresas e emprendedores constitúen un dos principais motores para dinamizar a economía española, dada a súa capacidade de xerar emprego e o seu potencial de creación de valor.

Estes axentes económicos teñen que desenvolver a súa actividade nun ámbito laboral, fiscal, regulatorio e financeiro que fan complexa a súa capacidade de adaptación aos cambios. Ademais, véñense enfrontando a unha dependencia estrutural do financiamento de orixe bancaria que pode limitar, en circunstancias como as actuais, a súa capacidade de expansión.

O marco regulatorio e institucional no que se desenvolven as actividades empresariais resulta de esencial importancia para impulsar ganancias de produtividade e optimizar os recursos.

Por iso é imprescindible que dende as administracións públicas se potencie e se facilite a iniciativa empresarial, especialmente na conxuntura económica actual. É necesario o establecemento dun ámbito que promova a cultura emprendedora, así como a creación e desenvolvemento de proxectos empresariais xeradores de emprego e de valor engadido.

O apoio á iniciativa emprendedora, ao desenvolvemento empresarial e á creación de emprego é a lóxica común que vertebra o conxunto de medidas que se recollen neste apartado.

 • Traballo por conta propia ou Autónomo

  O Ministerio de Emprego e Seguridade Social na súa Guía Laboral, elaborada no marco da política de información e atención ao cidadán, contén unha información ampla sobre o traballo por conta propia ou asociado, Estatuto do traballo autónomo, réxime xurídico, características, trámites, axudas, compatibilidades, capitalización, etc.

  Axudas financeiras ICO

  O ICO ofrece un catálogo de liñas de mediación dispoñibles para financiar tanto proxectos de investimento coma necesidades de liquidez de autónomos e empresas. Para a distribución destes produtos, o ICO actúa en colaboración coas entidades de crédito adheridas a cada unha das liñas. O ICO achega os fondos e as entidades son as encargadas da tramitación, estudo e aprobación das operacións nas condicións establecidas nas liñas.

  Axudas das comunidades autónomas Incentivos a traballadores por conta propia e autónomos.

  Reducións e bonificacións á Seguridade Social aplicables aos traballadores por conta propia segundo o establecido na Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo modificada pola Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo

   A) BONIFICACIÓNS/REDUCIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL A TRABALLADORES AUTÓNOMOS

  1.- Traballadores que causen alta inicial ou que non estivesen de alta en os 2 anos inmediatamente anteriores no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA).

  (O período de 2 anos será de 3 anos cando o Autónomo gozase das bonificacións/reducións no seu anterior período de alta)

  Que opten pola base mínima de cotización

  Redución a 50 euros mensuais pola cota de continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

  Que opten por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda

  Redución mensual equivalente ao 80% da cota, incluída a incapacidade temporal, durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

  Con posterioridade ao período inicial de 12 meses previsto nos dous supostos anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, poderán aplicarse sobre a cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, e por un período máximo de ata 12 meses, ata completar un período máximo de 24 meses tras a data de efectos do alta:

  a) Unha redución equivalente ao 50% da cota durante os 6 meses seguintes ao período inicial previsto en calquera dos dous primeiros supostos.

  b) Unha redución equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes

  ao período sinalado na letra a).

  c) Unha bonificación equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes ao período sinalado na letra b).

  2.- Traballadores menores de 30 anos, ou mulleres menores de 35 anos, que causen alta inicial ou non estivesen de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores no RETA.

  (O período de 2 anos será de 3 anos cando o Autónomo gozase das bonificacións/reducións no seu anterior período de alta)

  Ademais das reducións e bonificacións previstas con carácter xeral, unha bonificación adicional equivalente ao 30% sobre a cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, durante os 12 meses seguintes á finalización do período de bonificación previsto con carácter xeral.

  Neste suposto a duración máxima das reducións e bonificacións será de 36 meses.

  3.-Traballadores cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, vítimas de violencia de xénero e vítimas de terrorismo, que causen alta inicial ou que non estivesen de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores no RETA.

  Que opten pola base mínima de cotización

  Redución a 50 euros mensuais pola cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

  Que opten por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda

  Redución equivalente ao 80 por cento da cota incluída a incapacidade temporal, durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

  Con posterioridade ao período inicial de 12 meses previsto nos dous supostos anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, poderá aplicarse unha bonificación do 50% sobre a cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, durante 48 meses ata completar un período máximo de 5 anos dende a data de efectos do alta.

  B) TRABALLADORES AUTÓNOMOS QUE SE ENCONTREN EN BAIXA POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE, ADOPCIÓN, GARDA CON FINS DE ADOPCIÓN, ACOLLEMENTO, RISCO DURANTE O EMBARAZO OU RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL.

  CONTÍA:

  100 % da cota que resulte de aplicación sobre a base media que tivese o traballador nos 12 meses anteriores á data na que se acolla a esta medida, o tipo de cotización obrigatorio que corresponda por razón da súa actividade. Esta bonificación será compatible coa establecida no Real decreto lei 11/1998.

  DURACIÓN:

   A duración será durante o período de descanso, mínimo un mes.

  NORMATIVA:

  Artigo 38 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do estatuto do empregado autónomo, modificada pola Lei 6/2017, do 24 de outubro pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan as medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da economía social.

  C) TRABALLADORAS AUTÓNOMAS QUE SE REINCORPOREN AO TRABALLO EN DETERMINADOS SUPOSTOS.

  CONTÍA:

  As traballadoras autónomas que tivesen cesado na súa actividade por maternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento e tutela e volvan realizar unha actividade por conta propia nos 2 anos seguintes á data de cesamento.

  Terán de cota fixa por continxencias comúns, incluída IT, de 50 euros mensuais.

  DURACIÓN:

  Durante os 12 meses seguintes á data de reincorporación. 

  NORMATIVA:

  Artigo 38 bis da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do estatuto do empregado autónomo, modificada pola Lei 6/2017, do 24 de outubro pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan as medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da economía social.

  Bonificación a traballadores por conta propia ou autónomos por conciliación da vida profesional e familiar vinculada a contratación.

  Modificación da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do estatuto do traballo autónomo.

  A) Definición:

  • Engádese un novo artigo 30 á Lei 20/2007, para bonificar traballadores por conta propia ou autónomos por conciliación da vida profesional e familiar vinculada á contratación.

  B) Características:

  Os traballadores por conta propia ou autónomos terán dereito, por un prazo de ata doce meses, a unha bonificación do 100 por cento da cota de autónomos por continxencias comúns.

  C) Supostos:

  • Coidado de menores de 12 anos ao seu cargo.
  • Ter a cargo un familiar por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, en situación de dependencia debidamente acreditada.
  • Por ter ao seu cargo un familiar, por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, con parálise cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 por cento ou unha discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 por cento, cando a devandita discapacidade estea debidamente acreditada, sempre que o devandito familiar non desempeñe unha actividade retribuída.

  D) Requisitos e obrigas:

  • Estar e permanecer en alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.
  • Contratación dun traballador, a tempo completo ou parcial, que deberá manterse durante todo o período de gozo da bonificación. En todo caso, a duración do contrato deberá ser polo menos de tres meses dende a data de inicio do gozo da bonificación. O contrato a tempo parcial non poderá celebrarse por unha xornada laboral inferior ao 50% da xornada dun traballador a tempo completo comparable.
  • Carecer de traballadores asalariados na data de inicio da aplicación da bonificación e durante os doce meses anteriores a esta, agás no caso de traballador contratado mediante contrato de interinidade para substitución do traballador autónomo por maternidade, paternidade, adopción ou acollemento, risco durante o embarazo ou a lactación.
  • En todo caso, o traballador autónomo que se beneficie da bonificación deberá manterse en alta da Seguridade Social durante os seis meses seguintes ao vencemento do prazo de gozo desta.
  • En caso de incumprimento das anteriores obrigas e requisitos, o traballador autónomo estará obrigado a reintegrar o importe da bonificación gozada.

  E) Incentivos:

  • Bonificación do 100 por cento da cota de autónomos por continxencias comúns, que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que se acolla a esta medida o tipo de cotización mínimo de cotización vixente en cada momento establecido no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos. No caso de que o traballador leve menos de 12 meses de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, a base media de cotización calcularase dende a data de alta.
  • Se a contratación é a tempo parcial, a bonificación será do 50%.
  • Os beneficiarios da bonificación terán dereito ao seu gozo unha vez por cada un dos suxeitos causantes (menor de 7 anos a cargo ou familiar dependente a cargo).
  • Esta bonificación será compatible co resto de incentivos á contratación por conta allea, conforme a normativa vixente.

  F) Outras características:

  • Cando se extinga a relación laboral, mesmo durante o período inicial de 3 meses, o traballador autónomo poderá beneficiarse da bonificación se contrata outro traballador por conta allea no prazo máximo de 30 días.
  • Non procederá reintegro da bonificación en caso de extinción cando esta estea motivada por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario, cando unha ou outro sexa recoñecido como procedente, nin nos supostos de extinción causada por dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez do traballador ou resolución durante o período de proba. Cando proceda o reintegro, este quedará limitado exclusivamente á parte da bonificación gozada ao contrato cuxa extinción se tivese producido en supostos distintos aos previstos no parágrafo anterior.
  • En caso de que o menor que deu lugar á bonificación alcanzase a idade de 7 anos con anterioridade á finalización do gozo da bonificación, esta poderase manter ata alcanzar o período máximo de doce meses previsto, sempre que se cumpran o resto das condicións.

  G) Normativa:

  Artigo 30 da Lei 20/2007, modificada pola Lei 6/2017, do 24 de outubro.

   

   

Documentación