Certificados de empresa

Este servizo permítelles ás empresas enviar a través de Internet os certificados de empresa de cesamentos por suspensión ou extinción da relación laboral.

En todo caso as empresas poden comunicar aos traballadores e ás traballadoras que vaian finalizar a súa relación laboral, que no teléfono 901 119 999 do Servizo Público de Emprego Estatal poden obter información sobre un posible dereito a prestacións e sobre a documentación que hai que achegar, co que se axilizará a tramitación.

En que consiste?

Consiste en ofrecer a calquera empresa que teña acceso a Internet, a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) os certificados de cesamento da relación laboral.

Esta comunicación pode efectuarse utilizando diferentes medios:

1. A través da aplicación da tecnoloxía XML. Utilizando esta tecnoloxía, preséntanse dúas formas ben diferenciadas de poder facerlle chegar ao SEPE os certificados de cesamento:

 • Mediante o tratamento de ficheiros XML cuxa xestión de envío é manual. Unha vez creado o ficheiro XML, require a intervención dun usuario para seleccionalo e envialo ao SEPE.
 • Mediante o tratamento de ficheiros XML cuxa xestión de envío está automatizada a través da utilización de servizos web. Trátase dunha tarefa de carácter desatendida que non require intervención por parte de ningún usuario.

Esta tecnoloxía permite a comunicación de certificados de cesamento tanto a empresas cunha única conta de cotización como a aquelas que teñan máis dunha conta de cotización.

2. A través da introdución en liña dos datos de certificados de cesamento nun formulario web.

Como funciona o servizo?

Para utilizar a aplicación Certific@2, as persoas usuarias deben dispoñer de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@ ou de firma electrónica expedida por algunha dasautoridades de certificación.

O servizo funciona de diferente xeito en función do medio escollido para facer a comunicación dos certificados de cesamento:

1. Para aquelas empresas que se decidan pola utilización da tecnoloxía XML.

Para calquera dos dous sistemas de envío de certificados de cesamento ao SEPE que utilizan esta tecnoloxía, as empresas deberán xerar os ficheiros XML conforme un único esquema publicado por este Organismo. Neste esquema especifícase a estrutura dos ficheiros de comunicación que as empresas deben enviar.

Principais características no funcionamento de ambos os servizos:

 • Para os ficheiros XML enviados a través do acceso á aplicación Certific@2, é dicir, enviados mediante intervención manual, realízanse dous niveis de control:
  • Control de formato. Realízase en tempo real, no mesmo momento no que se envía o ficheiro. De detectarse algún erro, especifícase este e o ficheiro non se envía para ser procesado no SEPE. No caso contrario, o ficheiro envíase ao SEPE para o seu procesamento.
  • Resto de controis. Realízanse cando o ficheiro xa foi enviado ao SEPE. Como resultado deste segundo nivel de control, procederase a enviar un correo electrónico informando do resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, nese caso achegaranse os erros detectados.
   Ademais, en cada envío pódense anexar ata 10 ficheiros XML.
 • Para os ficheiros XML enviados mediante a utilización de servizos web, e ao se tratar dun servizo totalmente automatizado, a empresa deberá realizar as adecuacións informáticas necesarias para darlle soporte a esta xestión.

  Neste apartado inclúense dous servizos que están dispoñibles para usar:
  • Servizo web de comunicación de datos, a través do cal se realizan os envíos dos ficheiros XML. Como resposta ao envío, o SEPE asigna e devolve á empresa un número que identifica univocamente o envío realizado.
  • Servizo web de consulta de datos. A partir do identificador de envío anteriormente recibido, é posible usar este servizo para coñecer en que situación atópase o ficheiro XML comunicado (recibido ou en proceso), e no caso de ser xa procesado, recibirase como resposta un ficheiro que conterá o resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, nese caso achegaranse os erros detectados.

As persoas traballadoras incluídas nos ficheiros XML a enviar por calquera dos dous servizos mencionados poden pertencer a empresas cunha única conta de cotización ou a empresas con máis dunha conta de cotización.

2. Para aquelas empresas que se decidan pola opción da introdución de datos a través dun formulario web.

A utilización desta opción supón a introdución de cada un dos datos que conforman un certificado de cesamento de forma similar a como se cobren no impreso en papel, coas seguintes características:

 • Gravación inmediata do certificado nas bases de datos de Certific@2, unha vez cubertos os seus datos correctamente.
 • Xeración da versión impresa en formato PDF.
 • Dispoñibilidade de todos os valores posibles nalgúns dos campos (tipo de contrato, profesión, causa de suspensión/extinción...), o que impide que se poidan comunicar valores inexistentes.
 • Controis lóxicos e condicionantes nos campos de datas (data de alta na empresa, data de suspensión/extinción, data de cotización...), o que impide que se poidan comunicar datas erróneas.
 • Controis de obrigatoriedade (identificación do representante, grupo de cotización, data de alta na empresa, …) e controis cruzados entre diferentes campos (causa de suspensión/extinción e número ERE, …), o que impide que se deixen de comunicar datos requiridos.
 • Controis dos importes de cotización, ao estar condicionados polos topes máximos establecidos.
 • Datos da empresa e do traballador (nome e apelidos e número de afiliación á Seguridade Social), facilitados polo sistema a partir da identificación da conta de cotización e do NIF/NIE do traballador, respectivamente.
 • Posibilidade de consultar a mesma información contida no reverso do impreso en papel (normativa, instrucións para cubrir o impreso e Lei de protección de datos) mediante botóns de axuda situados por todo o formulario.

Cales son os beneficios?

Este servizo de envío telemático dos certificados de empresa resulta de utilidade para as empresas, dado que se axiliza, simplifica e automatiza o proceso de facilitar esta documentación ao SEPE substituíndo así a súa entrega ao traballador en formato papel.

O certificado de empresa de cesamento da relación laboral é un documento de vital importancia para o recoñecemento das prestacións por desemprego, polo que resulta importante facilitar esa documentación ao Servizo Público de Emprego, evitando o desprazamento do traballador ou a traballadora á súa oficina.

Este servizo, en colaboración coas empresas, contribúe a acadar o obxectivo de impulsar a administración electrónica.

Polo que respecta á dispoñibilidade do servizo (ficheiro XML, servizo web, formulario web), o sistema permite realizar envíos de certificados de cesamento durante as 24 horas do día, os 365 días do ano.

A isto hai que engadirlle o importante paso que supón na automatización do proceso de envío a aplicación do servizo web, así como a independencia tecnolóxica da utilización do formulario web, xa que non require de ningún tipo de coñecemento especial nin de ningún desenvolvemento informático por parte das empresas, tendo como único requisito dispoñer de acceso a Internet.

Documentación