Transmisión previa de datos de despedimentos colectivos, suspensión da relación laboral e redución de xornada previsto na Orde ESS/982/2013

En que consiste?

Consiste en ofrecer a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), por parte das empresas e con carácter previo á súa efectividade, a información relativa ás medidas de despedimento colectivo, suspensión da relación laboral e redución de xornada, aínda que en ningún caso poderá facerse extensiva esta comunicación ao pagamento das prestacións por desemprego que poidan derivarse da aplicación das medidas citadas.

Esta comunicación pódese efectuar utilizando a aplicación da tecnoloxía XML, mediante o tratamento de ficheiros XML cuxa xestión de envío é manual. Require a intervención dun usuario para que, unha vez que fose creado o ficheiro, proceder a seleccionalo e enviarllo ao SEPE.

Como funciona o servizo?

Para utilizar a aplicación Certific@2, as persoas usuarias deben dispoñer de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@, ou de sinatura electrónica expedida por algunha das autoridades de certificación.

Para os ficheiros XML enviados a través do acceso á aplicación Certific@2, realízanse dous niveis de control:

  • Control de formato. Realízase en tempo real, no mesmo momento no que se envía o ficheiro. En caso de detectarse erro, especifícase este e o ficheiro non é enviado para o seu procesamento no SEPE. No caso contrario o ficheiro envíase ao SEPE para o seu procesamento.
  • Resto de controis. Realízanse cando o ficheiro foi enviado ao SEPE. Como resultado deste segundo nivel de control, procederase a enviar un correo electrónico informando do resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, en cuxo caso se anexarán os erros detectados.

Ademais, en cada envío pódense anexar ata 10 ficheiros XML.

A comunicación sobre as medidas de despedimento colectivo, suspensión da relación laboral e redución de xornada pódese realizar durante as 24 horas do día, todos os días do ano.

Cales son os beneficios?

Facilítanse ás empresas os medios electrónicos para a transmisión de información ao SEPE, que supón a simplificación de trámites, aforro de custos e eliminación de papel.

Ligazóns de interese

Documentación