Financiamento Fondo Social Europeo 2014 - 2020

O FSE (Fondo Social Europeo) é o principal instrumento co que Europa apoia a creación de emprego, axuda ás persoas a conseguir mellores postos de traballo e garante oportunidades laborais máis xustas para todos os cidadáns da UE. Para iso, o FSE inviste en capital humano europeo: traballadores, novos e todas aquelas persoas que buscan emprego.

A participación do SEPE esténdese á totalidade do territorio nacional, de acordo coa clasificación de zonas establecida pola Unión Europea para este período 2014-2020, que é a seguinte:

 • Zona menos desenvolvida: Comunidade Autónoma de Estremadura
 • Zona en transición: Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Castela A Mancha e Murcia e a Cidade Autónoma de Melilla.
 • Zona máis desenvolvida: Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castela e León, Cataluña, Comunidade Valenciana, Galicia, A Rioxa, Madrid, Navarra e País Vasco e Cidade Autónoma de Ceuta.

Esta división do territorio nacional implica a existencia de diferentes porcentaxes de cofinanciamento do Fondo Social Europeo, establecidas nas decisións de aprobación de cada Programa Operativo, que van dende o 50 % do gasto total subvencionable para a zona máis desenvolvida, ata o 80 % para o resto do territorio ou o 85 % para a Comunidade de Canarias, polo seu carácter de rexión ultraperiférica da Unión Europea.

Un caso especial de financiamento neste período de programación constitúeo a Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEJ), incluída no Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cuxa porcentaxe de financiamento é do 91,89 % na totalidade do territorio nacional.

No período de programación 2014-2020, o Servizo Público de Emprego Estatal foi designado Organismo Intermedio nos Programas Operativos Plurirrexionais de Emprego Xuvenil (POEJ), Inclusión Social e da Economía Social (POISES) e Emprego, Formación e Educación (POEFE), mediante a sinatura dos correspondentes Acordos de Atribución de Funcións entre a Autoridade de Xestión do Fondo Social Europeo en España e a Dirección Xeral do SEPE.

Igualmente, en todos os PP.OO. citados ostenta a condición de Beneficiario das axudas do citado Fondo Estrutural, xa que a execución das accións que están previstas neles corresponde en exclusiva ao SEPE.

O SEPE participa en tres programas operativos.

 • Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ) Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES)

  Aprobado por Decisión de Execución da Comisión Europea C(2015) 5696, do 6 de agosto de 2015.

  O SEPE ten prevista neste Programa Operativo unha asignación financeira total de 327,94 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega do Fondo Social Europeo de 251,04 millóns de euros.

  A estrutura, obxectivos e resultados esperados da participación do SEPE neste Programa Operativo é a que se describe a continuación:

  EIXOS 2A, 2B, 2C, 2D: Promover a sostibilidade a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral.

  PRIORIDADE DE INVERSIÓN 9.1

  Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar a igualdade de oportunidades, a participación activa e a mellora da empregabilidade.

  OBXECTIVO ESPECÍFICO 9.1.2: Aumentar a contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social.

  • OPERACIÓNS:
   • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade polos Centros Especiais de Emprego.
  • RESULTADOS ESPERADOS:
   • Aumento no acceso a postos de traballo de calidade e o seu mantemento das persoas máis vulnerables e das que son obxecto dalgún tipo de discriminación (por motivos de sexo, orixe racial ou étnica, relixión ou crenzas, orientación sexual ou identidade de xénero, idade e/ou discapacidade).
   • Maior implicación e compromiso das empresas no cambio cara a un mercado laboral máis inclusivo e na contratación de colectivos en risco de exclusión social.

  EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Asistencia Técnica.

  OBXECTIVO ESPECÍFICO 1: Alcanzar unha xestión e control de calidade que permita a consecución dos obxectivos do Programa Operativo asegurando unhas taxas de erro mínimas.

  • OPERACIÓNS:
   • Verificacións in situ.
   • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.
  • RESULTADOS ESPERADOS:
   • Garantir a boa xestión do Programa Operativo, principalmente nos niveis de programación, seguimento, avaliación e control así como consolidar e mellorar os sistemas e modelos de xestión e control que o Programa Operativo ten previstos. A consecución destes resultados estará apoiada polos sistemas de información e xestión electrónicos que se cren para o efecto para este Programa. Ademais, prevese unha diminución das taxas de erro a través dunha mellora nos sistemas das verificacións tanto in situ como administrativas e dos sistemas de control.

  Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)

Documentación