Agraria

Agraria
Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
AGAC0108 2 Cultivos herbáceos Descargar RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAF0108 2 Fruticultura Descargar RD 1375/2008
AGAG0108 2 Produción avícola intensiva Descargar RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAG0208 2 Produción cunícula intensiva Descargar RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAH0108 2 Horticultura e floricultura Descargar RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAJ0108 1 Actividades auxiliares en floraría Descargar RD 1211/2009
AGAJ0109 3 Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais Descargar RD 682/2011
RD 627/2013
AGAJ0110 2 Actividades de floraría Descargar RD 1519/2011
AGAJ0208 3 Arte floral e xestión das actividades de floraría Descargar RD 1519/2011
AGAJ0308 3 Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos deportivos Descargar RD 1211/2009
RD 627/2013
AGAN0108 2 Gandaría ecolóxica Descargar RD 1965/2008
AGAN0109 2 Coidados e manexo do cabalo Descargar RD 682/2011
AGAN0110 2 Doma básica do cabalo Descargar RD 1519/2011
AGAN0111 2 Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos Descargar RD 983/2013
AGAN0112 3 Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de manipulación de caza e salas de despezamento Descargar RD 983/2013
AGAN0208 3 Cría de cabalos Descargar RD 1211/2009
RD 627/2013
AGAN0210 3 Ferrado de equinos Descargar RD 1519/2011
AGAN0211 2 Apicultura Descargar RD 1784/2011
AGAN0212 3 Realización de procedementos experimentais con animais para investigación e outros fins científicos Descargar RD 983/2013
AGAN0311 3 Xestión da produción gandeira Descargar RD 627/2013
AGAN0312 2 Coidados de animais salvaxes, de zoolóxicos e acuarios Descargar RD 983/2013
AGAN0411 2 Produción de animais cinexéticos Descargar RD 627/2013
AGAN0511 3 Xestión da produción de animais cinexéticos Descargar RD 627/2013
AGAO0108 1 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría Descargar RD 1375/2008
AGAO0208 2 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes Descargar RD 1375/2008
AGAO0308M 3 Xardinaría e restauración da paisaxe Descargar RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAP0108 2 Produción porcina de reprodución e cría Descargar RD 1375/2008
AGAP0208 2 Produción porcina de recría e cebo Descargar RD 1375/2008
AGAR0108 2 Aproveitamentos forestais Descargar RD 1211/2009
RD 682/2011
RD 627/2013
AGAR0109 3 Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas Descargar RD 682/2011
RD 627/2013
AGAR0110 3 Xestión de aproveitamentos forestais Descargar RD 1519/2011
AGAR0111 2 Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola Descargar RD 627/2013
AGAR0208 2 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas Descargar RD 682/2011
AGAR0209 1 Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais Descargar RD 682/2011
AGAR0211 3 Xestión dos aproveitamentos cinexético-piscícolas Descargar RD 627/2013
AGAR0309 1 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes Descargar RD 682/2011
AGAU0108 2 Agricultura ecolóxica Descargar RD 1965/2008
RD 682/2011
AGAU0110 2 Produción de sementes e plantas en viveiro Descargar RD 1519/2011
AGAU0111 2 Manexo e mantemento de maquinaria agraria Descargar RD 1784/2011
AGAU0112 2 Produción e recolección de cogomelos e trufas Descargar RD 627/2013
AGAU0208 3 Xestión da produción agrícola Descargar RD 1211/2009
AGAU0210 3 Xestión da produción de sementes e plantas en viveiros Descargar RD 1519/2011
AGAU0211 3 Xestión da produción e recolección de cogomelos e trufas Descargar RD 627/2013
AGAX0108 1 Actividades auxiliares en gandaría Descargar RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAX0208 1 Actividades auxiliares en agricultura Descargar RD 1375/2008
RD 682/2011