Suplementos Europass dos certificados de profesionalidade

Europass é o Marco Comunitario Único para a transparencia das cualificacións e competencias establecido pola Decisión 2241/2004/CE do Parlamento Europeo e o Consello, para facilitar a mobilidade, tanto con fins de aprendizaxe permanente coma con fins profesionais, entre países e entre sectores.

Europass componse de cinco documentos dos cales dous son cubertos, directamente, polos cidadáns: o CV_Europass e o Pasaporte de Linguas Europeas e outros tres elabóranos as autoridades competentes: o Suplemento Europass ao Título/Certificado, o Suplemento Europass ao Título Superior e o Documento de Mobilidade Europass. O responsable de Europass a nivel europeo é o Cedefop (Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional).

En España, o Centro Nacional Europass ten a súa representación no actual Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE antes Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos-OAPEE).

Enderezo:
General Oráa, 55
28006 Madrid
Tel.: 91 5506768
Fax: 915 506 750
Correo electrónico: europass@sepie.es

Máis información: http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Suplemento Europass aos Certificados de Profesionalidade

O Suplemento Europass é un documento informativo e institucional adxunto a unha acreditación oficial de formación profesional. O seu obxectivo é fomentar a transparencia e facilitar a comprensión a terceiros, en particular a empregadores ou institucións doutro país, do significado das competencias adquiridas polo seu titular. O Suplemento Europass non é un substituto do título oficial senón un complemento informativo en inglés e outras linguas europeas. Contén información sobre: competencias e resultados de aprendizaxe adquiridos, conxunto de empregos accesibles, organismos de expedición e acreditación, formas de obter o Certificado ou Título, nivel internacional deste, requisitos de entrada e posibilidades de acceso a outras acreditacións oficiais.

 • Familia profesional actividades físico-deportivas (AFD)

  Familia profesional actividades físico-deportivas (AFD)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  AFDA0109 Guía por itinerarios en bicicleta icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  AFDA0209 Guía por itinerarios ecuestres no medio natural icona de descarga icona de descarga 227Kb Decembro 2013
  AFDA0110 Acondicionamento físico en grupo con soporte musical icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  AFDA0210 Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  AFDA0310 Actividades de natación icona de descarga icona de descarga 294Kb Decembro 2013
  AFDA0111 Fitness acuático e hidrocinesia icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  AFDA0211 Animación físico-deportiva e recreativa icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  AFDA0311 Instrución en ioga icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  AFDA0411 Animación físico-deportiva e recreativa para persoas con discapacidade icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  AFDA0511 Operacións auxiliares na organización de actividades e funcionamento de instalacións deportivas icona de descarga icona de descarga 450Kb Xuño 2015
  AFDA0611 Guía por itinerarios de baixa e media montaña icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  AFDA0112 Guía por barrancos secos ou acuáticos icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AFDA0212 Guía de espeleoloxía icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  AFDP0209 Socorrismo en espazos acuáticos naturais icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  AFDP0111 Balizamento de pistas, sinalización e socorrismo en espazos esquiables icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  AFDP0211 Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticos icona de descarga icona de descarga 252Kb Decembro 2013

  Familia profesional Administración e xestión (ADG)

  Familia profesional Administración e xestión (ADG)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais icona de descarga icona de descarga 340Kb Xuño 2015
  ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos icona de descarga icona de descarga 338Kb Decembro 2013
  ADGD0210 Creación e xestión de microempresas icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  ADGD0208 Xestión integrada de recursos humanos icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  ADGD0308 Actividades de xestión administrativa icona de descarga icona de descarga 268Kb Decembro 2013
  ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  ADGD0110 Asistencia na xestión dos procedementos tributarios icona de descarga icona de descarga 209Kb Decembro 2013
  ADGG0108 Asistencia á dirección icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  ADGN0110 Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  ADGN0210 Mediación de seguros e reaseguros privados e actividades auxiliares icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  ADGN0108 Financiamento de empresas icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  ADGN0208 Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013

  Familia profesional agraria (AGA)

  Familia profesional agraria (AGA)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  AGAC0108 Cultivos herbáceos icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AGAF0108 Fruticultura icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AGAG0108 Produción avícola intensiva icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  AGAG0208 Produción cunícula intensiva icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  AGAH0108 Horticultura e floricultura icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  AGAJ0108 Actividades auxiliares en florería icona de descarga icona de descarga 342Kb Xuño 2015
  AGAJ0109 Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais icona de descarga icona de descarga 291Kb Xuño 2015
  AGAJ0110 Actividades de floraría icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  AGAJ0208 Arte floral e xestión das actividades de floraría icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  AGAJ0308 Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos deportivos icona de descarga icona de descarga 292Kb Xuño 2015
  AGAN0108 Gandería ecolóxica icona de descarga icona de descarga 157Kb Xuño 2015
  AGAN0109 Coidados e manexo do cabalo icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  AGAN0110 Doma básica do cabalo icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AGAN0111 Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos icona de descarga icona de descarga 341Kb Xuño 2015
  AGAN0112 Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de manipulación de caza e salas de despezamento icona de descarga icona de descarga 405Kb Xuño 2015
  AGAN0208 Cría de cabalos icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  AGAN0210 Ferraxe de equinos icona de descarga icona de descarga 401Kb Xuño 2015
  AGAN0211 Apicultura icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  AGAN0212 Realización de procedementos experimentais con animais para investigación e outros fins científicos icona de descarga icona de descarga 483Kb Xuño 2015
  AGAN0311 Xestión da produción gandeira icona de descarga icona de descarga 401Kb Xuño 2015
  AGAN0312 Coidados de animais salvaxes de zoolóxicos e acuarios icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AGAN0411 Produción de animais cinexéticos icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AGAN0511 Xestión da produción de animais cinexéticos icona de descarga icona de descarga 402Kb Xuño 2015
  AGAO0108 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  AGAO0208 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  AGAO0308M Xardinería e restauración da paisaxe icona de descarga icona de descarga 401Kb Xuño 2015
  AGAP0108 Produción porcina de reprodución e cría icona de descarga icona de descarga 261Kb Xuño 2015
  AGAP0208 Produción porcina de recría e ceba icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AGAR0108 Aproveitamentos forestais icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  AGAR0109 Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas icona de descarga icona de descarga 252Kb Decembro 2013
  AGAR0110 Xestión de aproveitamentos forestais icona de descarga icona de descarga 286Kb Decembro 2013
  AGAR0111 Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola icona de descarga icona de descarga 227Kb Decembro 2013
  AGAR0208 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas icona de descarga icona de descarga 261Kb Xuño 2015
  AGAR0211 Xestión dos aproveitamentos cinexético-piscícolas icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  AGAU0108 Agricultura ecolóxica icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  AGAU0110 Produción de sementes e plantas en viveiro icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  AGAU0111 Manexo e mantemento de maquinaria agrícola icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  AGAU0112 Produción e recolección de cogomelos e trufas icona de descarga icona de descarga 160Kb Xuño 2015
  AGAU0208 Xestión da produción agrícola icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  AGAU0210 Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  AGAU0211 Xestión da produción e recolección de cogomelos e trufas icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  AGAX0108 Actividades auxiliares en gandería icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015

  Familia profesional artes gráficas (ARG)

  Familia profesional artes gráficas (ARG)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  ARGA0110 Gravado calcográfico e xilográfico icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ARGA0111 Litografía icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  ARGA0112 Gravado e técnicas de estampación icona de descarga icona de descarga 485Kb Xuño 2015
  ARGA0211 Encadernación artística icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  ARGA0311 Serigrafía artística icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ARGC0109 Guillotinado e pregado icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  ARGC0110 Operacións de encadernación industrial en rústica e tapa dura icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  ARGC0112 Xestión da produción en encadernación industrial icona de descarga icona de descarga 402Kb Xuño 2015
  ARGC0209 Operacións en trens de cosido icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  ARGG0110 Deseño de produtos gráficos icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  ARGG0112 Deseño estrutural de envases e embalaxes de papel, cartón e outros soportes gráficos icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  ARGG0212 Ilustración icona de descarga icona de descarga 401Kb Xuño 2015
  ARGI0109 Impresión en offset icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ARGI0209 Impresión dixital icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ARGI0309 Reprografía icona de descarga icona de descarga 261Kb Xuño 2015
  ARGI0110 Impresión en flexografía icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ARGI0210 Impresión en ocogravado icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ARGI0310 Impresión en serigrafía e tampografía icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  ARGI0112 Xestión da produción en procesos de impresión icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  ARGN0109 Produción editorial icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  ARGN0110 Desenvolvemento de produtos editoriais multimedia icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  ARGN0210 Asistencia á edición icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  ARGP0110 Tratamento e edición de elementos gráficos en preimpresión icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  ARGP0112 Xestión da produción en procesos de preimpresión icona de descarga icona de descarga 402Kb Xuño 2015
  ARGP0210 Imposición e obtención da forma impresora icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ARGT0109 Perforado icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  ARGT0111 Operacións de manipulado e finalización de produtos gráficos icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  ARGT0112 Xestión da produción en transformados de papel, cartón e outros soportes gráficos icona de descarga icona de descarga 404Kb Xuño 2015
  ARGT0211 Operacións auxiliares en industrias gráficas icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  ARGT0311 Elaboración de cartón ondulado icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ARGT0411 Fabricación de complexos, envases, embalaxes e outros artigos de papel e cartón icona de descarga icona de descarga 227Kb Decembro 2013

   

  Familia profesional Artes e artesanía (ART)

  Familia profesional Artes e artesanía (ART)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  ARTA0111 Talla de elementos decorativos en madeira icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  ARTA0112 Elaboración de obras de forxa artesanal icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  ARTB0111 Elaboración de artigos de prataría icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ARTB0112 Reposición, montaxe e mantemento de elementos de reloxaría fina icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  ARTB0211 Reparación de xoiaría icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ARTG0112 Mantemento e reparación de instrumentos de vento-metal icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  ARTG0212 Mantemento e reparación de instrumentos de vento-madeira icona de descarga icona de descarga 266Kb Xuño 2015
  ARTG0312 Mantemento e reparación de instrumentos musicais de corda icona de descarga icona de descarga 402Kb Xuño 2015
  ARTG0412 Afinación e harmonización de pianos icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  ARTG0512 Regulación de pianos verticais e de cola icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  ARTN0109 Elaboración artesanal de produtos de vidro en quente icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  ARTN0110 Reproducións de moldes e pezas cerámicas artesanais icona de descarga icona de descarga 340Kb Xuño 2015
  ARTN0111 Moldes e matricerías artesanais para cerámica icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  ARTN0209 Olería artesanal icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  ARTN0210 Decoración artesanal de vidro mediante aplicación de cor icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  ARTN0309 Transformación artesanal de vidro en frío icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ARTR0112 Restauración e reparación de reloxos de época, históricos e autómatas icona de descarga icona de descarga 404Kb Xuño 2015
  ARTU0110 Maquinaria escénica para o espectáculo en vivo icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  ARTU0111 Material para espectáculo en vivo icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  ARTU0112 Construción de decorados para a escenografía de espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais icona de descarga icona de descarga 406Kb Xuño 2015
  ARTU0212 Asistencia á dirección técnica de espectáculos en vivo e eventos icona de descarga icona de descarga 404Kb Xuño 2015

  Familia profesional Comercio e mercadotecnia (COM)

  Familia profesional comercio e mercadotecnia (COM)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  COML0110 Actividades auxiliares de almacén icona de descarga icona de descarga 375Kb Xuño 2015
  COML0209 Organización do transporte e a distribución icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  COML0210 Xestión e control do aprovisionamento icona de descarga icona de descarga 296Kb Decembro 2013
  COML0309 Organización e xestión de almacéns icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional icona de descarga icona de descarga 286Kb Decembro 2013
  COMM0111 Asistencia á investigación de mercados icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  COMM0112 Xestión de mercadotecnia e comunicación icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  COMP0108 Implantación e animación de espazos comerciais icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  COMT0110 Atención ao cliente, consumidor ou usuario icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  COMT0210 Xestión administrativa e financeira do comercio internacional icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  COMT0111 Xestión comercial inmobiliaria icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  COMT0211 Actividades auxiliares de comercio icona de descarga icona de descarga 339Kb Xuño 2015
  COMT0311 Control e formación en consumo icona de descarga icona de descarga 286Kb Decembro 2013
  COMT0411 Xestión comercial de vendas icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  COMT0112 Actividades de xestión do pequeno comercio icona de descarga icona de descarga 265Kb Decembro 2013
  COMV0108 Actividades de venda icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  COML0109 Tráfico de mercancías por estrada icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  COML0111 Tráfico de viaxeiros por estrada icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  COML0211 Xestión comercial e financeira do transporte por estrada icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013

  Familia profesional Edificación e obra civil (EOC)

  Familia profesional Edificación e obra civil (EOC)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  EOCB0108 Fábricas de albanelaría icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  EOCB0109 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción icona de descarga icona de descarga 347Kb Xuño 2015
  EOCB0110 Pintura decorativa en construción icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  EOCB0111 Cubiertas inclinadas icona de descarga icona de descarga 268Kb Decembro 2013
  EOCB0208 Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas icona de descarga icona de descarga 266Kb Xuño 2015
  EOCB0209 Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  EOCB0210 Revestimentos con pastas e morteiros en construción icona de descarga icona de descarga 270Kb Decembro 2013
  EOCB0211 Pavimentos e albanelaría de urbanización icona de descarga icona de descarga 270Kb Decembro 2013
  EOCB0310 Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción icona de descarga icona de descarga 267Kb Decembro 2013
  EOCB0311 Pintura industrial en construción icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  EOCE0109 Levantamentos e reformulacións icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  EOCE0111 Armaduras pasivas para formigón icona de descarga icona de descarga 267Kb Decembro 2013
  EOCH0108 Operacións de formigón icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  EOCJ0109 Montaxe de andamios tubulares icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  EOCJ0110 Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos icona de descarga icona de descarga 268Kb Decembro 2013
  EOCJ0111 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas icona de descarga icona de descarga 269Kb Decembro 2013
  EOCJ0211 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e biombos icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  EOCJ0311 Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción icona de descarga icona de descarga 341Kb Xuño 2015
  EOCO0108 Representación de proxectos de edificación icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  EOCO0109 Control de proxectos e obras de construción icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  EOCO0112 Control de execución de obras de edificación icona de descarga icona de descarga 291Kb Xuño 2015
  EOCO0208 Representación de proxectos de obra civil icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  EOCO0212 Control de execución de obras civís icona de descarga icona de descarga 292Kb Xuño 2015

  Familia profesional electricidade e electrónica (ELE)

  Familia profesional electricidade e electrónica (ELE)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  ELEE0108 Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas icona de descarga icona de descarga 342Kb Xuño 2015
  ELEE0109 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2014
  ELEE0209 Montaxe e mantemento de redes eléctricas de alta tensión de segunda e terceira categoría e centros de transformación icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ELEM0111 Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ELEM0311 Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  ELEM0411 Mantemento de electrodomésticos icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  ELEQ0111 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicos icona de descarga icona de descarga 340Kb Xuño 2015
  ELEQ0211 Reparación de equipos electrónicos de audio e vídeo icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  ELEQ0108 Instalación e mantemento de sistemas de electromedicina icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  ELES0111 Montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións de base de telefonía icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ELES0211 Montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  ELES0311 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  ELES0109 Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión icona de descarga icona de descarga 276Kb Decembro 2013
  ELES0208 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrónicas e de telecomunicacións en edificios icona de descarga icona de descarga 339Kb Xuño 2015
  ELES0209 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  ELEE0110 Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  ELEE0210 Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensión icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  ELEE0310 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  ELEE0410 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda e terceira categoría e centros de transformación de intemperie icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  ELEE0510 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda e terceira categoría e centros de transformación de interior icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  ELEE0610 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  ELEM0110 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  ELEM0210 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  ELEM0211 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  ELEM0511 Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos icona de descarga icona de descarga 286Kb Decembro 2013
  ELEQ0208 Xestión e supervisión da instalación e mantemento de sistemas de electromedicina icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  ELEQ0311 Mantemento de equipos electrónicos icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  ELES0110 Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  ELES0210 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  ELES0411 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefonía icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013

  Familia profesional de enerxía e auga (ENA)

  Familia profesional de enerxía e auga (ENA)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  ENAC0108 Eficiencia enerxética de edificios icona de descarga icona de descarga 249Kb Decembro 2014
  ENAE0108 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas icona de descarga icona de descarga 382Kb Decembro 2014
  ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas icona de descarga icona de descarga 378Kb Decembro 2014
  ENAE0308 Organización e proxectos de instalacións solares térmicas icona de descarga icona de descarga 400Kb Decembro 2014
  ENAE0408 Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2014
  ENAE0508 Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas icona de descarga icona de descarga 407Kb Decembro 2014
  ENAL0108 Xestión da operación en centrais termoeléctricas icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2014
  ENAS0108 Montaxe e mantemento de redes de gas icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2014
  ENAS0110 Revisión de instalacións receptoras e aparatos de gas icona de descarga icona de descarga 345Kb Decembro 2013
  ENAS0208 Xestión da montaxe e mantemento de redes de gas icona de descarga icona de descarga 399Kb Decembro 2013
  ENAT0108 Montaxe e mantemento de redes de auga icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2014

  Familia profesional Fabricación mecánica (FME)

  Familia profesional Fabricación mecánica (FME)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  FMEA0111 Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipos de aeronaves icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  FMEA0211 Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos icona de descarga icona de descarga 274Kb Decembro 2013
  FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido e TIG icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  FMEC0210 Soldadura Oxigás e soldadura MIG/MAG icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  FMEC0108 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial icona de descarga icona de descarga 274Kb Decembro 2013
  FMEC0208 Deseño de caldeirería e estruturas metálicas icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  FMEC0109 Produción en construcións metálicas icona de descarga icona de descarga 249Kb Decembro 2013
  FMEC0209 Deseño de tubaxe industrial icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  FMEC0309 Deseño na industria naval icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  FMEE0208 Montaxe e posta en marcha de bens de equipo e maquinaria industrial icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  FMEE0308 Deseño de produtos de fabricación mecánica icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  FMEF0108 Fusión e coada icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  FMEF0208 Modelo e machería icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  FMEF0308 Produción en fundición e pulvimetalurxia icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  FMEH0110 Tratamentos térmicos en fabricación mecánica icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  FMEH0109 Mecanizado por arranque de labra icona de descarga icona de descarga 267Kb Decembro 2013
  FMEH0209 Mecanizado por corte e conformado icona de descarga icona de descarga 270Kb Decembro 2013
  FMEH0309 Tratamentos superficiais icona de descarga icona de descarga 268Kb Decembro 2013
  FMEH0409 Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais icona de descarga icona de descarga 270Kb Decembro 2013
  FMEM0111 Fabricación por decoletaxe icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  FMEM0211 Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  FMEM0311 Fabricación de cuños para a produción de pezas de chapa metálica icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  FMEM0411 Fabricación de moldes para a produción de pezas poliméricas e de aliaxes lixeiras icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  FMEM0109 Xestión da produción en fabricación mecánica icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  FMEM0209 Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánica icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  FMEM0309 Deseño de útiles de procesado de chapa icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  FMEM0409 Deseño de moldes e modelos para función ou forxa icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013

  Familia profesional Hostalaría e Turismo (HOT)

  Familia profesional hostalaría e turismo (HOT)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  HOTA0108 Operacións básicas de pisos en aloxamentos icona de descarga icona de descarga 379Kb Xuño 2015
  HOTA0208 Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  HOTA0308 Recepción en aloxamentos icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  HOTG0108 Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  HOTI0108 Promoción turística local e información ao visitante icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  HOTJ0110 Actividades para o xogo en mesas de casinos icona de descarga icona de descarga 269Kb Decembro 2013
  HOTR0108 Operacións básicas de cociña icona de descarga icona de descarga 374Kb Xuño 2015
  HOTR0208 Operacións básicas de restaurante e bar icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  HOTR0408 Cociña icona de descarga icona de descarga 268Kb Xuño 2015
  HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría icona de descarga icona de descarga 268Kb Xuño 2015
  HOTR0608 Servizos de restaurante icona de descarga icona de descarga 379Kb Xuño 2015
  HOTR0109 Operacións básicas de pastelería icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  HOTR0209 Sumillería icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  HOTR0309 Dirección en restauración icona de descarga icona de descarga 401Kb Xuño 2015
  HOTR0409 Xestión de procesos de servizo en restauración icona de descarga icona de descarga 403Kb Xuño 2015
  HOTR0509 Repostaría icona de descarga icona de descarga 342Kb Xuño 2015
  HOTR0110 Dirección e produción en cociña icona de descarga icona de descarga 401Kb Xuño 2015
  HOTR0210 Dirección e produción en pastelaría icona de descarga icona de descarga 402Kb Xuño 2015
  HOTT0112 Atención a pasaxeiros en transporte ferroviario icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  HOTU0109 Aloxamento rural icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  HOTU0111 Garda de refuxios e albergues de montaña icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015

  Familia profesional Imaxe persoal (IMP)

  Familia Profesional Imaxe persoal (IMP)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  IMPE0108 Servizos Auxiliares de estética icona de descarga icona de descarga 342Kb Xuño 2015
  IMPE0109 Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IMPE0110 Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IMPE0111 Asesoría integral de imaxe persoal icona de descarga icona de descarga 340Kb Decembro 2013
  IMPE0209 Maquillaxe integral icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IMPE0210 Tratamentos estéticos icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  IMPE0211 Caracterización de personaxes icona de descarga icona de descarga 294Kb Decembro 2013
  IMPP0108 Coidados estéticos de mans e pés icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  IMPP0208 Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  IMPP0308 Hidrotermal icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IMPQ0108 Servizos Auxiliares de Peiteado icona de descarga icona de descarga 374Kb Xuño 2015
  IMPQ0109 Peiteado técnico-artístico icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  IMPQ0208 Salón de peiteado icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  IMPQ0308 Tratamentos capilares estéticos icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013

  Familia profesional Imaxe e son (IMS)

  Familia Profesional Imaxe e son (IMS)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  IMSE0111 Animación musical e visual en vivo e en directo icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  IMSE0109 Luminotecnia para o espectáculo en vivo icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  IMSD0108 Asistencia á realización en televisión icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  IMST0110 Operacións de produción de laboratorio da imaxe icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IMST0109 Produción fotográfica icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IMSV0108 Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IMSV0208 Asistencia á produción en televisión icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IMSV0308 Cámara de cine, vídeo e televisión icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IMSV0408 Asistencia á dirección cinematográfica e de obras audiovisuais icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  IMSV0109 Montaxe e posprodución de audiovisuais icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  IMSV0209 Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013

  Familia profesional industrias alimentarias (INA)

  Familia profesional de industrias alimentarias (INA)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  INAE0110 Industrias lácteas icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  INAF0110 Industrias de derivados de cereais e de doces icona de descarga icona de descarga 253Kb Decembro 2013
  INAH0109 Elaboración de viños e licores icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  INAH0110 Industrias derivadas da uva e do viño icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  INAH0209 Enotecnia icona de descarga icona de descarga 399Kb Xuño 2015
  INAI0109 Industrias cárnicas icona de descarga icona de descarga 252Kb Decembro 2013
  INAJ0110 Industrias de produtos da pesca e da agricultura icona de descarga icona de descarga 252Kb Decembro 2013
  INAJ0109 Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura icona de descarga icona de descarga 230Kb Decembro 2013
  INAK0110 Industrias do aceite e graxas comestibles icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  INAQ0108 Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno da industria alimentaria icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  INAV0110 Industrias de conservas e xugos vexetais icona de descarga icona de descarga 251Kb Decembro 2013
  INAD0108 Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  INAD0109 Elaboración de azucre icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  INAD0110 Fabricación de produtos de cafés e sucedáneos de café icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  INAD0210 Elaboración de produtos para a alimentación animal icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  INAD0310 Fabricación de produtos de torradura e de aperitivos extrusionados icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  INAE0109 Queixaría icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  INAE0209 Elaboración de leites de consumo e produtos lácteos icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  INAF0108 Panadaría e Dozaría icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  INAF0109 Pastelaría e confeitaría icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  INAI0108 Carnizaría e elaboración de produtos cárnicos icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  INAI0208 Sacrificio, faenado e despezamento de animais icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  INAH0210 Elaboración de cervexa icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  INAH0310 Elaboración de refrescos e augas de bebida envasadas icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  INAK0109 Obtención de aceites de oliva icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  INAK0209 Obtención de aceites de sementes e graxas icona de descarga icona de descarga 227Kb Decembro 2013
  INAV0109 Fabricación de conservas vexetais icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013

  Familia profesional industrias extractivas (IEX)

  Familia profesional industrias extractivas (IEX)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  IEXD0108 Elaboración da pedra natural icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  IEXD0208 Extracción da pedra natural icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  IEXD0109 Deseño e coordinación de proxectos en pedra natural icona de descarga icona de descarga 302Kb Decembro 2013
  IEXD0209 Obras de artesanía e restauración en pedra natural icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  IEXD0308 Operacións auxiliares en plantas de elaboración de pedra natural e de tratamento e beneficio de minerais e rochas icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  IEXD0309 Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natural icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  IEXD0409 Colocación de pedra natural icona de descarga icona de descarga 283Kb Decembro 2013
  IEXM0109 Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto icona de descarga icona de descarga 381Kb Xuño 2015
  IEXM0110 Escavación subterránea mecanizada de arranque selectivo icona de descarga icona de descarga 283Kb Decembro 2013
  IEXM0210 Escavación subterránea mecanizada dirixida de pequena sección icona de descarga icona de descarga 285Kb Decembro 2013
  IEXM0310 Escavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras icona de descarga icona de descarga 228Kb Decembro 2013
  IEXM0209 Sondaxes icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  IEXM0309 Tratamento e beneficio de minerais, rochas e outros materiais icona de descarga icona de descarga 228Kb Decembro 2013
  IEXM0409 Escavación subterránea con explosivos icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  IEXM0509 Operacións en instalacións de transporte subterráneas en industrias extractivas icona de descarga icona de descarga 273Kb Decembro 2013
  IEXM0609 Operacións auxiliares na montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos de escavacións e plantas icona de descarga icona de descarga 382Kb Xuño 2015
  IEXM0709 Montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos semimóbiles en escavacións e plantas icona de descarga icona de descarga 278Kb Decembro 2013
  IEXM0809 Escavación a ceo aberto con explosivos icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013

  Familia profesional Informática e comunicacións (IFC)

  Familia Profesional Informática e comunicacións (IFC)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  IFCD0110 Confección e publicación de páxinas web icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  IFCD0111 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión icona de descarga icona de descarga 300Kb Decembro 2013
  IFCD0112 Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IFCD0211 Sistemas de xestión de información icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IFCM0110 Operación en sistema de comunicacións de voz e datos icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  IFCM0111 Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicacións icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IFCM0210 Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  IFCM0310 Xestión de redes de voz e datos icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  IFCM0410 Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicacións icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  IFCT0109 Seguridade informática icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  IFCT0110 Operación de redes departamentais icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  IFCT0209 Sistemas microinformáticos icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  IFCT0210 Operación de sistemas informáticos icona de descarga icona de descarga 219Kb Decembro 2013
  IFCT0309 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  IFCT0310 Administración de bases de datos icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  IFCT0409 Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza e de videovixilancia icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IFCT0410 Administración e deseño de redes departamentais icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  IFCT0509 Administración de servizos de Internet icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  IFCT0510 Xestión de sistemas informáticos icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  IFCT0609 Programación de sistemas informáticos icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IFCT0610 Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013

  Familia profesional instalacións e mantemento (IMA)

  Familia profesional instalacións e mantemento (IMA)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  IMAI0108 Operacións de fontanaría e calefacción - climatización doméstica icona de descarga icona de descarga 449Kb Xuño 2015
  IMAI0110 Instalación e mant. de sistemas de illamento térmico, acústico e protección pasiva cont o lume icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  IMAI0208 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de redes e sistemas de distribución de fluídos icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  IMAI0210 Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e contra o lume icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  IMAQ0108 Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  IMAQ0110 Instalación e mantemento de ascensores e outros equipos fixos de elevación e transporte icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  IMAQ0208 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipo industrial e liñas automatizadas de produción icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  IMAQ0210 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  IMAR0109 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracción icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  IMAR0208 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  IMAR0209 Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  IMAR0308 Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IMAR0309 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  IMAR0409 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións de climatización e ventilación-extracción icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  IMAR0508 Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  IMAR0509 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caloríficas icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013

  Familia profesional madeira, moble e cortiza (MAM)

  Familia profesional madeira, moble e cortiza (MAM)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  MAMA0109 Fabricación de rollas de cortiza. icona de descarga icona de descarga 261Kb Xuño 2015
  MAMA0110 Obtención de chapas, taboleiros contrachapados e rechapados icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  MAMA0210 Fabricación de taboleiros de partículas e fibras de madeira icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  MAMA0310 Preparación da madeira icona de descarga icona de descarga 264Kb  Decembro 2013
  MAMA0209 Serrado de madeira icona de descarga icona de descarga 221Kb  Decembro 2013
  MAMA0309 Fabricación de obxectos de cortiza. icona de descarga icona de descarga 261Kb  Xuño 2015
  MAMB0110 Proxectos de instalación e amoblamento icona de descarga icona de descarga 249Kb Decembro 2013
  MAMB0210 Montaxe e instalación de construcións de madeira icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  MAMD0109 Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  MAMD0110 Organización e xestión da produción en industrias do moble e carpintaría icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  MAMD0209 Traballos de carpintería e moble icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  MAMD0210 Planificación e xestión da fabricación en industrias de madeira e cortiza icona de descarga icona de descarga 251Kb Decembro 2013
  MAMD0309 Proxectos de carpintaría e moble icona de descarga icona de descarga 247Kb Decembro 2013
  MAMR0108 Montaxe de mobles e elementos de carpintería icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  MAMR0208 Acabado de carpintaría e moble icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  MAMR0308 Mecanizado de madeira e derivados icona de descarga icona de descarga 232Kb Decembro 2013
  MAMR0408 Instalación de mobles icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  MAMS0108 Instalación de elementos de carpintaría icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013

  Familia profesional marítimo pesqueira (MAP)

  Familia profesional marítimo pesqueira (MAP)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  MAPB0112 Actividades subacuáticas para instalacións acuícolas e recolección de recursos icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  MAPN0108 Confección e mantemento de artes e aparellos icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  MAPN0109 Actividades auxiliares e de apoio ao buque en porto icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  MAPN0110 Actividades en pesca con artes de enmalle e marisqueo, e en transporte marítimo icona de descarga icona de descarga 273Kb Xuño 2015
  MAPN0111 Pesca local icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  MAPN0112 Actividades de extracción e recollida de crustáceos adheridos ás rochas icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  MAPN0209 Organización de lonxas icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  MAPN0210 Actividades en pesca en palangre, arrastre e en cerco, e en transporte marítimo icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  MAPN0211 Operacións de coordinación en cuberta e parque de pesca icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  MAPN0212 Goberno de embarcacións e motos náuticas destinadas ao socorrismo acuático icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  MAPN0310 Amarre de porto e monoboias icona de descarga icona de descarga 261Kb Xuño 2015
  MAPN0312 Manipulación e conservación en pesca e acuicultura icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  MAPN0410 Operacións en transporte marítimo e pesca de baixura icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  MAPN0412 Operacións de bombeo para carga e descarga do buque icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  MAPN0510 Navegación en augas interiores e próximas á costa icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  MAPN0512 Mantemento de máquinas, equipos e instalacións do buque icona de descarga icona de descarga 273Kb Xuño 2015
  MAPN0610 Documentación pesqueira icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  MAPN0612 Mantemento dos equipos dun parque de pesca e da instalación frigorífica icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  MAPN0710 Observación da actividade e control das capturas dun buque pesqueiro icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  MAPN0712 Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo icona de descarga icona de descarga 343Kb Xuño 2015
  MAPU0108 Engorde de peixes, crustáceos e cefalópodos icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  MAPU0109 Engorda de moluscos bivalvos icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  MAPU0110 Produción en criadeiro de acuicultura icona de descarga icona de descarga 220Kb Xuño 2015
  MAPU0111 Xestión da produción de criadeiro en acuicultura icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  MAPU0112 Mantemento de instalacións en acuicultura icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  MAPU0209 Actividades de engorda de especies acuícolas icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  MAPU0210 Xestión da produción de engorde en acuicultura icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  MAPU0309 Actividades de cultivo de plancto e cría de especies acuícolas icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  MAPU0409 Produción de alimento vivo icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013

  Familia profesional química (QUI)

  Familia profesional química (QUI)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  QUIA0108 Ensaios físicos e fisicoquímicos icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  QUIA0110 Organización e control de ensaios non destrutivos icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  QUIA0111 Análise biotecnolóxica icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  QUIA0112 Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos icona de descarga icona de descarga 405Kb Xuño 2015
  QUIA0208 Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  QUIB0108 Xestión e control de planta química icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  QUIE0111 Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  QUIE0108 Operacións básicas en planta química icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  QUIE0208 Operacións en instalacións de enerxía e servizos auxiliares icona de descarga icona de descarga 282Kb Decembro 2013
  QUIE0408 Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química icona de descarga icona de descarga 269Kb Decembro 2013
  QUIE0109 Organización e control de procesos de química transformadora icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  QUIE0308 Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  QUIL0108 Análise química icona de descarga icona de descarga 227Kb Decembro 2013
  QUIM0110 Organización e control da fabricación de produtos farmacéuticos e afíns icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  QUIM0210 Organización e control do acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  QUIM0109 Elaboración de produtos farmacéuticos e afíns icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  QUIM0309 operacións de acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  QUIO0109 Preparación da pastas papeleiras icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  QUIO0110 Recuperación de lixivias negras e enerxía icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  QUIO0112 Fabricación de pastas químicas ou semiquímicas icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  QUIO0212 Control do produto pasteiro-papeleiro icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  QUIT0110 Organización e control da transformación de polímeros termoestables e os seus compostos icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  QUIT0109 Operacións de transformación de polímeros termoestables e os seus compostos icona de descarga icona de descarga 227Kb Decembro 2013
  QUIT0209 Operacións de transformación de polímeros termoplásticos icona de descarga icona de descarga 228Kb Decembro 2013
  QUIT0309 Operacións de transformación de caucho icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  QUIT0409 Organización e control da transformación de caucho icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  QUIT0509 Organización e control da transformación de polímeros termoplásticos icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013

  Familia profesional Sanidade (SAN)

  Familia Profesional Sanidade (SAN)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  SANP0108 Tanatopraxia icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes icona de descarga icona de descarga 265Kb Decembro 2013
  SANT0208 Transporte sanitario icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013

  Familia profesional Seguridade e ambiente (SEA)

  Familia Profesional Seguridade e ambiente (SEA)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  SEAD0111 Extinción de incendios e salvamento icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  SEAD0112 Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas icona de descarga icona de descarga 380Kb Xuño 2015
  SEAD0211 Prevención de incendios e mantemento icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  SEAD0212 Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos icona de descarga icona de descarga 377Kb Xuño 2015
  SEAD0311 Xestión e coordinación en protección civil e emerxencias icona de descarga icona de descarga 294Kb Decembro 2013
  SEAD0312 Teleoperacións de atención, xestión e coordinación de emerxencias icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  SEAD0411 Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  SEAD0412 Adiestramento de base e educación canina icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  SEAD0511 Coordinación de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  SEAD0512 Instrución canina en operacións de seguridade e protección civil icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  SEAG0108 Xestión de residuos urbanos e industriais icona de descarga icona de descarga 261Kb Decembro 2013
  SEAG0109 Interpretación e educación ambiental icona de descarga icona de descarga 291Kb Decembro 2013
  SEAG0110 Servizos para o control de pragas icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  SEAG0111 Control da contaminación atmosférica icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  SEAG0112 Control de residuos, vibracións e illamento acústico icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  SEAG0209 Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  SEAG0210 Operacións de estacións de tratamento de augas icona de descarga icona de descarga 221Kb Decembro 2013
  SEAG0211 Xestión ambiental icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  SEAG0212 Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosolización icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  SEAG0309 Control e protección do medio natural icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  SEAG0311 Xestión de servizos para o control de organismos nocivos icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013

  Familia profesional Servizos socioculturais e á comunidade (SSC)

  Familia Profesional Servizos socioculturais e á comunidade (SSC)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  SSCB0109 Dinamización comunitaria icona de descarga icona de descarga 482Kb Xuño 2015
  SSCB0110 Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  SSCB0111 Prestación de servizos bibliotecarios icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  SSCB0209 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  SSCB0211 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  SSCE0109 Información xuvenil icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  SSCE0111 Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade icona de descarga icona de descarga 288Kb Decembro 2013
  SSCE0112 Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativos icona de descarga icona de descarga 401Kb Xuño 2015
  SSCE0212 Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes icona de descarga icona de descarga 291Kb Xuño 2015
  SSCG0109 Inserción laboral de persoas con discapacidade icona de descarga icona de descarga 292Kb Decembro 2013
  SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  SSCG0112 Promoción e participación da comunidade xorda icona de descarga icona de descarga 290Kb Decembro 2013
  SSCG0209 Mediación comunitaria icona de descarga icona de descarga 399Kb Xuño 2015
  SSCG0211 Mediación entre a persoa xordocega e a comunidade icona de descarga icona de descarga 293Kb Decembro 2013
  SSCI0109 Emprego doméstico icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  SSCI0112 Instrución de cans de asistencia icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  SSCI0209 Xestión e organización de equipos de limpeza icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  SSCI0212 Actividades funerarias e de mantemento en cemiterios icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  SSCI0312 Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerarios icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  SSCI0412 Operacións en servizos funerarios icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013

  Familia profesional téxtil, confección e pel (TCP)

  Familia profesional téxtil, confección e pel (TCP)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  TCPC0109 Reparación de calzado e marroquinaría icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  TCPF0109 Arranxos e adaptacións de pezas e artigos en téxtil e pel icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  TCPF0111 Operacións auxiliares de curtidos icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  TCPN0312 Operacións auxiliares de lavandaría industrial e proximidade icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015

  Familia profesional Transporte e mantemento de vehículos (TMV)

  Familia profesional Transporte e mantemento de vehículos (TMV)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  TMVB0111 Mantemento dos sistemas mecánicos de material rodante ferroviario icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  TMVB0211 Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de material rodante ferroviario icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  TMVG0109 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos icona de descarga icona de descarga 302Kb Xuño 2015
  TMVG0110 Planificación e control da área de electromecánica icona de descarga icona de descarga 289Kb Decembro 2013
  TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos icona de descarga icona de descarga 375Kb Xuño 2015
  TMVG0210 Mantemento de sistemas de rodaxe e transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, os seus equipos e apeiros icona de descarga icona de descarga 223Kb Decembro 2013
  TMVG0309 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  TMVG0310 Mantemento do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  TMVG0409 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares icona de descarga icona de descarga 224Kb Decembro 2013
  TMVI0108 Condución de autobuses icona de descarga icona de descarga 347Kb Xuño 2015
  TMVI0112 Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas icona de descarga icona de descarga 266Kb Xuño 2015
  TMVI0208 Condución de vehículos pesados de transporte de mercancías por estrada icona de descarga icona de descarga 265Kb Xuño 2015
  TMVL0109 Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos icona de descarga icona de descarga 266Kb Xuño 2015
  TMVL0209 Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  TMVL0309 Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos icona de descarga icona de descarga 230Kb Decembro 2013
  TMVL0409 Embelecemento e decoración de superficies de vehículos icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  TMVL0509 Pintura de vehículos icona de descarga icona de descarga 220Kb Decembro 2013
  TMVL0609 Planificación e control da área de carrozaría icona de descarga icona de descarga 287Kb Decembro 2013
  TMVO0109 Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico icona de descarga icona de descarga 405Kb Xuño 2015
  TMVO0111 Tripulación de cabina de pasaxeiros icona de descarga icona de descarga 375Kb Xuño 2015
  TMVO0112 Operacións auxiliares de asistencia a pasaxeiros, equipaxes, mercadorías e aeronaves en aeroportos icona de descarga icona de descarga 375Kb Xuño 2015
  TMVO0212 Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercancías en aeroportos icona de descarga icona de descarga 405Kb Xuño 2015
  TMVU0110 Operacións auxiliares de mantemento de sistemas e equipos de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 404Kb Xuño 2015
  TMVU0111 Pintura, Reparación e Construción de elementos de plástico reforzado con fibra de madeira de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  TMVU0112 Mantemento da planta propulsora, máquinas e equipos auxiliares de embarcacións icona de descarga icona de descarga 404Kb Xuño 2015
  TMVU0210 Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  TMVU0211 Operacións de mantemento de elementos de madeira de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  TMVU0212 Mantemento e instalación de sistemas eléctricos e electrónicos de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  TMVU0311 Mantemento de aparellos de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 225Kb Decembro 2013
  TMVU0312 Organización e supervisión do mantemento dos sistemas e equipos de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  TMVU0412 Organización e supervisión do mantemento do aparello de embarcacións icona de descarga icona de descarga 266Kb Xuño 2015
  TMVU0512 Organización e supervisión do mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo icona de descarga icona de descarga 347Kb Xuño 2015

  Familia profesional vidro e cerámicas (VIC)

  Familia profesional vidro e cerámicas (VIC)
  Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
  VICF0109 Operacións básicas con equipos automáticos en planta cerámica icona de descarga icona de descarga 264Kb Xuño 2015
  VICF0110 Operacións de fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  VICF0111 Organización da fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos icona de descarga icona de descarga 250Kb Decembro 2013
  VICF0209 Operacións de reprodución manual ou semiautomática de produtos cerámicos icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  VICF0210 Operacións de fabricación de produtos cerámicos conformados icona de descarga icona de descarga 222Kb Decembro 2013
  VICF0211 Organización da fabricación de produtos cerámicos icona de descarga icona de descarga 251Kb Decembro 2013
  VICF0311 Desenvolvemento de composicións cerámicas icona de descarga icona de descarga 246Kb Decembro 2013
  VICF0411 Control de materiais, procesos e produtos en laboratorio cerámico icona de descarga icona de descarga 226Kb Decembro 2013
  VICI0109 Fabricación e transformación manual e semiautomática de produtos de vidro icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  VICI0110 Decoración e moldeado de vidro icona de descarga icona de descarga 262Kb Xuño 2015
  VICI0112 Ensaios de calidade en industrias do vidro icona de descarga icona de descarga 263Kb Xuño 2015
  VICI0212 Organización da fabricación na transformación de produtos de vidro icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  VICI0312 Organización da fabricación de produtos de vidro icona de descarga icona de descarga 290Kb Xuño 2015
  VICI0412 Operacións en liña automática de fabricación e transformación de vidro icona de descarga icona de descarga 376Kb Xuño 2015