Traballei ou quero traballar na UE

A Unión Europea establece unha serie de normas comúns que protexen os dereitos de seguridade social dos seus cidadáns cando se desprazan por Europa.

Estas normas aplícanse a:

 • Os nacionais da UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega ou Suíza que estean ou estivesen asegurados nun deses países e os membros da súa familia.
 • Os apátridas ou refuxiados residentes na UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega ou Suíza que estean ou estivesen asegurados nun deses países e os membros da súa familia.
 • Os nacionais de países non pertencentes á UE que residan legalmente no territorio da UE e que se desprazasen entre os seus países membros e os membros da súa familia.

O 1 de maio de 2010 entraron en vigor dúas normas que modernizan a coordinación: os Regulamentos 883/2004 e 987/2009. Acceda aquí á información da Comisión Europea.

 

En liña Dende a sede electrónica

Presencial Pide a túa cita na túa oficina máis próxima

FAQ Accede ás preguntas máis solicitadas

 • TRABALLEI NO ÁMBITO DA UE/EEE/SUÍZA

  Traballos realizados en países do ámbito UE/EEE/SUÍZA

  Se realizou un traballo nun país de ámbito comunitario, pode facer uso dos períodos cotizados para acceder a prestacións por desemprego noutros países da UE/EEE e Suíza.

  Para acceder á protección por desemprego en España, teranse en conta ademais das cotizacións efectuadas en España, o cotizado noutros países da UE/EEE e Suíza.

  Para acreditar os devanditos períodos debe presentar o formulario U1 expedido pola institución competente do Estado onde realizou a actividade laboral que pretenda acreditar.

  Pode solicitalo antes de regresar a España á institución competente do país onde efectuou as súas cotizacións ou presentar a solicitude a través da súa oficina do Servizo Público de Emprego Estatal en España.

  • Reducirase a duración do dereito que se lle recoñeza en España en tantos días como cobrase a prestación en calquera outro país do ámbito comunitario.
  • Os nacionais de países non pertencentes á UE/EEE ou Suíza poden facer uso dos períodos cotizados nestes (agás en Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein) para cobrar prestacións por desemprego, sempre que teñan dereito a residir e a traballar legalmente no territorio do Estado membro onde soliciten o seu dereito.

  Traballos realizados en España

  Poderá facer uso dos períodos cotizados á Seguridade Social española para cobrar prestacións por desemprego noutro país da UE/EEE ou Suíza.

  A acreditación dos períodos cotizados efectuarase mediante a expedición do formulario U1 pola oficina do Servizo Público de Emprego Estatal en España por solicitude do interesado, ou poderá ser reclamado a España pola Institución competente do país onde o cidadán solicite o cobramento da prestación por desemprego.

  Tramitación: 

  Para tramitar a petición do documento U1 ante o Servizo Público de Emprego Estatal deberá poñerse en contacto coa Dirección Provincial onde realizou o seu último traballo en España.

  Traballos realizados en países non pertencentes ao ámbito comunitario pero cos que existe un Convenio para facer uso dos períodos cotizados: Australia

  No caso de países non pertencentes ao ámbito comunitario, pero cos que España asinou un Convenio de Seguridade Social en virtude do cal poden totalizarse períodos de seguro, de ocupación ou de cotización para o acceso a prestacións por desemprego, na actualidade redúcese a Australia, tramitarase ante o Servizo Público de Emprego Estatal a solicitude para a expedición pola institución competente australiana do documento AUS/E1 para a acreditación dos períodos de cotización efectuados no devandito país.

  Para máis información, póñase en contacto telefonicamente a través do número 901 119 999

  Acceda aquí a outra información.

  QUERO TRABALLAR NOUTRO PAÍS DA UE/EEE/SUÍZA E ESTOU A COBRAR O PARO EN ESPAÑA

  Se é perceptor de prestacións e permaneceu inscrito como demandante de emprego durante, polo menos, 4 semanas en España, e se traslada a buscar emprego a un país da UE/EEE ou Suíza, pode exportar a devandita prestación durante 3 meses, prorrogables por outros 3.

  Para iso debe:

  • Solicitar a autorización de desprazamento e o documento U2 na súa oficina de Prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Inscribirse como demandante de emprego no outro Estado membro no prazo dos sete días posteriores á data en que deixe de estar a disposición dos Servizos Públicos de Emprego españois.

  O pagamento da prestación seguirase realizando seguindo o mesmo sistema que durante a súa residencia en España.

  Os nacionais de países non pertencentes á UE/EEE ou Suíza poden exportar a prestación para buscar traballo nestes (agás a Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein), sempre que acrediten a posibilidade de inscribirse nos seus servizos de emprego e que van desenvolver legalmente un traballo no país onde pretenden desprazarse, mediante a correspondente autorización de residencia ou de traballo

  Os nacionais de países non pertencentes á UE/EEE e Suíza, que cumpran as condicións, poderán exportar as prestacións por desemprego ao Reino Unido, en aplicación do Regulamento CE 859/2003 que permite a exportación por un período de 3 meses, sen posibilidade de prórroga.

Documentación