.
Esta es una copia en caché de http://www.seg-social.es/Internet_5/Masinformacion/SistemaRed/Avisos/169762_5.

Seguridad Social:Informació útil

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Sistema RED

Estàs en: Inici » Sistema RED » Avís

Avís4 de maig de 2012


Es modifica el Butlletí de Notícies RED 2012/3, de 30 d'abril de 2012, amb la següent correcció:

L'apartat "Instruccions per reflectir en l'àmbit d'afiliació i cotització del contracte predoctoral" queda redactat de la següent forma:


Instruccions per reflectir en l'àmbit d'afiliació i cotització del contracte predoctoral

Els contractes predoctorals que es donin d'alta a l'empara de la Llei 14/2011 podran celebrar-se a partir del dia 2 de
juny de 2012.

S'identificaran en l'àmbit d'afiliació mitjançant la Relació Laboral de Caràcter Especial 9921 (Butlletí de Notícies RED 2011/13), en el camp TIPUS DE CONTRACTE hauran de portar obligatòriament el valor 401 i el GRUP
DE COTITZACIÓ ha de ser algun entre 1 i 10.

La reducció a la qual es fa referència en la disposició addicional divuitena haurà de comunicar-se en el
fitxer FAN amb clau de reducció CD06, a partir de la liquidació de juny de 2012 no sent necessària la
comunicació de la RLCE 9921.

                              30 d'abril de 2012

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2012/3 que conté els punts següents:

 • Contracte predoctoral.
 • Treballadors amb 23 o més jornades reals en el Sistema Especial Agrari.
 • Detecció de diferències de treballadors a TC2 en el Sistema Especial Agrari en la modalitat de jornades reals.
 • Cotització protecció per cessament d'activitat dels armadors d'embarcacions que fan servicis en esta.
 • Codi de conveni col·lectiu per a treballadors als quals no s'aplica cap conveni.
 • Nous formularis FR.102A i FR.102U de sol·licitud d'alta, baixa o modificació d'usuaris secundaris d'una autorització del Sistema RED.

 

                              23.03.12

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED el butlletí de Notícies RED 2012/2 que conté els punts següents:

 • Principals novedats derivades de la publicació de l'Ordre ESS/184/2012 de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Protecció per cessament d'activitat, Fons de garantia salarial i Formació professional per a l'exercici 2012 (BOE de 7 de febrer de 2012).
 • Determinació de les Bases de cotització, per a l'any 2012, dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer.
 • Salari mínim interprofessional.
 • Detecció de diferències de treballadors en TC2 en el Sistema Especial Agrari en la modalitat de Jornades Reals.
 • Principals novetats derivades de la publicació del Real Decret LLEI 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per reforma del mercat laboral.
 • Ampliació del termini reglamentari d'ingrés de quotes de la Seguretat Social per cessament d'activitat pesquera al calador del Marroc.
 • Eliminació del servici SMS mòbil pel qual s'informa de l'existència de missatges a la bústia personal d'usuaris de RED Directe. 

                              31 d'octubre de 2012

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED elButlletí de Notícies RED 2012/9que conté els punts següents:

 • Control de la remissió a través del Sistema RED de Parts de Baixa i Alta de processos d'Incapacitat Temporal.
 • Control del camp "Data Fins" en la funcionalitat "Autorització certificat article42 Estatut dels treballadors".
 • Modificacions en els codis de baixa: literals i descriptors.
 • Nous servicis a la Seu Electrònica de la Seguretat Social: Servici de Rescissió de CCC i NAF i servici de Consulta d'autoritzat RED que gestiona un NAF.

                              02.02.12

A partir del dia 6 de febrer de 2012 estarà disponible, per als usuaris del Sistema RED, una nova versió de Winsuite que inclou les modificacions indicades al Butlletí de Notícies RED 2012/1, de 26 de gener, sobre els segments totalitzadors d'"Altres Cotitzacions", per al Sistema Especial Agrari.

Per tant, els enviaments amb codis de compte de cotització d'este nou Sistema Especial que es realitzen abans de posar en funcionament esta nova versió, generaran errors per estos conceptes, encara que no tindrà cap repercussió en el tractament posterior dels fitxers.

En l'àmbit d'afiliació, esta nova versió inclou la reposició de la "data final de vacances" en la impressió de les resolucions de baixa de treballadors.

                              Amb relació a la cotització en el Sistema Especial Agrari, s'informa que les validacions de les bases de cotització que s'implementaran seran les següents:

 • S'estableix el límit màxim de cotització en 1.800 euros tant per a contingències comunes com per a contingències professionals.
 • Les bases mínimes en la modalitat mensual coincideixen amb les del Règim General. Per a la modalitat de cotització de jornades reals, seran les corresponents a la modalitat mensual dividides entre 23.

 

                              5 de octubre de 2012

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2012/8, que conté el punt següent:

 • Modificacions en els codis de baixa: Literals i Descripcions.

                              27 de setembre de 2012

Es troba disponible en l'àrea de descàrrega, des del dia 27 de setembre de 2012, la nova versió de Winsuite32 7.7.1., que corregeix les incidències de la versió anterior Winsuite32 7.7.0. publicada el dia 26 de setembre de 2012.

                              25 de setembre de 2012

S'han posat en marxa dos nous servicis que permeten assignar i rescindir CCC i NAF a autoritzats RED de forma telemàtica i sense necessitat de l'emplenament i lliurament dels corresponents formularis i documentació addicional. En concret, estos nous servicis són:

 • Sol·licitud d'assignació i rescissió de CCC / NAF. A través d'este servici els titulars d'autoritzacions, tant amb perfil RED Internet com amb perfil RED Directo, podran sol·licitar l'assignació de nous CCC o NAF, així com rescindir CCC o NAF que tinguen assignats. 
 • Confirmació d'assignació de CCC o NAF a un autoritzat RED. Este servici està situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, en l'apartat de Servicis a Empreses i Professionals, tant a Servicis amb Certificat Digital com a Servicis amb Certificat SILCON, pel que serà necessari disposar d'un certificat Digital per accedir-hi. L'empresari o afiliat visualitzarà a través d'este servici les sol·licituds d'assignació realitzades sobre els CCC de la seua empresa, o sobre el seu NAF, i haurà de confirmar o denegar la seua assignació a l'autoritzat RED que l'ha sol·licitat.

El nou procediment d'assignació i rescissió de CCC i NAF de forma telemàtica no substituirà l'actual procediment, pel que podran tramitar-se assignacions i rescissions de CCC i NAF tant mitjançant el lliurament dels formularis habituals com a través dels nous servicis creats.21 de setembre de 2012

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED elButlletí de Notícies RED 2012/7que conté els punts següents:

 • Indentificació de subcontractació d'obres i servicis.
 • Nous Informes de Dades per a la Cotització (IDC).
 • Nous fitxers per a la impressió de resolucions i comunicacions d'Afiliació, i d'informes de dades per a la Cotització.
 • Disposició addicional dotzena de la LLEI 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, sobre mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de Turisme, Comerç vinculat a este i Hostaleria.
 • Nova funcionalitat per a la modificació del camp "Indicatiu Nombre de Treballadors Empresa".
 • Nou procediment per a l'Assignació i Rescissió de CCC i NAF a Autoritzacions RED.
 • Nou interfície a Winsuite32 per a la impressió d'informes de dades per a la Cotització.
 • Modificació de la Taula de situació T-21 a Winsuite32.
 • Nova versió de Winsuite32 7.7.0.

                              21 de agost de 2012

El Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, suprimia gran part de les bonificacions per contractació, manteniment de l'ocupació o foment de l'autoocupació.

Esta Tresoreria General de la Seguretat Social ha realitzat en les seues bases de dades les modificacions oportunes per adaptar-les a la nova normativa.

Entre estes modificacions, el proper dia 25 d'agost es procedirà a modificar automàticament, pels criteris generals ja establerts, la clau de contracte d'aquells treballadors que ja no tenen dret a les bonificacions esmentades.

Per tant caldrà tindre en compte que a partir d'este dia, les variacions sobre estos treballadors que es mecanitzen amb data real igual o posterior a 01.08.2012, hauran de realitzar-se amb la nova clau. 

D'altra banda, s'informa que ja es troba operativa la funcionalitat d'obtindre Informes de Dades de Cotització (IDC).9 de agost de 2012

 • Modificació de les instruccions d'emplenament del fitxer FAN per a contractes formatius.
 • Instruccions d'emplenament al fitxer FAN de contractes bonificats de suport a emprenedors i per la contractació de víctimes del terrorisme, víctimes de violència de gènere o violència domèstica i treballadors en situació d'exclusió establerts en la Llei 3-2012.
 • Principals novetats introduïdes en el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Instruccions d'emplenament al fitxer FAN de contractes bonificats vigents després de la publicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol.

                              01 de agost de 2012

El Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en la Disposició transitòria sisena estableix la supressió del dret a l'aplicació de determinades bonificacions. S'estableix a més que la supressió esmentada s'aplicarà a les bonificacions en les quotes meritades a partir del mes següent al de l'entrada en vigor d'este Reial Decret-llei.

A partir del dia 1 d'agost de 2012 la funcionalitat d'obtindre Informes de Dades de Cotització (IDC) estarà fora de servici mentre s'implementen els controls precisos. És a dir, no es podran obtindre Informes de Dades de Cotització ni a través del servici específic, ni associats a moviments d'altes/baixes o variacions de dades.

Així mateix es comunica que els col·lectius incentivats relacionats amb bonificacions que es poden consultar a través del servici de Consulta de situació de l'afiliat a l'empresa no seran fiables, per tant no hauran de tindre's en compte fins a nou avís.

En un pròxim Butlletí de Notícies RED s'informarà dels col·lectius afectats per la publicació del Reial Decret-llei esmentat.

                              24 de juliol de 2012

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2012/5, que conté els punts següents:

 • Programes per a la formació i pràctiques no laborals en les empreses.
 • Principals novetats introduïdes en la LLEI 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
 • Noves claus de contracte.
 • Modificacions en la forma d'anotació dels valors de |RLCE d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació.

                              27 de juny de 2012


S'han creat dos nous valors de |RLCE per diferenciar adequadament els participants en programes de formació (| R.D. 1493/2011) dels treballadors que realitzen pràctiques no laborals en empreses (| R.D. 1543/2011):

 • 9922: PARTIC. EN PROG. PER A LA FORMACIÓ/PART. PROG.FORM.
 • 9923: PRÀCT. NO LABORALS EN EMPRESES/PRÀCT. NO LAB.EMP.


A partir d'este moment, l'anotació d'estos valors en els registres de relacions laborals associats a CCC amb TRL 986 són obligatoris.

S'ha procedit a l'anotació inicial de tots els treballadors d'alta en CCC amb |TRL 986 amb el valor 9922 de la dada RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL. Els usuaris del Sistema RED disposaran d'un termini extraordinari -fins al dia 1 d'agost- per a la correcció del camp esmentat, assignant a aquells treballadors que corresponga, el valor 9923.

                              18 de juny de 2012

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2012/4 que conté els punts següents:

 • 5 Jornades reals/setmanals per conveni col·lectiu.
 • Indicativo número trabajadores empresa.
 • Ampliació del termini de presentació en la modalitat de pagament càrrec en compte.
 • Creació nou valor que identifica la cotització exclusivament per triennis.

                              26 de gener de 2012

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2012/1 que conté els punts següents:

 • Incorporació del Sistema Especial Agrari en l'àmbit de cotització al Sistema RED Directe.

 • Modificacions introduïdes pel Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic (B.O.E. 31 de desembre de 2011).

 • Ampliació de termini per enregistrar moviments d'altes i baixes en el Sistema Especial Agrari.

 • Modificació en el Sistema Especial Agrari del tractament de l'exclusió de la cotització per desocupació.

 • Nou valor de relació laboral de caràcter especial.

 • Jubilació cos de l'Ertzaintza.

                              28 de desembre de 2011

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2011/13 , que conté els punts següents:

 • Coeficient reductor respecte a la cotització per contingències comunes relatiu als funcionaris i altre personal de nou ingrés inclosos en el Règim General a partir d'1 de gener de 2011.
   
 • Instruccions per a l'emplenament de la cotització corresponent als funcionaris i altre personal de nou ingrés inclosos en el Règim General a partir d'1 de gener de 2011.

 • Cessament d'activitat dels treballadors autònoms.

 • Inclusió en la protecció per cessament d'activitat dels armadors d'embarcacions que donen servicis en esta.

 • Mesures complementàries per pal·liar els danys produïts pels moviments sísmics succeïts a Lorca l'11 de maig de 2011 i s'adopten mesures fiscals i laborals respecte de l'illa el Hierro.  

 • Ajornament del termini reglamentari d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social dels períodes de liquidació de novembre i desembre de 2011 a les empreses que donen d'alta a persones que participen en programes de formació.  

 • Inclusió en la Seguretat Social de les persones joves que desenvolupen practiques no laborals en empreses.  

 • Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

 • Bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes de treball celebrats amb persones amb discapacitat per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).  

 • Adopció de mesures de seguretat social per a les persones treballadores afectades per la crisi del bacteri ?E.COLI?.

 • Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es procedeix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim General de la Seguretat Social.

 • Nou valor per al camp relació laboral de caràcter especial.

 • Nou valor per al camp col·lectiu del treballador.

 • Nova funcionalitat d'afiliació: informe de plantilla mitjana de treballadors en alta.

 • Nova funcionalitat en servicis xarxa de gestió d'autoritzacions: consulta de números d'afiliació assignats a una autorització.

 • Tancament de les transaccions del règim especial de treballadors autònoms.

 • Nova versió de Winsuite32 7.6.0.

                              7 de desembre de 2011

Es troba disponible en l'àrea de notícies RED Butlletí de Notícies RED 2011/12, que conté els punts següents:

 • Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es procedeix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim General de la Seguretat Social.

 • Característiques generals del Sistema Especial Agrari.

 • Inscripció de l'empresari i altes i baixes dels treballadors.

 • Particularitats en la cotització al Sistema Especial Agrari.

 • Instruccions per a l'emplenament del fitxer FAN.

                                  21 de setembre de 2011

  Es troba disponible en l'àrea de notícies RED el butlletí de Notícies RED 2011/10 que conté els punts següents:

  • Reial Decret Llei 10/2011, de 26 d'agost, de mesures urgents per a la promoció de l'ocupació dels joves, el foment de l'estabilitat en l'ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació.
  • Resolució de 31 d'agost de 2011, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es determina el règim transitori de l'ús dels contractes per a la formació en els programes d'Escoles Taller, Cases d'Ofici i Tallers d'Ocupació i Reial Decret Llei 14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de polítiques d'ocupació i regulació del Règim d'activitat de les forces armades i cossos de Seguretat de l'Estat.
  • Emplenament del camp " núm. de dies d'alta" en Codis de Compte de Cotització de socis treballadors de cooperatives (TRL 930).
  • Principals aspectes en matèria d'afiliació i cotització en l'àmbit del Sistema RED, derivats de la Llei 27/2011, de l'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social.
  • Inclusió en les modalitats de pagament de liquidacions complementàries L04 "Reintegrament de prestacions i/o deduccions", A70 "Admins. Públiques. Permís sense sou", A71 "Administracions Públiques Suspensió sense retribució" i A74 "Administracions Públiques. Suspensió no ferma definitivament. Aportació empresa resta contingències?.
  • Noves especificacions per a l'emplenament de liquidacions L04 "Reintegrament de Prestacions i/o deduccions".
  • Posada en marxa del servei d'altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors per Compte propi o Autònoms (RETA) a través del Sistema RED.
  • Incorporació del Règim Especial de la Mar al Sistema RED Directe en l'àmbit de Cotització.
  • Modificació de la pantalla "Situacions Especials" del Sistema RED Directe.

                                

  Copyright © Seguridad Social 2012. Tots els drets reservats. Avis lega.