MEDIDAS URGENTES PARA PROTECCIÓN DEL EMPLEO, RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO

Prorroga ERTE por fuerza mayor

 Reial decret-llei 13/2020, de 7 de abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, té per objecte afavorir la contractació temporal de les  persones treballadores en el sector agrari mitjançant l'establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per assegurar el manteniment de l'activitat agrària, durant la vigència de l'estat d'alarma.

Aquestes mesures afectaran als contractes laborals de caràcter temporal per desenvolupar activitats en règim d'ajenidad i dependència en explotacions agràries, amb independència de la categoria professional o l'ocupació concreta de la persona  emprada, la signatura de la qual i finalització estiguin compreses en el període de l'estat d'alarma.

Persones beneficiàries de les mesures extraordinàries de flexibilització laboral.

1. Podran ser beneficiàries de les mesures de flexibilització de caràcter temporal els qui des de l'es 09/04/2020 trobin en qualsevol de les següents situacions:

a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat.

b) Persones treballadores amb contractes temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l'activitat d'acord amb l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

c) Persones treballadores migrants el permís de les quals de treball conclogui en el període comprès entre el de 14 març d'i 2020 el de 30 juny de 2020.

d) Jóvenes de entre 18 y 21 años nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular.

2. Podran beneficiar-se de les mesures de flexibilització les persones que tinguin els domicilis propers als llocs de treball.

Compatibilitat de prestacions laborals

1. Les retribucions percebudes per l'activitat laboral exercida a l'empara de les mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació seran compatibles:

a) Amb el subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, o amb la renda agrària dels treballadors eventuals inclosos en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social residents en les Comunitats Autònomes d'Andalusia i Extremadura.

b) Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con exclusión de aquellas que tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

c) Amb qualsevol altra prestació per desocupació regulada en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

d) Amb les prestacions per cessament d'activitat motivades per les causes previstes en l'article 331del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

i) Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social atorgada per qualsevol Administració, que sigui incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho, com a conseqüència dels ingressos percebuts per l'activitat laboral s'excedirien els límits de renda assenyalats en la normativa correspndiente al tipus de prestació.

Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a l'efecte dels límits de rendes establerts per a les prestacions de la Seguretat Social.

Tramitació

  • Les Administracions competents i els agents socials promouran la contractació de les persones que es trobin en les circumstàncies descrites en aquest Reial decret llei.
  • Les empreses i persones ocupadores comunicaran als serveis públics d'ocupació autónomicos competents les contractacions acollides al present Reial decret llei.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal identificarà aquests contractes i remetrà la informació a les autoritats corresponents, a les Administracions públiques competents, i en tot cas a l'autoritat laboral, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i a la Secretaria d'Estat de Migracions.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal reprendrà d'ofici les prestacions per desocupació suspeses quan es tractin de contractes celebrats d'acord amb el previst en aquest Reial decret llei.

Per determinar la quantia i els dies de prestació consumits a les persones perceptores de prestacions per desocupació que sigui aplicable el sistema unificat de pagament, no es trendrán en compte les jornades reals treballades en aquestes contractacions.