INFORMACIÓN PARA EMPRESAS

Información para empresas en relacion con trabajo y COVID-19

El Reial decret-Llei 11 / 2021 , de 27 de maig, permet la pròrroga de tots els ERTE basats en una causa de força major relacionada amb la COVID- 19 , fins al de 30 setembre 2021 . També es podran seguir aplicant els ERTE tant d'impediment com de limitació vigents fins avui.

No és necessari remetre sol·licitud col·lectiva per prorrogar les prestacions extraordinàries dels ERTE COVID- 19  que estiguin en vigor a 01/06/2021 . 

Les baixes en les prestacions que no hagin de percebre's a partir de l'hauran 01/06/2021 de comunicar-se a través dels corresponents fitxers mensuals d'activitat (format XML). S'enviarà, per a aquests casos, el fitxer abans que finalitzi el mes, de manera que s'evitin pagaments indeguts de prestació.

Guia bàsica tramitació prestacions per desocupació
per ERTES COVID- 19

A continuació trobaràs la Guia bàsica per a la tramitació de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència la COVID- 19 , després de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei 30 / 2020 , de 29 de setembre.

Per als tràmits en l'aplicació certific@ 2 , a més de l'assistent oficial d'aquesta aplicació es facilita un assistent simplificat que realitza els càlculs dels dies d'activitat. Finalitzats els càlculs, el bóton "XML" genera un fitxer en aquest format que pot remetre's per l'aplicació. Mäs informació en el botó "Ajuda", dins del propi generador. Aquí et pots descarregar l'assistent XML.

Sol·licitud prestació ERTE

Sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència de la COVID- 19

Els treballadors afectats per un ERTE d'aquest tipus no han de realitzar cap tràmit per sol·licitar les prestacions per desocupació davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

La sol·licitud la presentarà l'empresa en nom de tots els treballadors afectats per la mesura. Pots trobar aquí la plantilla per a la sol·licitud, de forma col·lectiva per l'empresa, de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada conseqüència de la COVID- 19 .

¿Com remetre la sol·licitud col·lectiva?

Puedes presentar la solicitud colectiva a través de la Sede Electrónica del SEPE


Baixa de prestació per ERTE

Després de l'entrada en vigor del Reial decret-llei 30 / 2020 , el SEPE ha suprimit l'obligatorietat de remissió del model Excel de comunicació de baixa. 

La baixa en la prestació, a l'efecte del pagament, es comunicarà per l'empresa exclusivament a través dels fitxers XML de períodes d'activitat.


Sol·licitud col·lectiva de prestació extraordinària treballadors fixos discontinus

Ja està disponible a la SEU Electrònica del SEPE el servei d'enviament de la sol·licitud col·lectiva de prestació per a fixos discontinus.

La sol·licitud es presentarà a partir del 1 dia d'octubre de 2020 fins al d'octubre, 30 si la desafectació es va produir abans d'aquesta data.
Si la desafectació es produeix després de l'entrada en vigor del Reial decret-llei 30 / 2020 , el termini de sol·licitud serà de quinze dies hàbils següents a la situació legal de desocupació, entenent per tal la desafectació de l'ERTE per haver aconseguit la data de finalització prevista de l'activitat.

A continuació trobaràs el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectades per ERTE, una vegada finalitzada la campanya.

Enllaç a la plantilla

Webinar: Intervención sobre la Guía Básica de Tramitación de Prestaciones por Desempleo por ERTEs COVID-19

Este webinar estuvo organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales e impartido por Alfredo Martínez-Otero Alemany, subdirector adjunto de Prestaciones por Desempleo del SEPE.