CUANT?AS

Quanties corresponents a l'any 2020 relatives als valors mensuals i anuals:

  • del salari mínim interprofessional (SMI), d'acord amb l'establert en el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional para 2020,
  • de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) fixat en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat para 2017.

Valors mensuals i anuals del SMI i de l'IPREM

2019 SMI IPREM
MENSUAL 950.00 € 537,84 €
ANUAL 13.300 € (14 pagues) 6.454,08 €
Interès legal dels diners  
3,0 %  
Quantia mínima prestació contributiva Euros
Sense fills/as 501,98 €
1 fill/a o més 671,40 €
Quantia màxima prestació contributiva Euros
Sense fills/as 1.098,09 €
1 fill/a 1.254,96 €
2 fills/as o més 1.411,83 €
Quantia subsidi per desocupació (*)  i RAI Euros
80% IPREM 430,27 €
Renda màxima d'accés a subsidi i RAI Euros
75% SMI 712,50 €

(*) En el cas de desocupació per pèrdua d'un treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades, excepte en el subsidi per a majors d'anys.. 52