QUAN EM PAGARAN LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL?

Si amb la capitalització de la prestació per desocupació es beneficia de la subvenció de les quotes de la Seguretat Social, haurà d'ingressar mensualment aquestes quotes a la Seguretat Social i posteriorment el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li retornarà cada mes el seu import en el compte corrent que hagi indicat, després de comprovar prèviament que segueix d'alta en la Seguretat Social.

L'abonament de la subvenció es manté mentre continuï en l'activitat subvencionada o fins a esgotar el total de la quantia de la prestació contributiva que ha capitalitzat.

L'abonament de la subvenció es manté mentre continuï en l'activitat les quotes de la qual de la Seguretat Social estan subvencionades o fins a esgotar el total de la quantia de la prestació contributiva que ha capitalitzat.

Més informació en: