PER QUÈ APAREIX EN EL REBUT DE LA MEVA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ UN COBRAMENT INDEGUT?

Si en el recibo de su prestación por desempleo aparece un cobro indebido, se debe a que en algún momento ha cobrado una prestación (o subsidio) sin tener derecho, por darse alguna causa de suspensión, extinción o revisión de dicha prestación.

No obstant això, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li notifica l'existència de cobrament indegut abans de procedir a la compensació del mateix en el rebut de la seva prestació.