NO ESTIC D'ACORD AMB EL COBRAMENT INDEGUT QUE EM RECLAMEN NI AMB EL MOTIU DEL MATEIX COM PUC SOLUCIONAR-HO?

Si ha rebut comunicació informant-li que ha percebut un cobrament indegut de prestacions per desocupació i no està conforme, podrà presentar al·legacions davant l'Adreça Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en el termini de 10 dies des que va rebre la comunicació.

Transcorregut aquest termini, si no s'estimen les seves al·legacions, l'Adreça Provincial  dictarà resolució assenyalant que ha percebut un cobrament indegut i la quantia del mateix.

Una vez que reciba esta resolución, podrá presentar una reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante la Dirección Provincial del SEPE, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que recibió la resolución.

El SEPE haurà de contestar expressament a la reclamació prèvia en el termini de 45 dies. En cas de no resoldre la reclamació en el termini indicat, aquesta s'entendrà denegada per silenci administratiu, la qual cosa li permetrà la presentació de demanda davant la jurisdicció social..

Les al·legacions o la reclamació prèvia les haurà de presentar per escrit, aportant els documents justificatius en cas necessari. Haurà d'indicar els fets i les raons en les quals basa la seva disconformitat, ja sigui en relació amb el període del cobrament indegut, amb la quantitat reclamada o bé amb la causa mateixa de la suspensió, extinció o revisió que ha originat aquest cobrament indegut.