COM ES CONSUMEIX L'ATUR DERIVAT D'UNA REGULACIÓ D'OCUPACIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA O SUSPENSIÓ DE CONTRACTE?

En el supòsit de reducció de jornada que doni lloc a desocupació parcial, el consum de la prestació generada es produirà per hores i no per dies. A tal fi el percentatge consumit serà equivalent al de reducció de jornada.

En la desocupació total temporal el consum dels dies de dret no és el mateix que en el cas anterior, així, quan el període de suspensió afecta exclusivament a determinats dies laborables del mes, a l'efecte del pagament i consum de la prestació per desocupació, aquests dies laborables es multipliquen pel coeficient 1,25.

Así pues, en los supuestos de procedimientos de regulación de empleo de suspensión del contrato, por cada día de suspensión que se perciba prestación de desempleo, se consume un día de derecho.

Aquest coeficient s'aplicarà sobre el total dels dies laborables del mes, sense que en cap cas la suma dels dies a percebre pel treballador en concepte de salaris i de prestacions per desocupació pugui superar els dies naturals d'aquest mes.

Exemple: Com a conseqüència d'un procediment de regulació d'ocupació, una persona treballadora té suspesa la seva relació laboral durant 2 dies alterns a la setmana (dilluns i divendres) al novembre de 2012. Això suposa un total de 8 dies. El coeficient a aplicar és el 125, . Els dies de pagament de la prestació es veurien augmentats de la següent manera: 8 dies x 1,25 = 10 dies de pagament i consum de prestació.

Más información en: “Me ha afectado un ERE o un ERTE”.