COM M'AFECTA UN ERTE ESTANT DE BAIXA LABORAL PER INCAPACITAT TEMPORAL, MATERNITAT O PATERNITAT? I SI LA BAIXA ÉS POSTERIOR A L'INICI DE L'ERTE?

Si se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) o de maternidad o paternidad, y le incluyen en un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada, no le afectarán sus medidas hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por paternidad.

Exemple: persona treballadora en IT el 110/ /2013, afectada per una suspensió de contractes entre el 111/ /2013 i el 315/ /2014, conseqüència d'un procediment de regulació d'ocupació. Rep l'alta médica el 112/ /2013, en aquest moment li afectaria la mesura de suspensió, acreditant la finalització de la IT amb la presentació del part d'alta médica.

Si durant la vigència del procediment de regulació d'ocupació, i per tant, mentre percep la prestació per desocupació, s'iniciés:

  • La situació d'incapacitat temporal per contingències comunes: el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per delegació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), li abonarà la prestació per incapacitat temporal, la quantia de la qual serà igual a la prestació per desocupació, amb el consum corresponent de dies de prestació.
  • La situació de maternitat o paternitat: se li suspendrà el pagament de la prestació per desocupació i començarà a cobrar la prestació per maternitat o paternitat, gestionada directament per l'INSS. Una vegada que acabi la prestació per maternitat o paternitat, es reprendrà la prestació per desocupació durant el temps que li quedés per percebre i la quantia que li correspongués al moment de la suspensió.

Ejemplo: Persona trabajadora afectada por una suspensión de contrato entre el 1/03/2012 y el 31/8/2012, se le reconoce una prestación de 720 días de duración. Posteriormente, se encuentra en situación de IT desde el 1/04/2012 hasta el 30/04/2012. El SEPE, por delegación del INSS, le abonaría la prestación de IT en la misma cuantía que la de la prestación de desempleo. Los 30 días en IT se consumen de la duración de la prestación (720 días reconocidos de prestación por desempleo - 30 días percibidos por IT = 690 días de prestación quedan al 30.04.2012).

Más información sobre prestaciones de desempleo por ERE o ERTE en: “Me ha afectado un ERE o ERTE”.