Seu electrónica

Es pot iniciar un ERE o ERTE en dia festiu?

Com a regla general, la suspensió de relacions laborals derivada d'un procediment de regulació d'ocupació ha d'iniciar-se en un dia en el qual, normalment, existeixi activitat en l'empresa.
No obstant això, la decisió empresarial de suspendre les relacions laborals en virtut d'un procediment de regulació temporal d'ocupació no és competència del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), corresponent en tot cas a la jurisdicció social la revisió d'aquesta decisió empresarial.
Si l'entitat gestora de les prestacions apreciés l'existència de frau, dol, coacció o abús de dret, podrà sol·licitar a l'autoritat laboral la seva impugnació.