VAIG PERDRE EL MEU TREBALL PER UN ERE I, PRÈVIAMENT, ES VA SUSPENDRE TAMBÉ PER UNA REGULACIÓ D'OCUPACIÓ I VAIG COBRAR L'ATUR, QUANT DURARÀ EL MEU ATUR ARA?

Si des de l'últim dia que va percebre la prestació per haver-se suspès la seva relació laboral fins avui en la qual es produeix la seva extinció, ha treballat menys de 360 dies, la durada de la prestació serà pel temps que li resti per percebre de la prestació que tenia reconeguda inicialment per la suspensió de la seva relació laboral.

Si entre ambdues dates ha treballat 360 dies o més, haurà d'optar entre reobrir la prestació inicial pel període que li quedi o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions que hagi efectuat en aquest període. És el que es diu dret d'opció.

No obstant això, si la decisió empresarial de la suspensió de la seva relació laboral va estar compresa entre l'i 01/01/2012 el 31/12/2013, tots dos inclusivament, i la decisió d'extinció està compresa entre l'i 12/02/2012 el 31/12/2014, tots dos inclusivament, tindrà dret a la reposició de la prestació per desocupació de nivell contributiu, tants dies com hagués percebut la desocupació total o parcial durant la suspensió, amb un límit màxim de 180 dies, sempre que reprengui aquesta prestació.

També gaudirà d'aquest dret, (sempre que les respectives decisions empresarials que van autoritzar la suspensió i l'extinció de la relació laboral, tinguessin lloc en les dates assenyalades en el paràgraf anterior), si hagués esgotat la prestació per desocupació durant la suspensió de la relació laboral i en la data d'extinció de la mateixa no hagués realitzat cotitzacions suficients per obtenir una nova prestació.

Exemple: Persona treballadora afectada per una suspensió de contracte entre l'i 01/11/2012 el 30/04/2013, se li reconeix una prestació de 720 dies de durada. Posteriorment, s'extingeix el contracte de treball per decisió empresarial el 306/ /2013, té necessàriament que reprendre la prestació anterior. Així mateix, té dret a la reposició del període consumit durant la suspensió, però per un màxim de 180 dies, encara que hagués percebut prèviament més de 180 dies de prestació.

Més informació en: "M'ha afectat un ERE o un ERTE