PER QUÈ CAUSES PUC SUSPENDRE L'ATUR?

La seva prestació per desocupació quedarà suspesa per alguna de les següents causes:

  • Durant el període que correspongui per haver estat sancionat o sancionada en cometre infraccions lleus o greus.
  • Durant la situació de maternitat o de paternitat.
  • Mentre estigui complint condemna que impliqui privació de llibertat, excepte si té responsabilitats familiars i no disposa de renda familiar alguna la quantia de la qual superi el salari mínim interprofessional.
  • Mentre realitzi un treball per compte d'altri de durada inferior a dotze mesos.
  • Mentre realitzi un treball per compte propi de durada inferior a seixanta mesos, sempre que en aquest cas, es doni de alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar.
  • Si el treball per compte propi ha estat inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'hagi donat de alta com a persona treballadora per compte propi dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
  • Quan continuï prestant serveis o no els presti per voluntat de l'empresa, en els casos en què una sentència declari la improcedència o nul·litat de l'acomiadament i l'empresari o l'empresària opti per la seva readmissió i interposi algun recurs, mentre duri la tramitació del recurs. També se suspèn en el cas que sigui la persona treballadora qui opti per la readmissió i interposi el recurs.
  • Quan es traslladi de residència a l'estranger per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període continuat inferior a dotze mesos, sempre que comuniqui la sortida al Servei Públic d'Ocupació Estatal i est la hi autoritzi.
  • Quan surti a l'estranger per un període, continuat o no, de fins a noranta dies naturals com a màxim durant cada any natural, sempre que ho comuniqui prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal i aquest l'autoritzi. En aquests casos la seva prestació per desocupació s'interromp. Una vegada finalitzada la causa de suspensió, podrà sol·licitar la seva represa, excepte si la suspensió és conseqüència d'una sanció. En aquest cas, la prestació es reprendrà d'ofici pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre que una vegada finalitzat el període de suspensió, es trobi inscrita o inscrit com a demandant d'ocupació, si no és així, la represa de la prestació requerirà la seva prèvia presentació davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal justificant aquesta inscripció.