Seu electrónica

Amb què són compatibles les prestacions per desocupació?

La prestació contributiva o el subsidi per desocupació és compatible amb:

 • El treball a temps parcial (això implica restar de l'import de la prestació la part proporcional al temps treballat).
 • Pensions de jubilació parcial i pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social que haguessin estat compatibles amb el treball que va originar la prestació.
 • Pensions reconegudes i abonades per un Estat diferent a l'espanyol.
 • Els contractes de treball que ferms en el marc del programa de substitució de persones treballadores en formació.
 • La indemnització legal que procedeixi per l'extinció del contracte de treball.
 • El ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales que supongan dedicación parcial.
 • Les prestacions de la Seguretat Social per fill o filla a càrrec.
 • La prestació i el subsidi es podran compatibilitzar amb la percepció de prestacions econòmiques no contributives de la Seguretat Social, com és l'ingrés mínim vital i amb qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per qualsevol Administració Pública.
 • Si ets major d'anys 52 i perceps un subsidi per desocupació, podràs compatibilitzar-ho amb un contracte a temps complet indefinit o temporal, sempre que la durada sigui superior a 3 mesos.

Si perceps un subsidi per desocupació, tingues en compte que, en tots els supòsits anteriors, excepte en l'últim punt, podràs compatibilitzar aquest subsidi si segueixes mancant de rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI)i segueixes justificant responsabilitats familiars si, en el teu cas, se't van tenir en compte per accedir al subsidi.

 • A més, si perceps la prestació contributiva, la pots compatibilitzar amb el treball autònom, sempre que hagis cessat amb caràcter total i definitiu la teva activitat laboral i et donis de alta com a persona treballadora per compte propi, o t'incorporis com a soci d'una societat laboral de nova creació d'una cooperativa de treball associat de nova creació enquadrat en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui. Així mateix, són compatibles les prestacions per desocupació de nivell contributiu amb l'alta com a treballador per compte propi en algun dels règims de Seguretat Social o que s'opti per incorporar-se a alguna mutualitat de previsió social alternativa. Ho podràs fer per un màxim de 270 dies o, si et queda menys temps de prestació per percebre, per aquest període. Has de sol·licitar la compatibilitat en el termini improrrogable de 15 dies a explicar des de la data que iniciïs l'activitat per compte propi.
 • Així mateix, les prestacions i subsidis són compatibles amb les beques i ajudes que s'obtinguin per assistència a accions de formació ocupacional o per realitzar pràctiques en entitats públiques o privades que formin part del pla d'estudis i es produeixin en el marc de col·laboració entre aquestes entitats i el centre docent que es tracti. També s'estableix expressament la compatibilitat de les prestacions per desocupació amb pràctiques formatives o no laborals.