QUINES SITUACIONS SÓN INCOMPATIBLES AMB LA RENDA AGRÀRIA?

La renda agrària és incompatible amb:

 • La obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual, superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente excluidas las pagas extraordinarias.
 • El cobro de otras prestaciones o subsidios por desempleo o la renta activa de inserción.
 • Les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb el treball o que siguin compatibles i superin en càlcul anual el salari mínim interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries.
 • La condición de la persona trabajadora o de su cónyuge de persona propietaria, arrendataria, aparcera o titular por concepto semejante, de explotaciones agropecuarias, cuyas rentas superen en cálculo anual el salario mínimo interprofesional vigente, excluidas las pagas extraordinarias.
 • La realització simultània d'un treball per compte propi o aliena. No obstant això, quan així ho estableixi un programa de foment de l'ocupació, les persones beneficiàries de la renda agrària majors d'anys 52 podran voluntàriament compatibilitzar-la amb el treball per compte d'altri i tindran les següents possibilitats:
  • Si el treball està enquadrat en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social (SEASS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal abonarà a la persona treballadora el % 50 de l'import de la renda agrària i el % 50de l'import de la quota fixa (cotització) al SEASS.
  • Si el trabajo está encuadrado en un régimen distinto, solo abonará el 50 % de la renta agraria.
  • Si la realització del treball exigeix trasllat de residència (dins d'Andalusia i Extremadura), es podrà sol·licitar l'abonament de tres mesos de la renda agrària en un pagament únic.

Más información sobre la renta agraria en: “Soy una persona trabajadora del campo”.