QUÈ SÓN TREBALLS DE COL·LABORACIÓ SOCIAL?

Si està percebent una prestació per desocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal pot oferir-li i exigir-li l'acompliment d'un treball de col·laboració social; es tracta de treballs per a una Administració Pública que han de reunir els següents requisits:

  • Ser d'utilitat social i destinar-se al benefici de la comunitat.
  • Tenir caràcter temporal.
  • Coincidir amb les aptituds físiques i formatives de la persona treballadora aturada.
  • No suposar canvi de residència habitual de la persona treballadora.

Els podrà realitzar per un màxim de temps igual al que duri la prestació o el subsidi i no implicaran relació laboral entre vostè i l'entitat en la qual els desenvolupi, per la qual cosa seguirà percebent la prestació o el subsidi per desocupació.  

Si treballa en col·laboració social, l'Administració Pública completarà l'import de la seva prestació o subsidi, fins a igualar-ho amb l'import de la base reguladora de la prestació contributiva que estigui percebent o de la qual va esgotar abans de percebre el subsidi. Li pagarà també els seus desplaçaments i cotitzarà a la Seguretat Social per les contingències d'accident de treball i malaltia professional.