Seu electrónica

Cobro l'atur i em descompten l'IRPF, per què i com es calcula aquest descompte?

La retenció de l'IRPF es produeix perquè les prestacions per desocupació són considerades com una renda subjecta a tributació segons la legislació fiscal.

El tipus de retenció a compte s'estableix segons l'import total que vagi a rebre en concepte de prestacions de desocupació prevista per a l'any natural en curs i en funció de les dades que vostè va facilitar a l'oficina de prestacions, relatius a les seves circumstàncies personals i familiars, per tenir dret a deduccions segons la legislació fiscal vigent a cada moment.