Seu electrónica

Cobro l'atur des de l'endemà al que deixo de treballar o haig d'esperar per fi del període de vacances no gaudides o a estar d'alta médica si em trobo de baixa mèdica?

No pot cobrar l'atur durant el període de vacances no gaudides o estant de baixa mèdica ja que no es troba en situació legal de desocupació, requisit per tenir dret a la prestació per desocupació.

La situació legal de desocupació es produeix, en el primer cas consultat, després del període de vacances que no ha gaudit i que l'empresa li ha pagat en la liquidació o quitança, període en què segueix sent obligatòria la cotització a la Seguretat Social.

 

En el cas que es trobi de baixa per incapacitat temporal o per maternitat o paternitat, i durant aquesta baixa acabi el seu contracte de treball, la situació legal de desocupació es produirà una vegada finalitzada qualsevol d'aquestes situacions, i serà a partir d'aquest moment quan pugui percebre la prestació contributiva, sempre que reuneixi els requisits.

Durant aquest període, tindrà una prestació econòmica d'incapacitat temporal o de maternitat o paternitat, gestionada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si, en finalitzar la situació d'incapacitat temporal, passa a ser beneficiària o beneficiari de la prestació per desocupació, es descomptarà d'aquesta prestació, com a període ja consumit, el nombre de dies que hi hagi entre l'endemà al final del contracte i la data de terminació de la incapacitat. El Servei Públic d'Ocupació Estatal cotitzarà pel període que es descompta.

No obstant això, no hi haurà cap descompte si la incapacitat temporal està causada per un accident laboral o una malaltia professional.

Més informació en: