?COBRO L'ATUR DES DEL D?A SEG��ENT AL QUE DEIXO DE TREBALLAR O HAIG D'ESPERAR PER FI DEL PER��ODE DE VACANCES NO GAUDIDES O A ESTAR D'ALTA M?DICA SI EM TROBO DE BAIXA M?DICA?

No pot cobrar l'atur durant el període de vacances no gaudides o estant de baixa mèdica ja que no es troba en situació legal de desocupació, requisit per tenir dret a la prestació per desocupació.

La situació legal de desocupació es produeix, en el primer cas consultat, després del període de vacances que no ha gaudit i que l'empresa li ha pagat en la liquidació o quitança, període en què segueix sent obligatòria la cotització a la Seguretat Social.

 

En el cas que es trobi de baixa per incapacitat temporal o per maternitat o paternitat, i durant aquesta baixa acabi el seu contracte de treball, la situació legal de desocupació es produirà una vegada finalitzada qualsevol d'aquestes situacions, i serà a partir d'aquest moment quan pugui percebre la prestació contributiva, sempre que reuneixi els requisits.

Durant aquest període, tindrà una prestació econòmica d'incapacitat temporal o de maternitat o paternitat, gestionada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si, al finalizar la situación de incapacidad temporal, pasa a ser beneficiaria o beneficiario de la prestación por desempleo, se descontará de dicha prestación, como periodo ya consumido, el número de días que haya entre el día siguiente al final del contrato y la fecha de terminación de la incapacidad. El Servicio Público de Empleo Estatal cotizará por el periodo que se descuenta.

No obstante, no habrá ningún descuento si la incapacidad temporal está causada por un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Més informació en: