HE COBRAT DE SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ MENYS DE EL 80% DE L'IPREM, PER QUÈ?

El motiu que hagi percebut una quantitat de subsidi menor a el 80 % de l'IPREM es pot deure a alguna de les circumstàncies següents:

  • Si l'últim contracte que ha tingut ha estat a temps parcial, la quantia del subsidi es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades en el mateix, excepte en el subsidi per desocupació per a majors d'anys 52 en el qual no s'aplica aquesta parcialitat.
  • Por una orden de embargo por resolución judicial que afecte a la pensión de alimentos a favor de sus hijos o hijas o pensión compensatoria a favor de su excónyuge.
  • Per compensació d'un deute amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal, per haver percebut indegudament prestacions de desocupació.
  • Per no renovar la pròrroga del subsidi cada 6 mesos.
  • Per compatibilitzar el subsidi amb un treball a temps parcial, sempre que la nòmina mensual d'aquest contracte sigui inferior a el 75 % del salari mínim interprofessional (quanties per aquest any), la qual cosa implica restar del subsidi la part proporcional al mateix temps que treballa.
  • Per una sanció per no haver segellat dintre del termini i en la forma escaient la targeta de demanda.