COBRAR? PARO O UN SUBSIDIO CUANDO CESE DE UN CARGO P?BLICO O SINDICAL?

Sí, queden incloses en la protecció per desocupació les persones que ocupin alts càrrecs de les administracions públiques que no siguin funcionaris o funcionàries i tinguin dedicació exclusiva i les que ocupin càrrecs representatius en sindicats, amb dedicació exclusiva o parcial i exerceixin funcions d'adreça, sempre que els uns i els altres percebin retribucions.

Si és vostè alt càrrec de les administracions, no tindrà dret a protecció per desocupació si, com a conseqüència del cessament, pogués percebre retribucions, indemnitzacions o qualsevol tipus de prestació compensatòria.

No obstant això, si tenia una relació laboral per compte d'altri quan va ser triat o triada, l'acompliment del càrrec suposa l'excedència forçosa en aquesta relació laboral amb dret al reingrés i reserva de lloc. Si a la finalització del mandat, el reingrés no pot dur-se a terme per desaparició de l'empresa, per negativa empresarial amb declaració d'acomiadament o per altres causes, tindrà dret a la prestació per desocupació, tenint en compte les cotitzacions generades, incloses les prèvies a la situació d'excedència forçosa, que es considerarà una situació assimilada a l'alta.

Si usted es una persona beneficiaria de prestaciones por desempleo y el desempeño del cargo público o sindical implica dedicación exclusiva, se suspenderá la prestación. Finalizado el mandato, podrá elegir entre reanudar dicha prestación o percibir una nueva en el caso de reunir un periodo de cotización suficiente.