SI SÓC UNA PERSONA TREBALLADORA FIXA DISCONTÍNUA, PUC PERCEBRE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ?

Si és una persona treballadora fixa discontínua sí podrà cobrar la prestació per desocupació quan deixi de treballar, en els períodes d'inactivitat productiva entre campanyes.

Si percep la prestació per desocupació per ser una persona treballadora fixa discontínua, una vegada que reiniciï l'activitat, si treballa a temps parcial, no podrà compatibilitzar la prestació i el treball a temps parcial. En tal cas, la prestació se suspendrà o s'extingirà.

Si té un contracte a temps parcial indefinit per realitzar treballs fixos i periòdics que es repeteixen en les mateixes dates, també pot cobrar prestacions de desocupació en les mateixes condicions que les persones fixes discontínues.