?PUC COBRAR UN SUBSIDI SI NO TINC C��RREGUES FAMILIARS?

Sí pot cobrar un subsidi encara que no tingui càrregues familiars, ja que hi ha algunes modalitats de subsidi per les quals no s'exigeixen càrregues, com en el cas dels següents col·lectius:

  • Personas desempleadas mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva.
  • Persones aturades majors d'anys 52 que compleixin tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a la pensió de jubilació.
  • Persones aturades  que hagin cotitzat entre 180 i 359 dies.
  • Persones aturades que hagin estat declarades plenament capaces o invàlides parcials com a conseqüència de la revisió de la seva pensió d'invalidesa.
  • Persones alliberades de presó.
  • Persones treballadores emigrants retornades.

A més de pertànyer a algun dels col·lectius anteriors, ha de complir els següents requisits:

  • No tenir rendes individuals superiors, en càlcul mensual, a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent , exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries .
  • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo, cumplir el compromiso de actividad incluido en la solicitud y no haber rechazado oferta de empleo adecuada, ni haberse negado a participar en acciones de formación, promoción o reconversión profesional.