?PUC COBRAR L'ATUR SI PERDO UNA OCUPACI�� A TEMPS PARCIAL I MANTINC UN ALTRE A TEMPS COMPLET?

No podrà percebre prestació per desocupació ja que manté un treball a temps complet.