HI HA DIFERÈNCIA EN LA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ ENTRE EL CONTRACTE PER TEMPS INDEFINIT DE FIX DISCONTINU I EL CONTRACTE INDEFINIT A TEMPS PARCIAL?

Les persones treballadores contractades sota una o una altra modalitat de contracte tenen dret a les mateixes prestacions per desocupació, sempre que aquest contracte acabi de forma definitiva, o bé, se suspengui o redueixi la jornada per un expedient temporal de regulació d'ocupació.

El contracte per temps indefinit  fix discontinu se signa per realitzar treballs que tinguin aquest caràcter i no es repeteixin en dates segures/segures, dins de l'activitat normal de l'empresa.

El contracte indefinit a temps parcial se celebra per a treballs discontinus, fixos i periòdics, que es repeteixen en dates conegudes prèviament.

Mentre un treballador o treballadora mantingui la condició de persona fixa discontínua, no tindrà dret al subsidi per desocupació per a majors d'anys.. 52