EL PERÍODE D'EXCEDÈNCIA PER CURA DEL MEU FILL/FILLA COTITZA PER A L'ATUR?

El període d'excedència per cura d'un fill o filla no computa com d'ocupació cotitzada per a les prestacions per desocupació. No obstant això, quan sol·liciti una prestació per desocupació l'inici del període dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació que es té en compte per al càlcul dels dies cotitzats, retrocedirà tant temps com hagi romàs en excedència.

La situación de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo o hija, se considera situación asimilada al alta.